Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2022.35-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 35 2022
Szczecin as the Home Port for inland Czechoslovakia. Czechoslovak Presence in Szczecin from 1945–1989
(Szczecin macierzystym portem dla śródlądowej Czechosłowacji. Czechosłowacka obecność w Szczecinie w latach 1945–1989)

Autorzy: Anna Szczepanska-Dudziak ORCID
Institute of History University of Szczecin
Słowa kluczowe: stosunki polsko-czechosłowackie polityka zagraniczna urzędy konsularne port w Szczecinie
Rok wydania:2022
Liczba stron:40 (205-244)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano współpracę polsko-czechosłowacką realizowaną na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturalnej w Szczecinie przez kilkadziesiąt lat – od przejęcia miasta przez polskie władze w 1945 r. aż do 1989 r. Jego celem jest odpowiedź na pytanie – jakie miejsce zajmował Szczecin w polsko-czechosłowackiej współpracy po II wojnie światowej oraz wokół jakich kwestii koncentrowało się zainteresowanie strony czechosłowackiej tym miastem? W artykule wykorzystano poza literaturą przedmiotu, materiały archiwalne zgromadzone w polskich i czeskich archiwach – w Archivu Ministerstva zahraničnich vĕci w Pradze, Národnim archivum České Republiký oraz Archivum bezpečnostních složek. Wśród polskich archiwów nieocenione okazały się dokumenty zgromadzone w Archiwum MSZ w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowym w Szczecinie. Podczas pracy nad artykułem wykorzystano metodę badania dokumentów, elementy metody statystycznej, pomocna okazała się także analiza prasoznawcza, które posłużyły do analizy materiałów archiwalnych partii komunistycznych i aparatu bezpieczeństwa, wymagających, jako tzw. źródła z nadbudową, specyficznej krytyki źródeł i szczególnej ostrożności w ocenie ich wiarygodności. Zainteresowanie Szczecinem ze strony władz czechosłowackich było duże z uwagi na gospodarcze i żeglugowe interesy Czechosłowacji w porcie i to właśnie ten aspekt współpracy decydował o miejscu Szczecina w polsko-czechosłowackich relacjach w całym omawianym okresie. Współpraca ta była realizowana z różnym natężeniem i polegała na utworzeniu specjalnej strefy wolnocłowej oraz umożliwieniu Czechosłowacji wykorzystania portu jako bazy żeglugowej i tranzytowej dla handlowych statków morskich tego kraju. Port w Szczecinie oraz zespół portowy Szczecin-Świnoujście realizowały przez kilkadziesiąt lat funkcje tranzytowe wobec południowego sąsiada. Czechosłowacja nie rezygnowała z obecności w Szczecinie nawet po oddaniu rejonu wolnocłowego w porcie, wręcz przeciwnie, przez kolejne lata tranzyt czechosłowackich towarów stanowił ważną część przeładunków w porcie, stocznia im. Warskiego budowała statki na zamówienie czechosłowackiego armatora, przyszli czechosłowaccy marynarze kształcili się w Wyższej Szkole Morskiej, a kontakty polityczne, społeczne i kulturalne były rozwijane za pośrednictwem konsulatu generalnego oraz filii warszawskiego Ośrodka Kultury i Informacji. Czechosłowacka obecność w Szczecinie najpełniej wyrażała się poprzez szeroki zakres działań realizowanych właśnie przez placówkę konsularną. Konsulat w Szczecinie istniał nieprzerwanie do końca 1992 r., realizując nie tylko funkcje gospodarcze, ale także informacyjne, promował czechosłowacką kulturę, otaczał opieką czechosłowackich marynarzy i pracowników czechosłowackich przedsiębiorstw, których filie znajdowały się w okręgu konsularnym. Dzięki działalności sprawozdawczej placówki, napływały do władz czechosłowackich informacje na temat bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w okręgu konsularnym. Gdyby nie sprawozdania i notatki informacyjne przesyłane przez pracowników szczecińskiego konsulatu do ambasady CSRS w Warszawie i MSZ w Pradze, Szczecin pozostałby w cieniu innych miast Polski, w których rozgrywały się tragiczne wydarzenia grudnia 1970 r., rodził się protest społeczny latem 1980 r. a w latach 1988–1989 zachodziły zmiany systemowe, których czechosłowaccy urzędnicy konsularni nie akceptowali.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archival sources
