Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 26 2019
Materiały Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie dotyczące kościelnych dziejów Piły

Autorzy: Tadeusz Ceynowa
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński; Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – dyrektor; Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie – dyrektor
Słowa kluczowe: Piła archiwalia diecezja koszalińsko-kołobrzeska archiwum Kościół katolicki
Rok wydania:2019
Liczba stron:18 (249-266)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pierwsze źródła dotyczące Piły pochodzą z akt konsystorskich z połowy XV w. Początkowo należała ona do parafii w Ujściu. Usamodzielniła się w początkach XVII w. Do 1920 r. wchodziła w skład diecezji i archidiecezji poznańskiej. Po zakończeniu I wojny światowej włączono ją do delegatury arcybiskupiej, a następnie wolnej prałatury w Pile. W wyniku II wojny światowej weszła w skład Kościoła gorzowskiego. Ostatnia reorganizacja Kościoła w Polsce w 1992 r. spowodowała jej włączenie do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Archiwalia do dziejów Piły do początków XX w. są dostępne, ale niewystarczająco wykorzystane. Natomiast dokumenty przechowywane w archiwum diecezjalnym w Koszalinie są znane i to nie w całości, tylko nielicznym badaczom. Artykuł ten ma niejako ułatwić poszukiwania kościelnych dziejów Piły w XX w.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Kuria gorzowska 1945–1972. Parafia pw. św. Rodziny w Pile, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty luźne 1950–1956, sygn. 188, 327–350.
2.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Kuria gorzowska 1945–1972. Parafia pw. św. Rodziny w Pile, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty luźne 1950–1956, sygn. 188, 319–326.
3.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Kuria gorzowska 1945–1972. Parafia pw. św. Rodziny w Pile, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty luźne 1946–1949, sygn. 183.
4.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Kuria gorzowska 1945–1972. Dekanat Piła, 1947–1951, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty luźne, sygn. 414.
5.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Kuria gorzowska 1945–1972. Dekanat Piła, 1952–1957, korespondencja, dokumenty różne, dokumenty luźne, sygn. 415.
6.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Prywatne Archiwum biskupa Ignacego Jeża. T: Podział.
7.Boese, Karl. Geschichte der Stadt Schneidemühl. Schneidemühl: Die Grenzwacht, 1935.
8.Boese, Karl. Geschichte der Stadt Schneidemühl. Würzburg: Holzner Verlag, 21965.
9.Bończa-Bystrzycki, Lech. „Zarys dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. W: Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1998, 69–87. Koszalin: Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 1998.
10.Bończa-Bystrzycki, Lech. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (X-XX/XXI wiek). Koszalin: nakładem autora, 2012.
11.Boras, Zygmunt, Zbigniew Dworecki. Piła. Zarys dziejów (do roku 1945). Piła: Urząd Miejski w Pile, 1993.
12.Ceynowa, Tadeusz. „Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – powstanie i funkcjonowanie”. W: Przeszłość Kościoła w archiwach Pomorza Zachodniego, red. Tadeusz Ceynowa, 133–144. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2014.
13.Ceynowa, Tadeusz. „Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i jego zasób”. W: Archiwa Ziem Zachodnich i Północnych Polski (1945–2005), Tradycja i współczesne wyzwania, red. Kazimierz Kozłowski, 187–193. Szczecin–Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Szczecinie, 2007.
14.Ceynowa, Tadeusz. „Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. W: 40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972–2012, red. Tadeusz Ceynowa, 135–147. Koszalin–Radom: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2012.
15.Ceynowa, Tadeusz. „Duplikaty w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. W: Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. Waldemar Witold Żurek, 87–99. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.
16.Ceynowa, Tadeusz. „Koszalińsko-Kołobrzeska Diecezja”. W: Encyklopedia katolicka. T. 9, kol. 976–978. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002.
17.Ceynowa, Tadeusz. Inwentarz archiwalny. Materiały archiwalne przekazane przez Diecezję Gorzowską nowo erygowanej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z lat 1945–1972. Koszalin: Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 2014.
18.Ceynowa, Tadeusz. Ziemia pogranicza. Dekanat wałecki 1821–1920. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, 2004.
19.Chwaliszewski, Roman, red. Piła w źródłach archiwalnych. Piła: Towarzystwo Miłośników Piły, 1988.
20.Dalbor, Edmund. „Amtliche Bekanntmachungen für den deutschen Anteil der Erzdiözesen Gnesen und Posen”. Miesięcznik Kościelny 35, 11–12 (1920): 61.
21.„Dekret utworzenia Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 31, 4 (2003): 36.
