Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2016.15-10
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 15, 2016
Modyfikacje zwrotu podbijać komuś bębenka we współczesnej polszczyźnie

Autorzy: Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin
Słowa kluczowe: frazeologia innowacje formalne innowacje semantyczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:21 (145-165)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Analizowany w artykule stary, pochodzący z XVI wieku zwrot podbijać komuś bębenka jestwspółcześnie często używany, ale w postaciach innowacyjnych zarówno na poziomie formalnym,jak i semantycznym. Takim aktualizacjom sprzyja mało dziś znana geneza związku i –jak z analizy wynika – jego słabe utrwalenie formalno-znaczeniowe w pamięci mówiących.Ponieważ z jakichś powodów zwrot dla użytkowników języka jest wciąż atrakcyjny, jest używanyw formach zmodyfikowanych. Pod względem formalnym pojawiają się wszelkie możliwetransformacje jego struktury: leksykalne, gramatyczne i łączliwościowe. Pod względem semantycznymnajbardziej czytelne okazują się aktualizacje tradycyjnej treści ‘pochlebiać komuś’.Pozostałe użycia są mniej wyraziste. Można wskazać konteksty, zdecydowanie mniej liczne,w których realizowane jest znaczenie ‘zachęcać do czegoś’, przy czym – jak przekonują badania– aktualizowany jest zarówno pozytywny odcień zachęcania: ‘zachęcać do czegoś dobrego’, jaki negatywny ‘judzić, podburzać, zachęcać do złego’. Obok nich występują liczne cytaty, w którychinnowacyjnie pod względem formalnym użyty zwrot staje się nośnikiem nowych treści:‘podbijać stawkę, potęgować coś’, ‘grać na jakichś nastrojach, emocjach, wykorzystywać je dlaosiągnięcia jakichś interesów’ i ‘podgrzewać atmosferę, podsycać emocje’. Obecność takichtreści jest efektem nawiązywania przez stary zwrot o genezie nieprzejrzystej dla współczesnychużytkowników języka wtórych relacji znaczeniowych z innymi wyrazami i związkami orazwiązania go ze zjawiskami pozajęzykowymi, którym towarzyszy bicie, walenie w bębny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Opracowania
2.Bąba S., Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań 1989.
3.Bąba S., Komentarze frazeograficzne, Poznań 2012.
4.Bąba S., Podbijać komuś bębenka, „Język Polski” 1994, LXXIV, z. 2, s. 142–144.
5.Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1986.
6.Cienkowski W., Teoria etymologii ludowej, Warszawa 1972.Dynak W., Łowy, łowcy i zwierzyna łowna w przysłowiach polskich, Wrocław 1993.
7.Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2015, s. 15–16.
8.Lewicki A.M., Pajdzińska A., Rejakowa B., Z zagadnień frazeologii. Problemy leksykograficzne, Warszawa 1987.
9.Liberek J., Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej, Poznań 1998.
10.Słowniki
11.Bąba S., Liberek J., Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001.
12.Głowińska K., Popularny słownik frazeologiczny, red. naukowa T. Piotrowski, Warszawa 2000.
13.Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
14.Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1989, t. I–II.
15.Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego (pierwodruk 1958–1969). Przedruk elektroniczny 1997, Warszawa 1997, s.v. ‘podbić’.
16.Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. Oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.