Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 29 2022

Year of publication:2022
# Title Page range Authors Actions
1.

JHWH i Jego maṣṣēbâ? Tel Arad i graniczny wyznacznik terytorium pod protektoratem Boga Izraela


(JHWH and His maṣṣēbâ? Tel Arad and border marker of territory under the protectorate of the God of Israel)
28 (11-38) Janusz Lemański More
2.

La Santissima Trinità come fonte e modello di sinodalità della Chiesa secondo Dumitru Stăniloae


(The Most Holy Trinity as the source and model of synodality of the Church according to Dumitru Stăniloae)
30 (41-70) Zoltán József Bara More
3.

Tra filosofia e teologia: l’aspetto “negativo” del concetto di persona alla luce della definizione di calcedonia e alcune sue ricadute antropologiche


(Between philosophy and theology: the “negative” approach to the concept of person in the light of the chalcedonian definition and its anthropological consequences)
15 (71-85) Giacomo Calore More
4.

Ojcostwo Józefa z Nazaretu w ujęciu papieża Franciszka


(Fatherhood of Joseph of Nazareth as perceived by Pope Francis)
16 (87-102) Bogusław Kochaniewicz More
5.

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”, czyli prawdziwy humanizm. Jan Paweł II o pierwszym przykazaniu w homilii koszalińskiej (1.06.1991)


(“You shall have no other gods before Me”, in true humanism. The Koszalin homily of John Paul II regarding the first commandment (1.06.1991))
14 (103-116) Dariusz Kowalczyk More
6.

Reinterpretacja teologii imago Dei według modelu nupcjalnego


(Reinterpretation of the theology of imago Dei according to the nuptial model)
14 (117-130) Aneta Krupka More
7.

Jak skleić podzieloną Polskę? Dwie wskazówki czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny


(How to unite divided Poland? Two tips from John Paul II’s fourth pilgrimage to his homeland)
13 (131-143) Jarosław Kupczak More
8.

Stosunki chrześcijańsko-żydowskie w świetle twórczości Adama Zielińskiego


(Christian-Jewish relations in the light of the works of Adam Zieliński)
17 (145-161) Adam Romejko More
9.

Seminarium duchowne – miejsce i cel formacji kleryków do posługi kapłańskiej w diecezji. Studium analityczne treści przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego podczas poświęcenia Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie w 1991 roku


(Theological seminary – the place and purpose of the formation of clerical students for priestly service in the diocese. Analytical study of the content of Pope John Paul II’s speech delivered during the consecration of Higher Theological Seminary in Koszalin in 1991)
27 (163-189) Henryk Wejman More
10.

Physical activity in curriculum documents and selected religious instruction textbooks

14 (193-206) Adam Bielinowicz More
11.

Współczesne formy bałwochwalstwa – perspektywa katechetyczna


(Contemporary forms of idolatry – catechetical perspective)
14 (207-220) Radosław Mazur More
12.

Zaufanie i nieufność dorosłych katolików do Kościoła instytucjonalnego w Polsce. Na podstawie wyników badań socjologicznych z przełomu XX i XXI wieku


(Trust and distrust of adult Catholics in the institutional Church in Poland. Based on the results of sociological research at the turn of the 20th and 21th centuries)
26 (223-248) Józef Baniak More
13.

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”, czyli prawda jako problem polityczny


(“You shall have no other gods before me”, or truth as a political problem)
9 (249-257) Jarosław Merecki More
14.

Klasztory bazylianów prawobrzeżnej Ukrainy i ich udział w Powstaniu Listopadowym 1830 roku


(Basilian monasteries of the Right Bank of Ukraine and their participation in the November Uprising of 1830)
13 (261-273) Viktoria Bilyk More
15.

Retabulum z Łubowa w nurcie późnogotyckiej sztuki i pobożności z przełomu XV i XVI wieku na Pomorzu Zachodnim


(Retable from Lubowo (Łubowo). An example of late gothic sculpture and the lay piety of the and of 15th and the beginning of 16th century in Western Pomerania)
18 (275-292) Angelika Grobelna-Sochaj More
16.

Postulaty de lege ferenda do nowelizacji konstytucji apostolskiej Vos estis lux mundi


(Postulates de lege ferenda to novelisation the apostolic constitution Vos estis lux mundi)
16 (295-310) Dariusz Mazurkiewicz More
17.

Historia pewnego obrazu: M. Bersanelli, Wielki spektakl na niebie. Osiem wizji wszechświata od starożytności do naszych czasów, tłum. A. Liszka-Drążkiewicz, Copernicus Center Press, wydanie 1, Kraków 2020, ss. 317


(The story of a painting: M. Bersanelli, A great spectacle in the sky. Eight Visions of the Universe From Antiquity to Our Time, transl. A. Liszka-Drążkiewicz, Copernicus Center Press, 1st edition, Krakow (Kraków) 2020, pp. 317)
6 (313-318) Milena Cygan More
18.

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dekalog. Refleksja teologiczna w 30. rocznicę obecności papieża św. Jana Pawła II w Koszalinie”, Koszalin, 27 maja 2021 roku


(Report from the scientific conference „The Decalogue. Theological reflection on the 30th anniversary of the presence of Pope St. John Paul in Koszalin ”, Koszalin, 27 May 2021)
5 (319-323) Radosław Mazur More