22.Dullak, Kazimierz. Podstawy prawno-organizacyjne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin: Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 1996.
23.Fijałkowski, Marek, red. Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000. Piła: Gmina Piła, 2013.
24.Fijałkowski, Marek. „Walki o Piłę styczeń–luty 1945”. W: Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000, red. Marek Fijałkowski, 11–21. Piła: Gmina Piła, 2013.
25.Fijałkowski, Marek. „Z dziejów kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pile”. Kronika Wielkopolski 28, 1 (2000): 69–70.
26.Fijałkowski, Marek. Wstęp do „Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000”. W: Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000, red. Marek Fijałkowski, 8. Piła: Gmina Piła, 2013.
27.Gajewski, Michał. Arcybiskupia Delegatura w Tucznie, Administratura Arcybiskupia w Tucznie i Pile i Wolna Prałatura Pilska w latach 1920–1945. Praca magisterska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, mps, promotor ks. dr hab. Bernard Kołodziej TChr, prof. UAM.
28.Gatz, Erwin. „Schneidemühl”. W: Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 9, szp. 189–190. Freiburg–Basel–Rom–Wien: Herder, 2000.
29.I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin, 1990.
30.Jankiewicz, Patryk Remigiusz. Kościół św. Antoniego w Pile. Przewodnik. Piła: Parafia pw. św. Antoniego, 2009.
31.Klitsche, Erich. „Die Bulle de salute animarum vom Jahre 1821 und die Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse im Osten Deutschlands bis auf unsere Zeit”. W: Die Apostolische Administratur Schneidemühl, red. F. Westpfahl, 41–50. Schneidemühl, 1928.
32.Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań: Pallottinum, 1984.
33.Kozłowski, Kazimierz, oprac. Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (1945–1975). Źródła do Dziejów Pomorza Zachodniego. T. 14. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.
34.Kufel, Robert. Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku. Zielona Góra: Księgarnia Akademicka, 2005.
35.Kufel, Robert, Tadeusz Dzwonkowski. Inwentarz archiwalny Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. z lat 1945–1972 (Zielona Góra: Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2008).
36.Kumor, Bolesław. „Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939)”. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 21 (1970): 209–404.
37.Kumor, Bolesław. „Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939)”. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 22 (1971): 319–402.
38.Kumor, Bolesław. „Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 14, 1 (1966): 65–75.
39.Kurpas, Józef. Początki ksiąg metrykalnych, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2 (1961): 5–42.
40.Kuźmak, Krystyna. „Bractwa św. Anny”. W: Encyklopedia katolicka. T. 1, kol. 625–626. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995.
41.Lutyński, Konrad. „Materiały Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do kościelnych dziejów Piły”. W: Piła w źródłach archiwalnych, red. Roman Chwaliszewski, 59–71. Piła: Towarzystwo Miłośników Piły, 1988.
42.Mezglewski, Artur. „Metrykalne księgi parafialne”. W: Encyklopedia katolicka. T. 12, red. kol. 661. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008.
43.Moskal, Tomasz. „Historia ksiąg metrykalnych Kościoła katolickiego na ziemiach polskich”. Archiwariusz 1 (2005): 55–83.
44.Nowacki, Józef. Archidiecezja Poznańska w granicach historycznych i jej ustrój. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1964.
45.Petzelt, Ludwig. „Die Errichtung der Erzbischöflichen Delegatur und die Anfänge der Apostolischen Administratur Tütz”. W: Die Apostolische Administratur Schneidemühl, red. F. Westpfahl, 12–147. Schneidemühl, 1928.
46.Prejs, Roland. „Prałatura pilska w świetle schematyzmu z 1940 r.”. Roczniki Teologiczne 55, 4 (2008): 41–50.
47.„Statut Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiado¬mości Diecezjalne 31, 4 (2003): 33–35.
48.Szugalski, Tomasz. „Proboszczowie i komendarze pilscy w latach 1815–1914”. Studia Kosz¬lińsko-Kołobrzeskie 6 (2001): 155–162.
49.Szulist, Władysław. „Katolicka organizacja kościelna na obecnych obszarach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej od reformacji do 1945 r.”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 5, 5–6 (1977): 132–133.
50.Wąsowicz, Jarosław. „Życie religijne w Pile w okresie powojennym”. W: Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000, red. Marek Fijałkowski, 172–193. Piła: Gmina Piła, 2013.
51.Wejman, Grzegorz. Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej 1945–1972. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.
52.Wrzeszcz, Maria. „Piła”. W: Encyklopedia katolicka. T. 15, kol. 595–597. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011.
53.„Zarządzenie w sprawie gromadzenia zbiorów Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 31, 4 (2003): 37–38.