Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2022.29-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29 2022
JHWH i Jego maṣṣēbâ? Tel Arad i graniczny wyznacznik terytorium pod protektoratem Boga Izraela

Autorzy: Janusz Lemański ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Instytut Nauk Teologicznych
Słowa kluczowe: stela maṣṣēbâ Tel Arad świątynia anikonizm
Rok wydania:2022
Liczba stron:28 (11-38)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęta jest kwestia interpretacji odkrytej w Tel Arad judzkiej świątyni (przełom VIII/VII wieku przed Chr.). Znaleziona w niej stela (maṣṣēbâ) pozwala sądzić, że w oficjalnym kulcie z okresu monarchii taki obiekt kultowy symbolizował JHWH. W interpretacji tego znaleziska pomóc mogą teksty biblijne. Oprócz oficjalnego potępienia, zakazu budowania i nakazu niszczenia już istniejących tego rodzaju kultowych instalacji (głównie pogańskich), można znaleźć w tekstach biblijnych także pozytywne wzmianki zarówno w sferze kultu (głównie w tradycji o Jakubie: stela poświęcona JHWH z Betel; Oz 3,4: królestwo Izraela), jak i czysto świeckich zastosowań (pomniki, nagrobne stele). Położenie Tel Arad na południowym pograniczu Judy sugeruje jednak, że znaleziona tam stela mogła stanowić symboliczny wyznacznik granicy tego państwa i znak protekcji jego terytorium ze strony JHWH (por. Rdz 31,45.51–53; Iz 19,19).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aharoni, Miriam. „Arad”. W: The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land, red. E. Stern. T. 1, 75–87. Jerusalem, New York: Simon & Schuster, 1993.
2.Aharoni, Yohanan. „Excavation of Tel Arad: Preliminary Report on the Second Season, 1963”. Israel Exploration Journal 17 (1967): 247–249.
3.Aharoni, Yohanan. „Arad: Its Inscriptions and Temple”. Biblical Archaeologist 31 (1968): 20–32.
4.Albertz, Rainer. Exodus 19–40. ZBK.AT 2.2. Zürich: ZTV, 2015.
5.Alexander, T. Desmont. Exodus. Apollos OT Commentary 2. London: Apollos; Downers Grove: InterVarsity Press, 2017.
6.Amzollag, Nissin. „YHWH, The Canaanite God of Metallurgy?”. Journal for the Study of the Old Testament 33, 4 (2009): 387–404.
7.Andersen, Francis, David N. Freedman. Micah. AB 24E. New York: Doubleday, 2000.
8.Anderson, Arnold A. 2 Samuel. WBC 11. Dallas: Word Book, 1989.
9.Arnold, Bill T. „Israelite Worship as Envisioned and Prescribed in Deuteronomy 12”. Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte 22 (2016): 161–175.
10.Avner, Uzi. „Maṣṣeboth Sites in the Negev and Sinai and Their Significance”. W: Biblical Archaeology Today 1990, red. A. Brian, J. Aviram. Jerusalem: Israel Exploration Society 2, 1993.
11.Avner, Uzi. „Sacred Stones in the Desert”. Biblical Archaeology Review 27 (2001): 39–41.
12.Berges, Urlich. Das Buch Jesaja. Komposition und Endgestalt. HBS 16. Freiburg–Basel– Wien: Herder, 1998.
13.Beuken, Willem A.M. Jesaja 1–12. HThKAT. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2003.
14.Beuken, Willem A.M. Jesaja 13–27. HThKAT. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2007.
15.Binger, Tidle. Asherah Goddesses in Ugarit, Israel and the Old Testament. JSOT.S 232. Sheffield: Academic Press, 1997.
16.Blenkinsopp, Joseph. Isaiah 56–66. AB 19B. New York: Doubleday, 2003.
17.Bloch-Smith, Elizabeth. „Maṣṣebȏt in the Israelite Cult. An Argument for Rendering Implicit Cultic Criteria Explicit”. W: Temple and Temple Worship in Biblical Israel, red. J. Day, 29–39. London: T&T Clark International, 2005.
