Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2022.29-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29 2022
Klasztory bazylianów prawobrzeżnej Ukrainy i ich udział w Powstaniu Listopadowym 1830 roku

Autorzy: Viktoria Bilyk ORCID
Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina Восточноевропейский национальный, университет имени Леси Украинки, г. Луцк, Украина
Słowa kluczowe: prawobrzeżna Ukraina Imperium Rosyjskie cerkiew greckokatolicka klasztory bazylianów Powstanie Listopadowe
Rok wydania:2022
Liczba stron:13 (261-273)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule bazowano na materiałach archiwalnych, odzwierciedlono sieć klasztorów bazylianów Cerkwi grecko-unickiej na prawym brzegu Ukrainy po włączeniu regionu do Imperium Rosyjskiego. Rozważono główne akty ustawodawcze przyjęte przez władze rosyjskie w celu uregulowania działalności tych klasztorów. Stwierdzono, że władze dążyły do znie¬sienia zakonu bazylianów, stopniowo zamykając jego klasztory. Odzwierciedla się także udział bazylianów w Powstaniu Listopadowym 1830 roku. Podkreśla się, że powstanie to stało się katalizatorem procesu likwidacji klasztorów bazylianów. Po stłumieniu powstania, w 1832 roku oficjalnie zniesiono zakon bazylianów. W latach 1831–1834 15 z 25 klasztorów bazylianów na prawym brzegu Ukrainy zostało zamkniętych, a do końca lat 30. XIX wieku żaden nie pozostał w regionie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Государственный архив Волынской области (Archiwum Państwowe Obwodu Wołyńskiego), ф. 382, оп. 1, д. 13.
2.Государственный архив Волынской области, ф. 382, оп. 2, д. 19, 59.
3.Государственный архив Житомирской области (Archiwum Państwowe Obwodu Żytomierskiego), оп. 1, д. 337, 530.
4.Государственный архив Житомирской области, ф. 1, оп. 4, д. 385.
5.Государственный архив Житомирской области, ф. 1, оп. 8, д. 1244.
6.Государственный архив Ровенской области, ф. 370, оп. 3, д. 395.
7.Государственный архив Хмельницкой области, ф. 315, оп. 1, д. 238.
8.Центральный государственный исторический архив Украины (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie), г. Киев, ф. 442, оп. 65, д. 69, 367.
9.Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев, ф. 442, оп. 134, д. 624.
10.Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев, ф. 442, оп. 138, д. 84.
11.Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев, ф. 442, оп. 782, д. 239, 281.
12.Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев, ф. 467, оп. 1, д. 61.
13.Российский государственный исторический архив, ф, 797, оп. 6, ч. 1, д. 22 175, 22 176.
14.Российский государственный исторический архив, ф. 797, оп. 6, ч. 2, д. 22 327, 22 349, 22 362, 22 363, 22 387, 22 392, 22 412, 22 500,641,22 624,22 668, 22 700, 22 746, 22 756, 22 806, 22 8 09, 22 849, 22 856, 22 875, 22 887, 22 926, 22 944, 22 950.
15.Российский государственный исторический архив, ф. 797, оп. 7, д. 23 396, 23 552.
16.Законоположения и правительственные распоряжения до Римско-католической церкви в России относящиеся со времени царствования царей Петра и Иоанна Алексеевичей с 1669 по 1867 год включительно. Вильно: Тип. А. Киркора, 1868.
17.Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. Т. 2: 1701–1839. СПб: Синодальная Тип., 1907.
18.Полное собрание законов Росийской империи. 1649–1825 гг. (в 45 т.). Т. 23, 25, 28, 31. СПб: Типография ІІ Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.
19.Карліна, Оксана, Вікторія Білик. Жива спільнота в імперському світі: Луцька греко-унійна єпархія кінця XVIII – першої третини XIX століть. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2018. Серія „Київське християнство”, т. 13.
20.Бочковська, В. Поведінка духовенства та підданих Почаївської лаври в контексті переходу монастиря з унії в православ’я 1831 року. Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій: зб. наук. пр. за результатами міжнар. наук. конф. К., 2007.
21.Ваврик, Михайло М. Нарис розвитку і стану василіанського чина XVII–XX ст.: топографічно-статистична розвідка. Рим: РР. Basiliani, 1979.
22.Великий, Атанасій Г. З Літопису християнської України: церковно-історичні радіолекції з Ватикану. T. 7: XVIII–ХIX ст. Рим: Вид-во ОО Василіян, 1979.
23.Липский Ип. „Польский мятеж 1831 г. По документам Волынской духовной консистории”. Волын. епарх. ведом 8 (1884): 280.
24.Лось В. Василіанські монастирі як основна опора унії на Волині (кінець XVIII – перша третина XIX ст.). Т. 31, 240–247. Велика Волинь: наук. зб., Житомир, 2004.
25.Стеблецький С. Переслідування української та білоруської католицької церкви російськими царями. Мюнхен: Укр. католиц. вид-во, 1954.
26.Хіхлач Б.М. ЧСВВ та УГКЦ на Поділлі (XVIII – І третина ХІХ ст.): загальний огляд. Подільська старовина: наук. зб. Вип. 4, 139–159. Вінниця: ДП „Державна картографічна фабрика”, 2008.
27.Gach, Piotr Paweł. Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1984.
28.Gach, Piotr Paweł. „Popowstaniowa kasata klasztorów w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w 1832 roku”. Roczniki Humanistyczne 28, 2 (1980): 191–213.
29.Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działności zakonu bazyliańskigo. Warszawa–Wrocław: PWN, 1986.
30.Radwan, Marian. „Bazylianie w zaborze rosyjskim w latach 1795–1839”. Nasza Przeszłość 93 (2000): 153–225.
31.Radwan, Marian. Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim. 1796–1839. Roma–Lublin: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, 2001.
32.Radwan, Marian. Kościoł grekokatolicki w zaborze rosyjskim około 1803 roku. Lublin: IESW, 2003.
33.Wojtasik, Janusz. „Wołyń w powstaniach narodowych 1794–1864”. Niepodleglość i pamięć: Czasopismo muzealno-historyczne 15/1, 27 (2008): 49–77.
34.Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, red. Ludomir Bieńkowski, Jerzy Kłoczowski, Zygmunt Sułowski. Materiały do atlasu history