Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 26 2019
Polityka medialna Unii Europejskiej wobec problemu ochrony prywatności w nowych mediach

Autorzy: Krzysztof Łuszczek
Instytut Pedagogiki Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Internet media społecznościowe prywatność Unia Europejska
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:20 (307-326)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Człowiek zawsze starał się oddzielać sferę działalności publicznej od sfery prywatnej, domowej. Czynili to już starożytni. Było to też w jakimś sensie wyznacznikiem postępu cywilizacyjnego. Nowożytne ujęcie problemu prywatności datuje się na koniec XIX wieku, kiedy próbę jej wyodrębnienia jako osobnego prawa podjęli S. Warren i L. Brandeis. Podejście do prywatności zmieniło się jednak całkowicie pod wpływem rozwoju Internetu drugiej fali i mediów społecznościowych. Dla korporacji internetowych prywatność przestała być normą społeczną. Obywatele poczuli się zagrożeni. Stąd działania podjęte w Unii Europejskiej na rzecz ochrony prywatności w cyfrowym świecie. Mają one na poziomie poszczególnych państw szereg charakterystycznych cech (np. w Niemczech). Natomiast na poziomie ogólnounijnym chodzi przede wszystkim o działania służące harmonizacji prawa oraz wywieraniu skutecznej presji na wielkie korporacje internetowe. W większości przyjmowane rozwiązania gwarantują dużo wyższy poziom ochrony prywatności w cyfrowym świecie, aniżeli ma to miejsce np. w Stanach Zjednoczonych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„1661 wniosków z Polski do Google o usunięcie danych z wyników wyszukiwania”. Rzeczpospolita 4.07.2015. Dostęp 25.07.2014. http://www.rp.pl/artykul/1123284-1661-wnioskow-z-Polski-do-Google-o-usuniecie-danych-z-wynikow-wyszukiwania.html.
2.Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Rada Europy – Europejski Trybunał Praw Człowieka. Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014.
3.Altman Irvin, „Privacy Regulation: Culturally Universal or Culturally Specific?”. Journal of Social Issues 3 (1977): 66–84. Dostęp 26.02.2017. http://courses.cs.vt.edu/cs6204/Privacy-Security/Papers/Privacy/Privacy-Regulation.pdf.
4.Barocas, Solon, Helen Nissenbaum. „Big Data’s End Run around Anonymity and Consent”. W: Privacy, Big Data and the Public Good. Frameworks for Engagement, red. Julia Lane, Victoria Stodden, Stefan Bender, Helen Nissenbaum, 44–75. New York: Cambridge University Press, 2014.
5.Biernatowski, Piotr. „Orzeczenie: Niekonstytucyjność retencji danych – wyrok czeskiego Trybunału Konstytucyjnego”. Dostęp 24.04.2015. http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?orzeczenie=f66b7dcd21696a4242e1ff93608c405741802c92-b0.
6.Broache, Anne. „Google attacked over privacy policy visibility”. Dostęp 27.04.2015. http://www.cnet.com/news/google-attacked-over-privacy-policy-visibility.
7.Brzozowska, Monika. Ochrona danych osobowych w sieci. Wrocław: Wydawnictwo Prescom, 2012.
8.Caspar, Johannes. „Sammlung der Daten von Nicht-Nutzern durch Facebook unzulässig”. Dostęp 28.02.2017. https://www.datenschutz-hamburg.de/uploads/media/pressemeldung-2010-04-08__Facebook_Maengel_.pdf.
9.„Czy można podsłuchiwać rozmowy ze Skype? «Bez komentarza!»”. Dostęp 24.07.2012. http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Czy-mozna-podsluchiwac-rozmowy-na-Skype-Bez komentarza,wid,14785021,wiadomosc.html?ticaid=114e48.
10.Dijk van, Jan. Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
11.Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektro¬nicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej). Dz.U. L 201 z 31.7.2002.
