Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2022.29-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29 2022
Tra filosofia e teologia: l’aspetto “negativo” del concetto di persona alla luce della definizione di calcedonia e alcune sue ricadute antropologiche
(Między filozofią a teologią: „negatywne” podejście do pojęcia osoby w świetle definicji chalcedońskiej oraz niektóre jego skutki antropologiczne)

Autorzy: Giacomo Calore ORCID
Wikariusz, parafia pw. św. Franciszka z Asyżu, Warszawa
Słowa kluczowe: filozofia osoba Chalcedon ontologia dwupoziomowa
Rok wydania:2022
Liczba stron:15 (71-85)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Konstytucja soborowa Gaudium et spes naucza wyraźnie, gdzie należy poszukiwać odpowiedzi na wszystkie pytania o człowieka: w Słowie wcielonym, w Jezusie Chrystusie, „nowym Adamie” (nr 22). Ta sama Konstytucja odnosi się w tym punkcie do soborów, które właśnie zgłębiły tajemnicę Chrystusa, w tym i do Soboru Chalcedońskiego (451 r.), wskazując tym samym na antropologiczne znaczenie jego słynnej definicji wiary. Na podstawie analizy Aloisa Grillmeiera oraz Adriana Măgdici niniejszy artykuł omawia dzisiejsze trudności filozoficzne w definicji osoby, i w odpowiedzi na to przedstawia jej chrystologiczne odróżnienie od pojęcia natury, wprowadzone w Chalcedonie (osoba nie jest naturą: ontologia dwupozio¬mowa), aby wyciągać z jej „negatywnego” pojmowania niektóre antropologiczne wnioski ważne dla naszej dzisiejszej cywilizacji zachodniej. Ona to cieszy się mianem „antropocentrycznej”, właśnie dlatego że przyswoiła osobę i jej centralne znaczenie od chrześcijaństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amato, Angelo. Gesù il Signore. Saggio di cristologia. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 62003.
2.Aristotele. Metafisica. A cura di Giovanni Reale. Milano: Bompiani, 2016.
3.Aristotele. Politica. A cura di Carlo Augusto Viano. Milano: Bur, 2002.
4.Balthasar, Hans Urs von. Massimo il Confessore. Liturgia cosmica. Trad. it. Luciano Tosti. Milano: Jaca Book, 22001.
5.Catechismo della Chiesa Cattolica. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 21999.
6.Commissione Teologica Internazionale. “Alcune questioni riguardanti la cristologia (1979)”. In: Documenti 1969–2004, 164–193. Bologna: Edizioni Studio Domenicano, 2004.
7.Concilio di Calcedonia (4° Ecum.). “Simbolo di fede di Calcedonia”. In: Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, edizione bilingue, a cura di Heinrich Denzinger, Peter Hünermann, 300–303. Bologna: Edizione Dehoniane Bologna, 21996.
8.Concilio Ecumenico Vaticano II. “Gaudium et spes. Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (7.12.1965)”. In: Enchiridion Vaticanum. Documenti. Il Concilio Vaticano II, 1, 1319–1644. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 91971.
9.Congregazione per la Dottrina della Fede. “Dignitas personae. Istruzione su alcune questioni di bioetica (8.9.2008)”. Acta Apostolicae Sedis 100 (2008): 858–887.
10.Delio, Ilia. “Bonaventure’s Metaphysics of the God”. Theological Studies 60 (1999): 228–246.
11.Epiphanius Constantiensis. “Ancoratus”. In: Patrologiae cursus completus. Series graeca, accurante Jacques Paul Migne, 43, 11–236. Parisiis, 1864.
12.Giovanni Paolo II. “Evangelium Vitae. Lettera enciclica sul valore e l’inviolabilità della vita umana (25.3.1995)”. Acta Apostolicae Sedis 87 (1995): 401–522.
13.Giovanni Paolo II. “Fides et ratio. Lettera enciclica circa i rapporti tra fede e ragione (14.9.1998)”. Acta Apostolicae Sedis 91 (1999): 5–88.
14.Grillmeier, Alois. Ermeneutica moderna e cristologia antica. La discussione attuale sulla cristologia calcedonese. Brescia: Queriniana, 21985.
15.Grillmeier, Alois. Gesù il Cristo nella fede della Chiesa. Dall’età apostolica al Concilio di Calcedonia (451). Vol. 1. Trad. it. Enrico Norelli, Samuele Olivieri. Brescia: Paideia Editrice, 1982.
16.Huculak, Benedykt J. “Zarys antropologii Kościoła greckiego”. In: Człowiek istota (po)znana. Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności, a cura di Andrzej Proniewski. Vol. 1, 88–108. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015.
17.La Bibbia di Gerusalemme. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 151998.
18.Löwith, Karl. Dio, uomo e mondo da Cartesio a Nietzsche. Napoli: Morano, 1966.
19.Măgdici, Adrian. La dignità personale dell’embrione umano nella luce dell’istruzione “Dignitas personae”. Roma: Editura Serafica, 2014.
20.Milano, Andrea. Persona in teologia. Alle origini del significato di persona nel cristianesimo antico. Roma: Edizioni Dehoniane, 21996.
21.Nellas, Panayotis. Omul, animal îndumnezeit. Pentru o antropologie ortodoxă. Sibiu: Editura Deisis, 1999.
22.Nestorius. Le Livre d’Héraclide de Damas. Trad. francese François Nau. Paris: Letouzey et Ané Éditeurs, 1910.
23.Ratzinger, Joseph. “Il significato di persona in teologia”. In: Joseph Ratzinger, Dogma e predicazione, 173–189. Brescia: Queriniana 22005.
24.Rhonheimer, Martin. “La legge morale naturale: conoscenza morale e coscienza. La struttura cognitiva della legge naturale e la verità della soggettività”. In: Pontificia Accademia Pro Vita, Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita. Le sfide del contesto culturale contemporaneo, a cura di Juan De Dios Vial Cordera, Elio Sgreccia, 125–158. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2002.
25.Schönborn, Christoph. Dio inviò Suo Figlio. Cristologia. Trad. it. Maria Luisa Milazzo. Lugano: Jaca Book, 12002.
26.Sesboüé, Bernard, Joseph Wolinski. Storia dei dogmi. Il Dio della salvezza. I–VIII secolo. Dio, la Trinità, il Cristo, l’economia della salvezza. Vol. 1. Casale Monferrato: Edizioni Piemme, 1996.
27.Singer, Peter. Etica pratica. Napoli: Liguori Editore, 1989.
28.Spaemann, Robert. Natura e Ragione. Saggi di antropologia. Roma: Edizioni Università della Santa Croce, 2006.
29.Szymik, Jerzy. Theologia Benedicta. Vol. II. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2012.
30.Tenace, Michelina. Dire l’uomo. Dall’immagine di Dio alla somiglianza – La salvezza come divinizzazione. Vol. 2. Roma: Lipa, 22005.
31.Tooley, Michael. “Personhood”. In: A Companion to Bioethics, a cura di Helga Kuhse, Peter Singer, 129–139. Malden–Oxford: Wiley-Blackwell, 22009.
32.Weinandy, Thomas G. Czy Bóg cierpi? Poznań: W drodze, 2003.