18.Blum, Eckart. Die Komposition des Vätergeschichte. WMANT 57. Neukirchen-Vluyn: Neukrichener Verlag, 1984.
19.Bloch-Smith, Elizabeth. „Maṣṣebȏt Standing for Yhwh: The Fall of a Yhwistic Cult Symbol”. W: Worship, Woman, and War. Essays in Honor of Susan Niditch, red. John J. Collins, Tracy M. Lemos, Saul M. Olyan. Brown Judaic Studies, 99–116. Providence: Rhode Island: Brown University, 2015. Dostęp 2.09.2021. https://www.academia. edu/19557645.
20.Caquot, André, Philippe De Robert. Les livres de Samuel. Genève: Labor et Fides, 1994.
21.Carr, David. Reading the Fractures of Genesis: Historical and Literary Approaches. Louisville: Westminster John Knox Press, 1996.
22.Childs, Brevard S. Isaiah. OTL. Louisville: Westminster John Knox Press, 2001.
23.Cornell, Collin. „Cult Statuary in the Judean Temple at Yeb”. Journal for the Study of Judaism 47 (2016): 291–309.
24.Day, John. „Asherah in the Hebrew Bible and Northwest Semitic Literature”. Journal of Biblical Literature 105 (1986): 386–408.
25.De Hulster, Izaak. Iconographic Exegesis and Third Isaiah. FAT 2/36. Göttingen: Mohr Siebeck, 2009.
26.Delcor M. „Two Special Meaning of the Word yd in Biblical Hebrew”. Journal of Semitic Studies 12 (1967): 230–240.
27.Dietrich, Walter. „Das Zwölfprophetenbuch”. W: Die Entstehung des Alten Testaments, red. W. Dietrich, H.-P. Mathys, Th. Römer, R. Smend, 382–480. Stuttgart: Kohlhammer, 2014.
28.Dietrich, Walter. Samuel: 1 Sam 13–26. BK VIII/2. Neukirchen: Neukirchener Theologie Verlagsgesellschaft, 2015.
29.Dietrich, Walter. Samuel. 1 Samuel 27–2 Samuel 8. BK VIII/3. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019.
30.Ederer, Matthias. Das Buch Josua. NSK.AT 5/1. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 2017.
31.Ehrlich, Arnold B. Randglossen zur hebräischen Bibel. T. 1. Leipzig: Hinrichs, 1908.
32.Friedman, Richard E. Who Wrote the Bible. San Francisco: Harper, 1997.
33.Gatti, Nicoletta, George Ossom-Batsa. „The Drama of Infertility: Reading Isa 56,1–8 from a Kroba Peerspective”. Horizon in Biblical Theology 40 (2018): 115–141.
34.Gerstenberger, Erhard S. Das 3. Buch Mose. Leviticus. ATD 6. Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht, 1993.
35.Gesenius’ Hebrew Grammar, red. E. Kautzsch, A.E. Cowley. Oxford: Clarendon Press, 1910 = GKC.
36.Gilmour, Rachelle. „The Monuments of Saul and Absalom in the Book of Samuel”. W: Collective Memory and Collective Identity. Deuteronomy and the Deuteronomistic History in Their Conrext, red. J. Unsok Ro, D. Edelman. BZAW 534, 243–261. Berlin–Boston: de Gruyter, 2021.
37.Gnuse, Robert. „Redefining the Elohist”. Journal of Biblical Literature 119 (2000): 201–220.
38.Graesser, C.F. „Standing Stones in Ancient Palestine”. Biblical Archaeologist 35/2 (1972): 34–63.
39.Gruber, Mayer I. Hosea: A Textual Commentary. London: Bloomsbury, 2017.
40.Hallote, Rachel S. Death, Burial, and Afterlife in the Biblical Word. Chicago: Ivan R. Dee, 2001.
41.Hamilton, Victor P. Exodus. Grand Rapids: Baker Academic, 2011.
42.Herodot. Dzieje. Tłum. S. Hammer. Warszawa: Czytelnik, 2002.