2.Archives of Modern Records, Warsaw
3.Ministry of Industry and Trade in Warsaw [1946–1991] 1991–1996 [1997] Archives of the Ministry of Foreign Affairs in Warsaw
4.Department I 1949–1960 (fond 7)
5.Department I 1968–1978
6.Political Department 1945–1948 (fond 6)
7.State Archives in Szczecin
8.Szczecin Maritime Office 1945–1992
9.Szczecin Provincial Office 1945–1950
10.City Board and the City National Council in Szczecin 1945–1950 Szczecin-Świnoujście Port Authority 1949–2000
11.Archiv bezpečnostních složek – Prague
12.Denní situační zprávy FMV. Informace k PLR (for the period of 1980–1984) Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky
13.Československé Zastupitelské Ùřady – ZÙ Polsko 1945–1955
14.Diplomatický Protokol 1945–1959
15.Diplomatický Protokol 1955–1964
16.Diplomatický Protokol – obyčejne, 1954–1964
17.Diplomatický Protokol - tajné, 1945–1954
18.Diplomatický Protokol – tajné, 1955–1966
19.Dokumentace teritoriálních odborů 1945–1989
20.Generálni Sekretariát a Kabinet J. Masaryka, V. Clementisa Konzulární odbor 1945–1954
21.Konzulární odbor 1955–1964
22.Teritoriální odbor – Polsko, 1945–1959
23.Teritoriální odbor-tajné, Polsko, 1955–1959 Teritoriální odbor-tajné, 1965–1969 Teritoriální odbor-tajné, Polsko, 1960–1964 Teritoriální odbor-tajné, Polsko, 1970–1974 Teritoriální odbor-tajné, Polsko, 1975–1979 Teritoriální odbor-tajné, Polsko, 1980–1989 Národní archiv České republiky
24.Gustáv Husák (Kancelář generálního tajemníka ÙV KSČ) Ministerstvo dopravy I
25.Ùřad předsednictva vlàdy – tajná spisovna, 1917–1945–1959 (1962)
26.Published sources
27.Balcerak, Wiesław et al., ed. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko- -czechosłowackich 1944–1960. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum, 1985.
28.Sbirka Zakonu Republiky Československe 1949.
29.Umowy graniczne PRL. Edited by Franciszek Jarzyna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1974.
30.Diaries and memoirs
31.Braňka, Pavel. Kuchařem na lodich Českolslovenské Plavby – kniha I. Od kuchtíka k šéfkuchařovi. Praha: Mare-Czech, 2012.
32.Daszkowski, Eugeniusz. A. “Moja szkoła morska na Piastów.” In: Szkolnictwo morskie Szczecina w latach 1947–1997, ed. Izabela Dunin-Kwinta, Aleksander Walczak, and Stanisław Kuszmider, 41–52. Szczecin: Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, 1997.
33.Fojtů, Antoni. Moře milované, moře proklínane. Part 1 and 2. Praha: Mare-Czech, 2006.
34.Pacovský, Jaroslav. Mořští vlci na Blaníku. Praha: Albatros, 1976.
35.Ringel, Vlastislav. Vůně a krása okamžiku. Šťastný čtyřlístek Blaník, Sitno, Radhošť, Kriváň, Praha: Mare-Czech 2014.
36.Zaremba, Piotr. Pierwszy szczeciński rok 1945. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1966. Zaremba, Piotr. Wspomnienia prezydenta Szczecina 1945–1950. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1977.
37.Newspapers, magazines and other periodicals
38.Dziennik Zachodni (1948).
39.Głos Ludu, a body of the Polish Workers’ Party (PPR) (1948).
40.Kurier Szczeciński (1948, 1958, 1962,1963, 1968, 1970, 1972).
41.References
42.“Absolwenci szkół morskich w Szczecinie.” In: Szkolnictwo morskie Szczecina w latach 1947–1997, ed. Izabela Dunin-Kwinta, Aleksander Walczak, and Stanisław Kuszmider. Szczecin: Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, 1997, Annex II, Wykazy Urzędowe.
43.Bastl, Zdeňek. Padesát let Československé námořní plavby. Praha: Mare-Czech, 2009.
44.Czapliński, Kazimierz, Jan Chabowski, and January Buksak. “Działalność inwestycyjna PRL w Porcie Szczecińskim.” In: Port Szczeciński. Dzieje i rozwój do 1970 r., ed. Bronisław Dziedziul, 160–166. Warszawa–Poznań: PWN, 1975.
45.Dejmek, Jindřich. Diplomacie Československa. Vol. II: Biografický slovník československých diplomatů (1918–1992). Praha: Academia, 2013.
46.Daszkowski, Eugeniusz. “Moja szkoła morska na Piastów.” In: Szkolnictwo morskie Szczecina w latach 1947–1997, ed. Izabela Dunin-Kwinta, Aleksander Walczak, and Stanisław Kuszmider, 41–52. Szczecin: Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, 1997.