12.Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadcze¬niem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE (dyrektywa o zatrzymywaniu danych). Dz.U. L 105 z 13.05.2006.
13.Dyrektywa o ochronie danych. Dz.U. L 281 z 23.11.1995.
14.„Facebook największym zagrożeniem dla prywatności w Internecie”. Dostęp 14.01.2014. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-najwiekszym-zagrozeniem-dla-prywatnosci-w-internecie.
15.„Facebook płacił użytkownikom 20 dol. miesięcznie za możliwość ich śledzenia. Apple cofa certyfikaty”. Dostęp 31.01.2019. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-placil-uzytkownikom-20-dol-miesiecznie-za-mozliwosc-ich-sledzenia-dlaczego.
16.Farivar, Cyrus. „Facebook violates German law, Hamburg data protection official says”. Dostęp 20.04.2015. http://www.dw.de/facebook-violates-german-law-hamburg-data-pro_tection-official-says/a-15290120.
17.„Francja nakłada na Google 50 mln euro kary za łamanie przepisów RODO. Dostęp 22.01.2019. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/francja-naklada-na-google-50-mln-euro-kary-za-lamanie-przepisow-rodo-dlaczego.
18.„Francja wzywa Twittera, Facebooka i Google do blokowania kont terrorystów”. Dostęp 29.01.2015. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/francja-wzywa-twittera-facebooka-i-google-do-blokowania-kont-terrorystow.
19.„Google musi odnieść się do zarzutów Komisji Europejskiej”. Dostęp 20.12.2012. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-musi-odniesc-sie-do-zarzutow-komisji-europejskiej.
20.„Google udostępnia formularz «bycia zapomnianym»”. Dostęp 2.06.2014. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-udostepnia-formularz-do-bycia-zapomnianym.
21.„Google: prawie ćwierć miliona Niemców nie chce Street View”. Dostęp 22.10.2010. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-prawie-cwierc-miliona-niemcow-nie-chce-street-view.
22.Gorman, Lyn, David McLean. Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
23.„Grupa studentów walczy z Facebookiem”. Dostęp 5.12.2012. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grupa-studentow-walczy-z-facebookiem.
24.Gubernat, Barbara. „Europa przeciwko Facebookowi – przygotowania do decydującego starcia”. Dostęp 1.03.2017. http://panoptykon.org/wiadomosc/europa-przeciwko-facebookowi-przygotowania-do-decydujacego-starcia.
25.Jasionek, Katarzyna. „Google czyta naszą pocztę – przypomina Microsoft”. Komputer Świat 8.02.2013. Dostęp 19.04.2015. http://www.komputerswiat.pl/nowosci/programy/2013/06/google-czyta-nasza-poczte-przypomina-microsoft-wideo.aspx.
26.Johnson, Deborah G. „Computer Ethics”. W: Academy and the Internet, red. Helen Nissenbaum, Monroe E. Price, 143–167. New York, Washington, D.C./Baltimore, Bern, Frankfurt am Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2004.
27.Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dz.U. C 83/394 z 30.03.2010.
28.Kołodziejczyk, Łukasz. Prywatność w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.
29.Kuczma, Kordian. „Jak nas oszukuje Google?”. Gazeta Finansowa 27.03.2015. Dostęp 29.04.2015. http://www.gf24.pl/22785/jak-nas-oszukuje-google.
30.K.U. przeciwko Finlandii, nr 2872/02 z 2 grudnia 2008 r. Dostęp 9.03.2017. http://www.prawaczlowieka.pl/precedens/aktualnosci/wyrok-w-sprawie-k-u-przeciwko-finlandii-ochrona-dobrego-imienia-przed-znieslawieniem-za-pomoca-in.html.
31.Nissenbaum, Helen. „A Contextual Approach to Privacy Online”. Daedalus, the Journal of the American Academy of Arts & Science 4 (2011): 32–48. Dostęp 4.03.2017. https://www.amacad.org/multimedia/pdfs/publications/daedalus/11_fall_nissenbaum.pdf.