43.Herzog, Ze’ev. „The Date of the Temple of Arad: Reassessment of the Stratigraphy and the Implications for the History of Religion in Judah”. W: Studies in the Archaeology of the Iron Age in Israel and Jordan, red. A. Mazar. JSOT.S 331, 156–178. Sheffield: University Press, 2001.
44.Herzog, Ze’ev. „Fortress Mound at Tel Arad: An Interim Report”. Tel Aviv 29 (2002): 3–109.
45.Herzog, Ze’ev. „Arad”. W: The Oxford Encyclopedia of the Bible and Archaeology, red. D. Master, 38–41. Oxford: University Press, 2013.
46.Hieke, Thomas. Levitikus 16–27. HThKAT. Freiburg–Basel–Wien, 2014.
47.Houtman, Cornelius. Exodus. T. 3. HCOT. Leuven: Peeters, 2000.
48.Huzli, Jürg. „Role and Significance of Ancestors in the Book of Samuel”. W: The Book of Samuel: Stories – History – Reception History, red. W. Dietrich, C. Edenburg, P. Hugo, 423–437. Leuven: Peeters, 2016.
49.Japhet, Sara. „jd wšm (Isa 56:5): A Different Proposal”. Maarav 8 (1992): 68–80.
50.Keel, Otto, Christopher Uehlinge. God, Goddes, and Image of God. Tłum. T. Tropp. Minneapolis: Fortress Press, 1998.
51.Kessler, Rainer. Micha. HThKAT. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 1999.
52.Kühn, Dagmar. „Totengedenken im Alten Testament”. W: Tod und Jenseits im alten Israel und in seiner Umwelt, red. A. Berlejung, B. Janowski. FAT 64, 481–499. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009.
53.LaRocca-Pitts, Elizabeth. „Of Wood and Stone”: The Significance of Israelite Cultic Items in the Bible and Its Early Intepretations. HSM 61. Winona Lake: Eisenbrauns, 2001.
54.Lemański, Janusz. „Mojżesz i Nehusztan (Lb 21,4–9; 2 Krl 18,4): próba analizy historii jednej tradycji”. Collectanea Theologica 71, 4 (2001): 5–24.
55.Lemański, Janusz. Księga Wyjścia. NKB.ST II. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2009.
56.Lemański, Janusz. „Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli” (Am 5,14a). Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego. T. 2: Dwunastu proroków mniejszych. Księga Barucha. List Jeremiasza. SiR 31. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2012.
57.Lemański, Janusz. Księga Rodzaju rozdziały 11,27–36,43. NKB.ST I/2. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2014.
58.Lemański, Janusz. „Rola snów w Księdze Rodzaju (tradycje patriarchalne Rdz 12–36)”. W: Sny prorocze, sny wieszcze, objawienia Boże przez sny w tradycji starotestamentalnej, red. G.M. Baran, 9–45. Tarnów: Biblos, 2017.
59.Lemański, Janusz. „Religia Izraela”. W: Janusz Lemański, Narodziny Izraela. Szkice historyczno-biblijne, 251–296. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2021.
60.Lemański, Janusz. „Jakub z Transjordanii/Izaak z Beer Szeby”. W: Janusz Lemański, Narodziny Izraela. Szkice historyczno-biblijne, 169–210. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2021.
61.Levin, Yigal. „Baal Worship in Early Israel: An Onomastic View in Light of the «Eshbaal» Inscription From Khirbet Qeiyafa”. Maarev. A Journal for the Study of the Northwest Semitic Languages and Literatures 21, 1–2 (2017): 203–236.
62.Levinson, Bernard. Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation. New York: Oxford University Press, 1997.
63.Lundbom, Jack R. Deuteronomy. A Commentary. Grand Rapids–Cambridge: Eerdmans, 2013.
64.Martens, Elmer A. „nṣb”. W: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis. T. 3, red. W.A. VanGemeren, 134–136. Carliesle: Paternoster Press, 1997 = NIDOTTE.
65.Mazar, Amichai, Ehud Netzer. „On the Israelite Fortress of Arad”. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 263 (1986): 87–90.
66.McCarter jr., P. Keyle. II Samuel. AB 9. New York: Doubleday, 1984.
