Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
Egzegeza Mt 28,16-20 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (shemtob)

Autorzy: Piotr Goniszewski
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: judeochrześcijaństwo dialog żydowsko- chrześcijański judaizm hebrajskie Ewangelie Ewangelia wg św. Mateusza
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (11-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera analizę egzegetyczną zakończenia hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob). W pierwszym punkcie przedstawiono transliterację tekstu hebrajskiego oraz polskie tłumaczenie perykopy MtShemTob 28,16-20. Punkt drugi poświęcony jest analizie literackiej, natomiast trzeci omawia problem genezy MtShemTob. W ostatnim punkcie przeprowadzona została egzegeza badanej w artykule perykopy. Tym, co wyróżnia wersję hebrajską w stosunku do tekstu kanonicznego, jest brak tzw. nakazu ewangelizacji pogan oraz trynitarnej formuły chrzcielnej. MtShemTob 28,16-20 zdaje się sugerować, że przedmiotem apostolskiej posługi dwunastu uczniów Jezusa powinni być jedynie Żydzi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. 1-4, Warszawa 1958-1965.
2.Bartnicki R., Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja, Warszawa 20124.
3.Briks P., Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 20003.
4.Carmignac J., Początki Ewangelii synoptycznych, tłum. W. Rapak, Kraków–Mogilany 2009.
5.Conybeare F.C., The Eusebian Form of the Text Matth. 28,19, ZNW 2(1901), s. 275-288.
6.Du Tillet Matthew with parallel Greek, http://www.torahresource.com/DuTillet/DuTilletWorkingFile_2Col.pdf.
7.Flusser D., The Conclusion of Matthew in a New Jewish-Christian Source, ASTI 5(1967), s. 110–120.
8.Goniszewski P., Jezus, Belzebub i nieodpowiedzialne słowa. Egzegeza perykopy Mt 12, 22-37 w hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob), „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 11-27.
9.Goniszewski P., Sprawiedliwość i sprawiedliwi w kanonicznej i hebrajskiej wersji Ewangelii według św. Mateusza (ShemTob), w: Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Szczecin 2014, s. 221-238.
10.Gordon E., 613 przykazań judaizmu tryg mṣwwt oraz siedem przykazań rabinicznych i siedem przykazań dla potomków Noego, Kraków–Budapeszt 2009.
11.Hegg T., A Brief History of the du Tillet Matthew, http://www.torahresource.com/DuTillet/HistOfDuTillet.pdf.
12.Howard G., A Response to William L. Petersen’s Review of Hebrew Gospel of Matthew, http://rosetta.reltech.org/TC/v04/Howard1999.html.
13.Howard G., Hebrew Gospel of Matthew, Macon 1995.
14.Howard G., The Gospel of Matthew according to a Primitive Hebrew Text, Macon 1985.
15.Jastrow M., A Dictionary of the Targumum, the Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic Literature, London–New York 1903.
16.Klein E., A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for readers of English, Jerusalem 1987.
17.Koehler L., Baumgartner W., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1-2, red. J.J.Stamm, red. wyd. pol. P. Dec, Warszawa 2008.
18.Kosmala H., The Conclusion of Matthew, ASTI 4(1965), s. 132-147.
19.Kudasiewicz J., Ewangelie synoptyczne dzisiaj (BW 53), Warszawa 1986.
20.Lust J., Eynikel E., Hauspie K., A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Stuttgart 2003 (wersja z BibleWorks 7.0.018x.14).
21.Novum Testamentum Graece, red. E. Nestle, K. Aland i in., Stuttgart, 201228.
22.Petersen W.L., Some Observations on a Recent Edition of and Introduction to Shem-Tob’s “Hebrew Matthew”, http://rosetta.reltech.org/TC/vol03/Petersen1998a.html.
23.Pines S., The Jewish Christians of the Early Centuries of Christianity according to a New Source, Jerusalem 1966.
24.Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 20064.
25.Prqy ʼbwt Sentencje Ojców, tłum. E. Gordon, S. Pecaric, Kraków 2005.
26.Schonfield H.J., An Old Hebrew Text of St. Matthew’s Gospel. Translated, with an introduction notes and appendices, Edinburgh 1927.
27.Sentencje Ojców Pirke Awot z komentarzami Pawła Śpiewaka, tłum. M. Friedman, Kraków 2014.