32.Nocera, Joe. „Europe’s Google Problem”. The New York Times 28.04.2015. Dostęp 11.03.2017. http://www.nytimes.com/2015/04/28/opinion/joe-nocera-europes-google-problem.html?ref=topics&_r=0.
33.O’Brien, Kevin J. „Austrian Law Student Faces Down Facebook”. The New York Times 5.02.2012. Dostęp 20.07.2016. http://www.nytimes.com/2012/02/06/technology/06iht-raw¬data06.html?
34.Parent, William. „Privacy: A Brief Survey of the Conceptual Landscape”. Santa Clara High Technology Law Journal 1 (1995): 21–26.
35.Petronio, Sandra. „Communication Boundary Management: A Theoretical Model of Managing Disclosure of Private Information Between Marital Couples”. Communication Theory 4 (1991): 311–335.
36.Polke-Majewski, Karsten. „Ilse Aigner «Bei Facebook sehe ich viele Fragezeichen»”. Zeit 20.09.2011. Dostęp 1.03.2017. http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-09/aigner-face¬book-datenschutz.
37.Rada Europy. „Europejska Konwencja Praw Człowieka”. Dostęp 3.03.2017. http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf.
38.Rand, Ayn. The Fountainhead. Overland Park: International Collectors Library, 1968.
39.Roy, Jim. „Polis and Oikos in Classical Athens”. Greece and Rome 46 (1999): 1–18.
40.Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytu¬cje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Dz.U. L 8 z 12.1.2001.
41.„Sammelklage gegen Facebook eingebracht”. Dostęp 21.04.2015. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140801_OTS0060/sammelklage-gegen-facebook-eingebracht.
42.Schmidt, Florian. „Datenschützer Caspar kritisiert Gesichtserkennung bei Facebook”. Computer Bild 9.02.2013. Dostęp 28.02.2017. http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-Gesichtserkennung-Facebook-Datenschutz-Johannes-Caspar-Gesichtserkennung-6259152.html.
43.Thomson, Judith J. „The Right to Privacy”. Philosophy and Public Affairs 4 (1975): 295–314.
44.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 maja 2014 r.”. Dostęp 28.04.2015. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd796004328b0548beb8bedf2537dbb54d.e34KaxiLc3qM¬b40Rch0SaxuPchr0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&di¬r=&occ=first&part=1&cid=255813.
45.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Wyrok w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland i Seitlinger i in.”. Dostęp 24.04.2015. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054pl.pdf.
46.„UE ostrzega Facebooka. Internauta ma prawo zostać zapomnianym”. Dostęp 18.03.2011. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ue-ostrzega-facebooka-internauta-ma-prawo-zostac-zapomnianym.
47.Warren, Samuel, Louis D. Brandeis. „The Right to Privacy”. Harvard Law Review 5 (1890). Dostęp 16.04.2015. http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html.
48.Węglarczyk, Bartosz. „Europa wydaje wojnę Google”. Rzeczpospolita 14.04.2015. Dostęp 29.04.2015. http://www.rp.pl/artykul/1193709.html.
49.Westin, Alan. „Social and Political Dimensions of Privacy”. Journal of Social Issues 2 (2003): 431–453. Dostęp 24.02.2017. http://www.privacysummersymposium.com/reading/westin.pdf.
50.„Zuckerberg: Facebook powinien być dostępny dla dzieci poniżej 13. roku życia”. Dostęp 25.05.2011. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zuckerberg-facebook-powinien-byc-dostepny-dla-dzieci-ponizej-13-roku-zycia.
51.„Zuckerberg: prywatność już nie jest normą społeczną”. Dostęp 12.01.2010. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zuckerberg-prywatnosc-juz-nie-jest-norma-spoleczna.
52.Żuławiński, Michał. „Parlament Europejski chce podziału Google’a”. Dostęp 27.11.2014. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Parlament-Europejski-chce-podzialu-Google-a-7225439.html.