67.Mettinger, Tryggve. No Graven Omage? Israelite Aniconism in its Ancient Near Eastern Context. CBOT 42. Stockholm: Ahngvist & Wiksell, 1995.
68.Miller II, Robert D. Yahweh: Origin of a Desert God. FRLANT 284. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2021.
69.Mittmann, Siegfried. „Die Grabinschrift des Sängers Uriahu”. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 97 (1981): 139–152.
70.Monar, Dale W. „Massebah”. W: The Anchor Bible Dictionary. T. 4, red. D.N. Feedman, 602. New York: Doubleday, 1992.
71.Münnich, Maciej. „The Cult of Bronze Serpent in Ancient Canaan and Israel”. W: Selected Essays in Jewish Studies. T. 1: The Bible and Its World, Rabinic Literature, and Jewish Law, and Jewish Thought, red. B.J. Schwartz, A. Melamed, A. Shemesh. Jerusalem: World Union of Jewish Studies 2008, 39–56. Dostęp 8.09.2021. https://www.academia.edu/4512018.
72.Na’aman, Nadav. „No Anthropomorphie Graven Image. Notes on te Assumed Antropomorphic Cult Statues in the Temples of YHWH in the Pre-Exilie Period”. Ugarit-Forschungen 31 (1999): 391–415.
73.Na’aman, Nadav. „The Abandonment of Cult Places in the Kingdom of Israel and Judah as Acts of Cult Reform”. Ugarit-Forschungen 34 (2002): 585–602.
74.Naples, Mary. In Serach of Asherah. The Lost Hebrew Goddess, 1–20. Dostęp 6.09.2021. https://www.academia.edu/4520233. Kuntijlled ‘Ajrud (s. 8–10); Khirber el-Qom (s. 10–12).
75.Nelson, Richard. Deuteronomy. OTL. Louisville: Westminster John Knox Press, 2002.
76.Niehr, Herbert. „In Search of Yhwh’s Cult Statue in the First Temple”. W: The Image and the Book: Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, red. K. van der Toron. CBET 21, 73–95. Leuven: Peters, 1997.
77.Nylander, Carl. „A Note on the Stonecutting and Masonry of Tel Arad”. Israel Exploration Journal 17 (1967): 56–59.
78.Obara, Elżbieta. Le startegie di Dio: Dramatiche comunicative nei discorsi divini del Trito-Isaia. AnBib 188. Roma: Gregoriana & Biblical Press, 2010.
79.Otto, Eckart. Deuteronomium 4,44–11,32. HThKAT. Freiburg–Basel–Wien, 2012.
80.Otto, Eckart. Deuteronomium 12,1–23,15. HThKAT. Freiburg–Basel–Wien, 2016.
81.Pakkala, Juka. Intolerant Monolatry in the Deuteronomistic History. Publication of Finnish Exegetical Society 76. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999.
82.Paul, Shalom M. Isaiah 40–66. ECC. Grand Rapids–Cambridge: Eerdmans, 2012.
83.Porter, Joshua R. „Wyżyna”. W: Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier, 1358–1360. Warszawa: Vocatio, 1999.
84.Preuss, Horst D. „’ĕlîl”. W: Theological Dictionary of the Old Testament. T. 1, red. G.J. Botterweck, H. Ringgren, 285–287. Grand Rapids: Eerdmans, 1990 = TDOT.
85.Propp, William H.C. Exodus 19–40. AB 2A. New York: Doubleday, 2006.
86.Reichert, Andreas. „Massebe”. W: Biblisches Reallexikon, red. K. Galing. HAT 1, 206. Tübingen: Mohr Siebeck, 21977 = BRL2.
87.Rüterswörden, Udo. Von den politischen Gemeinschaft zur Gemeinde. Studien zu Dt 16,18–18,22. BBB 65. Frankfurt am Main: Athenäum, 1987.
88.Samlers, Seth L. „Monotheism, Pantheon Reduction, or Royal Adoption of Family Religion? Review Essay of Albertz & Schmitt, Family and Household Religion in Ancient Israel and the Levant (Eeisenbrauns 2012)”. Journal of Ancient Near Eastern Religion 14 (2014): 217–227.
