Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2021.28-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 28 2021
Eschatyczny sens misyjnej działalności Kościoła

Autorzy: Izabella Smentek ORCID
ORCID
Słowa kluczowe: misja paruzja czasy ostateczne Kościół Jan Paweł II
Data publikacji całości:2021-12-14
Liczba stron:19 (211-229)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Misyjna działalność Kościoła obejmuje różne sytuacje, które wymienia Jan Paweł II. Jest to misja ad gentes, a także ewangelizacja na terenach tradycyjnie chrześcijańskich, w tym również tych zdechrystianizowanych. Eschatyczność misji przejawia się w wielu aspektach. Głoszenie Chrystusa wszystkim narodom to znak czasów ostatecznych, który wyraża aktywne oczekiwanie paruzji. Głoszenie słowa „żywe i skuteczne” to przygotowanie i antycypacja ostatecznego sądu. Dzielenie się radością wiary proklamuje królestwo Boże i zapowiada radość nieba. Ewangelizacja przekazuje nadzieję życia wiecznego i prawdę na temat sensu dziejów. Nadaje im sens w perspektywie ostatecznego spełnienia. Służy zamierzonej w Bożym planie jedności rodzaju ludzkiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedykt XVI. Adhortacja Verbum Domini. Rzym, 2010.
2.Benedykt XVI. Encyklika Spe salvi. Rzym, 2007.
3.Dulles, Avery. Models of the Church. New York: Image Books. Doubleday, 1987.
4.Jan Paweł II. Encyklika Dominum et vivificantem. Rzym, 1986.
5.Jan Paweł II. Encyklika Redemptoris missio. Rzym, 1990.
6.Jan Paweł II. „Homilia z dn. 25.01.1997”. L’Osservatore Romano wyd. polskie 191, 3 (1997): 18–19.
7.Jan Paweł II. „Homilia z dn. 12. grudnia 1997 r. na zakończenie Synodu Biskupów poświęconego Ameryce”. L’Osservatore Romano wyd. polskie 2 (1998): 45–46.
8.Jan Paweł II. „Powszechna misja Kościoła. Audiencja generalna 5.04.1995”. L’Osservatore Romano wyd. polskie XVI/175, 7 (1995): 49–50.
9.Jan Paweł II. „Rozwój historyczny i perspektywa eschatologiczna misji. Audiencja generalna 26.04.1995”, L’Osservatore Romano wyd. polskie XVI/175, 7 (1995): 52–53.
10.Jan Paweł II. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, red. S. Dziwisz, H. Nowacki, T. Rakoczy. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1992.
11.Jan Paweł II. Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, red. S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1989.
12.Jan Paweł II. Wierzę w Kościół. Jeden, święty, powszechny i apostolski. Zbiór katechez pod redakcją S. Dziwisza. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1996.
13.Jan Paweł II. „Życie konsekrowane w służbie Kościoła. Audiencja generalna 11.01.1995”. L’Osservatore Romano wyd. polskie XVI/ 171, 3 (1995): 56–57.
14.Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
15.Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja Dominus Iesus. Rzym, 2000.
16.Kretschmar, Georg. „La tension eschatologique dans la vie actuelle des Églises”. Concilium 166 (1981): 65–73.
17.Królikowski, Janusz, red. Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów „SCJ”, 2000.
18.McDermott, John. „Królestwo Boże w Nowym Testamencie”. Communio 32, 2 (1986): 17–34.
19.Plevnik, Joseph. „The destination of the Apostle and of the Faithful: Second Corinthians 4,13b–14 and 1 Thes 4,14”. The Catholic Biblical Quarterly 2 (2000): 83–95.
20.Ratzinger, Joseph. „Śmierć i koniec czasów”. W: Opera omnia. T. X: Zmartwychwstanie i życie wieczne. Przeł. J. Kobienia, 314–327, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.
21.Schelkle, Karl Hermann. „Neutestamentliche Eschatologie”. W: Mysterium Salutis. Band V. Zwischenzeit und Vollendung der Heilsgeschichte, red. J. Feiner, M. Löhrer, 723–778. Zürich, Einsiedeln, Köln: Benziger Verlag, 1976.
22.Sesboüé, Bernard. „La résurrection du Christ et le mystère chrétien du corps”. Les Quatres Fleuves 15–16 (1983): 181–203.
23.Sienkiewicz, Edward. „Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem nowej ewangelizacji”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 22 (2015): 145–163.
24.Sobór Watykański II. „Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich «Nostra aetate»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, 507–523. Poznań: Pallottinum, 1968.
25.Sobór Watykański II. „Dekret o działalności misyjnej Kościoła «Ad gentes». W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, 670–739. Poznań: Pallottinum, 1968.
26.Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, 127–265. Poznań: Pallottinum, 1968.
27.Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, 811–987. Poznań: Pallottinum, 1968.
28.Sobór Watykański II. „Konstytucja o liturgii świętej «Sacrosanctum Concilium»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, 40–99. Poznań: Pallottinum, 1968.
29.Tripole, Martin. „Segundo’s liberation theology vs an eschatological theology of the Kingdom”. The Thomist 45 (1981): 1–25.
30.Warzeszak, Józef. Pneumatologia współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2009.