Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 28 2021

Year of publication:2021
# Title Page range Authors Actions
1.

Ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz naukowiec i duszpasterz


(Fr. prof. dr. hab. Edward Sienkiewicz scientist and Triest)
20 (11-30) Tadeusz Ceynowa More
2.

The Book of Judith in the Works of Clement of Alexandria and Origen

16 (33-48) Dionisio Candido More
3.

The five Biblical compendia of Johann Jacob Schmidt

17 (49-65) Adam Drozdek More
4.

Opis stworzenia (Rdz 1,1–2,3): pytanie o potencjalną wcześniejszą wersję i późniejsze suplementy


(Creation Description (Genesis 1:1–2:3): asking for a potential earlier version and later supplements)
17 (67-83) Janusz Lemański More
5.

„Eunuchowie ze względu na królestwo niebios”: biblijne podstawy celibatu – analiza literacko-egzegetyczna Mt 19,10–12


(“Eunuchs for the sake of the Kingdom of Heaven”: the biblical basics of celibacy – literary-exegetical analysis Mt 19:10–12)
21 (85-105) Dawid Napiwodzki More
6.

Zbawcze działanie Jezusa wobec chorych jako fundament ustanowienia sakramentu namaszczenia chorych


(Jesus’ salvific action towards the sick as the foundation for the institution of the sacrament of Anointing the Sick)
18 (109-126) Jacek Froniewski More
7.

Pneumatologiczny wymiar sakramentów uzdrowienia komunii


(Pneumatological dimension of the sacraments of the healing of communion)
16 (127-142) Marek Jagodziński More
8.

Teologiczne podstawy miłości w „społecznej krucjacie miłości” kardynała Stefana Wyszyńskiego


(Theological foundations of love in the “social crusade of love” by cardinal Stefan Wyszyński)
15 (143-157) Sylwester Jaśkiewicz More
9.

Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu i uświęcenie Najświętszej Maryi Panny


(Bernard of Clairvaux, Thomas Aquinas and the sanctification of the Blessed Virgin Mary)
18 (159-176) Bogusław Kochaniewicz More
10.

Krytyka Kościoła – źródła, typy i granice


(Criticism of the Church – sources, validity and limitations)
20 (177-196) Janusz Królikowski More
11.

Czy eutanazja to „dobra śmierć”? Orędzie listu Samaritanus bonus w świetle doświadczeń doktor Elizabeth Kübler-Ross


(Is euthanasia a “good death”? The message of letter Samaritanus bonus in the experience of Elisabeth Kübler-Ross)
13 (197-209) Piotr Skiba More
12.

Eschatyczny sens misyjnej działalności Kościoła


(Eschatic meaning of the missionary activity of the Church)
19 (211-229) Izabella Smentek More
13.

Benedykta XVI wizja uniwersytetu


(Benedict XVI’s vision of the university)
35 (231-265) Józef Warzeszak More
14.

Od Munificentissimus Deus do Katechizmu Kościoła Katolickiego – ewolucja dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny na 70-lecie jego ogłoszenia


(From Munificentissimus Deus to the Catechism of the Catholic Church – the evolution of the dogma of the Assumption of the Blessed Virgin Mary for the 70th anniversary of its proclamation)
17 (267-283) Kasandra Witkowska More
15.

Małżeństwo i rozwody w świadomości młodzieży polskiej przełomu XX i XXI wieku w świetle badań socjologicznych


(Marriage and divorce in the minds of Polish youth at the turn of the twentieth and twentieth centuries in the light of sociological research)
24 (287-310) Józef Baniak More
16.

Dziennikarz sługą prawdy i człowieka


(Journalist a servant of truth and man)
12 (311-322) Adrian Fertacz More
17.

Ontologia fundamentalna i jej analiza „bycia” w ujęciu Heideggera


(Fundamental ontology and its analysis of “being” in terms of Heidegger)
16 (323-338) Remigiusz Król More
18.

Educating a truthful user of the Internet

14 (341-354) Adam Bielinowicz More
19.

Poszukiwania i pragnienia młodego człowieka według papieży Benedykta XVI i Franciszka


(Searches and desires of young people in the teaching of pope Benedict XVI and pope Francis)
10 (355-364) Małgorzata Pagacz More
20.

Zaufanie Bogu podstawą zaangażowania społecznego człowieka. Studium analityczne Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej w aspekcie społecznym


(Trust in God is the basis of human social involvement. Analytical study of the Diary of St. Sister Faustina Kowalska in the social aspect)
15 (365-379) Henryk Wejman More
21.

Polityka religijna cesarzy Pawła I i Aleksandra I w sprawie Kościoła grecko-unickiego w południowo-zachodnim terytorium Imperium Rosyjskiego


(The religious policy of the emperors Paul I and Alexander I regarding the Greco-Uniate Church in the Southwestern Territory of the Russian Empire)
15 (383-397) Viktoria Bilyk More
22.

Cardinal Stefan Wyszynski’s personalist-communitarian concept of the state and the socio-political transformations of Poland in the post-war decades

24 (399-422) Ryszard Ficek More
23.

Cenzurowanie organu urzędowego kurii gorzowskiej w latach 1957–1959. Fragment polityki antykościelnej PRL


(Censorship of the official body of the Gorzow (Gorzów) curia in the years 1957–1959. Fragment of the anti-Church policy of the PRL)
12 (423-434) Dariusz Śmierzchalski-Wachocz More
24.

Praeceptum dominicale w czasie epidemii. Studium z zakresu języka kościelnego na przykładzie dokumentów biskupów polskich


(Praeceptum dominicale in the epidemic time. The study concerning the Church language on the example of Polish bishops’ documents)
19 (437-455) Jarosław Łapucha More
25.

Normae substantiales w liście apostolskim papieża Franciszka Vos estis lux mundi w świetle wcześniejszego prawodawstwa powszechnego i polskiego prawa partykularnego


(Normae substantiales in the Apostolic Letter of Pope Francis Vos estis lux mundi in the light of previous general legislation and Polish particular law)
18 (457-474) Dariusz Mazurkiewicz More
26.

Kościół Ducha kontynuacją Wcielenia Chrystusa o. prof. dr. hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego OSPPE, ss. 232


(The Church of the Spirit as a continuation of the Incarnation of Christ by Fr. prof. dr. hab. Andrzej A. Napiórkowski, OSPPE, pp. 232)
3 (477-479) Paweł Pielka More
27.

Ks. Edward Walewander, Człowiek i książka, Wydawnictwo Liber Duo, Lublin 2020, ss. 262


(Fr. Edward Walewander, Man and Book, Liber Duo Publishing House, Lublin 2020, pp. 262)
4 (481-484) Adam Romejko More
28.

W służbie wspólnoty Kościoła. Ks. Edward Sienkiewicz i jego dzieło


(At the service of the Church community. Fr. Edward Sienkiewicz and his work)
6 (485-490) Jerzy Szymik More
29.

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Synodalność w życiu i nauczaniu Kościoła, 26 listopada 2019 roku (online)


(Report on the international scientific conference Synodality in the Life and Teaching of the Church, November 26, 2019 (online))
5 (491-495) Janusz Bujak More
30.

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas, Mąż Stanu, Błogosławiony, 7 listopada 2020 roku


(Report from the scientific symposium Cardinal Stefan Wyszyński. Primate, Man of State, Blessed, November 7, 2020)
4 (497-500) Tadeusz Ceynowa More