89.Sarna, Nahum. The JPS Torah Commentary: Exodus. Philadelphia–New York–Jerusalem: Jewish Publication Society, 1991.
90.Schmitt, Rüdiger. „«And Jacob Set Up a Pillar at her Grave…» Material Memorials and Landmarks in the Old Testament”. W: The Land of Israel in Bible, History, and Theology. Studies in Honour of Ed Noort, red. J. van Ruiten, J. Cornelis de Vos. VT.S 124, 389–403. Leiden: Brill, 2009.
91.Schmidt, Reiger. „Totenversorgung, Totengedenken und Nekromantie. Biblische und archäologische Perspektiven ritueller Kommunikation mit der Toten”. W: Tod und Jenseits im alten Israel und in seiner Umwelt, red. A. Berlejung, B. Janowski. FAT 64, 501–524. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009.
92.Seitz, Christopher. Isaiah 1–39 (Intepretation). Louisvlle: Westminster John Knox Press, 1993.
93.Sicre Diaz, Josè Luis. Giosuè. Roma: Borla, 2004.
94.Sommer, Benjamin D. „Monotheism”. W: The Hebrew Bible: A Critical Companion, red. John Barton, 239–270. Princeton University Press, 2016.
95.Stoebe, Hans Joachim. Das zweite Buch Samuelis. KAT VIII/2. Gütersloh: Gütersloher Velagshaus, 1994.
96.Stolz, Fritz. Das erste und zweite Buch Samuel. ZBK.AT 9. Zürich: TVZ, 1981.
97.Tadmor, Hayim. The Inscriptions of Tigleth-Pileser III King of Assyria. Jersualem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 1994.
98.Talmon, Shemaryahu. „Yād wāšēm: An Idiomatic Phrase in Biblical Literature and Its Variations”. Hebrew Studies 25 (1984): 8–17.
99.Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. T. II/4, red. O. Kaiser. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus G. Mohn, 1988 = TUAT.
100.The Origin of Yahwism, red. J. van Oorschot, M. Witte. BZAW 484. Berlin–Boston: de Gruyter, 2017.
101.Tronina, Antoni. „Eposy ugaryckie o Kerecie i Akhacie”. W: Scripturae Lumen. T. 1: Ewangelia o Królestwie, 563–621. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.
102.Uelinger, Christoph. „Arad, Qiṭmīt – Judahite Aniconism vs. Edomite Iconic Cult”. W: Text, Artifact, and Image. Revealing Ancient Israelite Religion, red. G. Beckman, T.J. Lewis. Brown Judaic Studies 346, 80–112. Providence, Rhode Island: Brown University, 2006.
103.Ussishkin, David. „The Date of the Judean Shrine at Arad”. Israel Exploration Journal 38 (1988): 142–157.
104.Veijola, Timo. Das 5. Buch Mose. Deuteronomium. Kapitel 1,1–16,17. ATD 8.1. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004.
105.Weinfeld, Moshe. Deuteronomy 1–11. AB 5. New York: Doubleday, 1991.
106.Weippert, Manfred. Historisches Textbuch zum Alten Testament. Grundrisse zum Alten Testament 10. Göttingen: Vandenhoech & Ruprecht, 2010.
107.Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, red. L. Koehler i in. Warszawa: Vocatio, 2008.
108.Willi-Plein, Ina. Das Buch Genesis. Kapitel 12–50. NSK.AT 1/2. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 2011.
109.Winkle, David W. van. „The Meaning of Yad Washem in Isaiah LVI 5”. Vetus Testamentum 47 (1997): 378–385.
110.Woude, A.S. van der. „jād”. W: Theologisches Handwörtebuch zum Alten Testament. T. 1. = THAT, 667–678. Gütersloh: Kaiser Gütersloher Verlagshaus, 1971; 51994.
111.Wypych, Stanisław. Księga Jozuego. NKB.ST VI. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2015.
112.Yanin, Yigael. „A Note on the Stratigraphy of Arad”. Israel Exploration Journal 15 (1965): 180.
113.Zapff, Burkard. Micha. IEKAT. Stuttgart: Kohlhammer, 2020.