47.Gnat, Władysław, and Stanisław Sala. “Obroty ładunkowe i ruch statków w Porcie Szczecińskim w latach 1945–1970.” In: Port Szczeciński. Dzieje i rozwój do 1970 r., ed. Bronisław Dziedziul, 281–354, Warszawa–Poznań: PWN, 1975.
48.Hutnikiewicz, Alina. Szczecin w polskiej polityce morskiej w latach 1945–1950. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991.
49.Hutnikiewicz, Alina. “Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich 1945–1950.” In: Historia lux veritatis. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, eds. Radosław Gaziński, and Agnieszka Gut, 378–379. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu go, 2002.
50.Janáč, Jiří. European Coasts of Bohemia. Negotiating the Danube–Oder–Elbe Canal a Troubled Twentieth Century. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.
51.Jastrzębowski, Wacław. “Rejon Czechosłowacki w Szczecinie.” Gospodarka Morska 3 (1949): 304–310.
52.Kamiński, Marek Kazimierz. Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948. Warszawa: PWN, 1990.
53.Kamiński, Marek Kazimierz. Kształtowanie się stosunków polsko-czechosłowackich 1948–1960. Warszawa: Neritorn, 2012.
54.Koczur-Lejk, Klaudia. “Bohemistyka na Uniwersytecie Szczecińskim.” Bohemistyka 1–4 (2008): 505–506.
55.Kořalkovà, Květa. “Dvacet let československo-polského spojenectvi.” In: Československo- -polské vztahy v nejnovĕjšich dĕjinàch: sbornik ref. a diskusních přispĕvků z vĕdecké konference Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii v Praze (2.3.1967), ed. Květa Kořalkovà, 41–44. Praha: Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii, 1967.
56.Krátká, Lenka. “«Byłem ciekawy, czy morze jest słone!» Czechosłowacka Żegluga Morska we wspomnieniach marynarzy czechosłowackich (1959–1989).” Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 3 (2013): 187–204. https://doi.org/10.26774/wrhm.49.
57.Krátká, Lenka. “Czechoslovak Seafarers’ Memories of Polish Ports as their «Second Home» During the State Socialism Period (1949–1989).” History if Flux 2 (2020): 31–48. https://doi.org/10.32728/flux.2020.2.2.
58.Krátká, Lenka. Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989. Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 2016.
59.Lehár, Bohumil. “Stosunki gospodarcze PRL–CSRS w latach 1945–1975.” In: Stosunki polsko-czechosłowackie a rewolucje ludowo-demokratyczne, ed. Wiesław Balcerak, 181–208. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum, 1980.
60.Łangowski, Ryszard, and Henryk Salmonowicz. “Gospodarka morska w estuarium Odry.” In: Dzieje Szczecina, Vol. IV: 1945–1990, ed. Tadeusz Białecki and Zygmunt Silski, 308–309. Szczecin: Wydawnictwo “13 Muz.” 1998.
61.Poznański, Jerzy. “Polsko-czechosłowacka współpraca gospodarcza.” Sprawy Międzynarodowe 1 (1948): 5–7.
62.Rembacka, Katarzyna. Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912–1989. Szczecin-Warszawa: IPN, 2020.
63.Rembacka, Katarzyna. “«Praski epizod» szczecińskiego wojewody Leonarda Borkowicza.” In: Polsko-czeskie kontakty dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne w XX–XXI wieku, ed. Anna Szczepańska-Dudziak, 30–43. Szczecin: Volumina, 2017.
64.Szczepańska, Anna. “Port Szczeciński w polsko-czechosłowackich stosunkach gospodarczych w świetle dokumentów Archiwum Ministerstwa Sprawa Zagranicznych w Pradze (1949–1956).” Studia Maritima 19 (2006): 179–193.
65.Szczepańska, Anna. “Rejon czechosłowacki w Porcie Szczecińskim w latach 1949–1956.” Przegląd Zachodniopomorski 21 (2006), 3: 47–60.
66.Szczepańska, Anna. Warszawa–Praga 1948–1969. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011.
67.Szczepańska-Dudziak, Anna. “Morze nas pojedna” – Szczecin w stosunkach polsko- -czechosłowackich.” In: Szczecin z oddali, ed. Katarzyna Rembacka. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej: 2014.
68.Szczepańska-Dudziak, Anna. “Działalność Ośrodków Kultury i Informacji PRL i CSRS w okresie kryzysu i normalizacji relacji polsko-czechosłowackich w latach osiemdziesiątych XX w.” In: Polsko-czeskie kontakty dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne w XX–XXI wieku, ed. Anna Szczepańska-Dudziak, 67–86. Szczecin: Volumina, 2017.
69.Szczepańska-Dudziak, Anna. “Szczecin czechosłowackim oknem na morza i oceany.” Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich 1945–1989. Warszawa-Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2021.
70.Techman, Ryszard. “Szczecin w aktach polskiej służby dyplomatycznej 1945–1950.”
71.In 50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka – Społeczeństwo – Kultura. Materiały z sesji naukowej (19–20 maja 1995), eds. K. Kozłowski, and E. Włodarczyk, 65–66. Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie, 1996.
72.Techman, Ryszard. “Pierwsze szkoły morskie w Szczecinie.” In: Szkolnictwo morskie Szczecina w latach 1947–1997, eds. Izabela Dunin-Kwinta, Aleksander Walczak, and Stanisław Kuszmider, 15–40. Szczecin: Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, 1997.
73.Techman, Ryszard. “Adolf Kania – pierwszy konsul Czechosłowacji w Polsce w latach 1949–1951.” Słupskie Studia Historyczne 11 (2004): 147–167.
74.Techman, Ryszard. “Czechosłowacka sieć konsularna w Polsce w latach 1947–1992.” Polski Przegląd Dyplomatyczny 1 (2006): 145–168.
75.Techman, Ryszard. “Tranzyt czechosłowacki w portach ujścia Odry po II wojnie światowej.” Studia Maritima 28 (2015): 229–272.
76.Techman, Ryszard. “Kalendarium wydarzeń Szczecin–Czechosłowacja w latach 1945– 1992.” In: Polsko-czeskie kontakty dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne w XX–XXI wieku, ed. Anna Szczepańska-Dudziak, 115–237. Szczecin: Volumia, 2017.
77.Techman, Ryszard. “Udział szczecińskiego przemysłu okrętowego w rozbudowie floty handlowej Czechosłowacji po II wojnie światowej.” In: Polsko-czeskie kontakty dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne w XX–XXI wieku, ed. Anna Szczepańska- Dudziak, 55–58. Szczecin: Volumia, 2017.
78.Techman, Ryszard. “Czechosłowacka Żegluga na Odrze w latach 1947–1957.” part. 1, Przegląd Zachodniopomorski 33 (2018), 1: 145–167.
79.Techman, Ryszard. “Czechosłowacka Żegluga na Odrze w latach 1947–1957.” part 2, Przegląd Zachodniopomorski 34 (2019), 1: 5–27.
80.Internet sources
81.Antoni Ledóchowski professor of the State Maritime School. Accessed 20 July 2022. www.namorniplavba.cz/cnp/363.html.
82.Badanie ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim 2015. Accessed 4 July 2022. https://turystyka.wzp.pl/badania-ruchu-turystycznego/badania- struktury-ruchu-turystycznego-2015.
83.Bastl, Zdeňek. Námořní školy. Accessed 6 July 2022. http://www.bastl.cz/cnp/2436.html.
84.Kam Češi v roce 2019 ve volném čase cestovali? Statistical Office of the Czech Republic Prague, 7 April 2020. Accessed 04 July 2022. https://www.czso.cz/documents/11256/141467230/VSCR _2019.pdf.
85.Pigula, Tomáš. Štětín: město, které bylo 38 let částečně československé. Lidovky.cz, 10/10/2013. Accessed 02 July 2022. https://www.lidovky.cz/cestovani/stetin-mesto-ktere-bylo-38-let-castecne ceskoslovenske.A130109_080439_cestopisy_ape.
86.Štětín: Věděli jste, že byl v létech 1919–1957 částečně československý? Accessed 02 July 2022. https://www.hedvabnastezka.cz/stetin-vedeli-jste-ze-byl-v-letech-1919–1957-castecne- ceskoslovensky.
87.Stručný přehled vývoje námořní dopravy v Československu a České republice. Accessed 20 April 2020. www.namorniplavba.cz/cnp/121.html.
88.Tourists in Tourist Accommodation Establishments. Warszawa: GUS, August 2021. Accessed 04 July 2022. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/
89.turystyka/turysci-w-bazie-noclegowej-sierpien-2021-roku,5,110.html.
90.Turystyka w 2020 r. Analizy statystyczne. Warszawa–Rzeszów: Główny Urząd Statystyczny, 2021. Accessed 30 July 2022. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2020-roku,1,18.html.
91.Wizerunek Polski i Polaków w Czechach. Raport ARC Rynek i Opinia na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. Warszawa: listopad 2021. Accessed 30 July 2022. https://zarabiajnaturystyce.pl/fileadmin/user_upload/badania_analizy/RAPORT_ wizerunek_Polski_w_Czechach.pdf.
92.Websites
93.https://www.lidovky.cz
94.http://www.namorniplavba.cz/
95.www.psp.cz, Národní Shromáždění (NS RČS) 1960–1964, 1964–1968 https://www.czso.cz
96.https://stat.gov.pl
97.https://turystyka.wzp.pl