Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2016.29-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 29 2016
Geopolityka w cieniu swastyki.

Autorzy: Eugeniusz Cezary Król
Instytut Studiów Politycznych PAN (Warszawa)
Słowa kluczowe: geopolityka Trzecia Rzesza
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:27 (141-167)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor, wykorzystując materiały źródłowe i wielojęzyczną literaturę przedmiotu, wyszedł z założenia, że aby znaleźć genezę narodowosocjalistycznej interpretacji geopolityki, należy sięgnąć do dorobku protoplastów tej gałęzi wiedzy, a więc przed wszystkim Niemca Friedricha Ratzla (1844–1904) i Szweda Rudolfa Kjelléna (1864–1922). To za sprawą tych badaczy do wokabularza narodowych socjalistów trafiło między innymi takie pojęcia, jak „przestrzeń życiowa” (Lebensraum) i „poczucie przestrzeni” (Raumsinn). Istotnymi komponentami nazistowskiej geopolityki stały się też z biegiem czasu: „Europa Środkowa” (Mitteleuropa), „gospodarka wielkiego obszaru” (Grossraumwirtschaft) i „ład wielkiego obszaru (Grossraumordnung). Ważne uzupełnienia wniósł też Karl Haushofer (1869–1946), utrzymujący ożywione kontakty z Rudolfem Hessem, jednym z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera. Z dalszych rozważań autora wynika, że narodowosocjalistyczna koncepcja geopolityki, której podstawowe wątki znalazły się już w tekście Mein Kampf, powiększała się o coraz to nowe hasła, stanowiąc twór eklektyczny, dostosowywany do zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej Niemiec. Priorytetem pozostawała specyficzna doktryna autarkii, od 1936 roku podporządkowana przygotowaniom wojennym. Po wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 roku pojawił się program uwzględniająca przemiany rasowe i etniczno- -terytorialne na wielką skalę, z nieodłącznym programem „ostatecznego rozwiązania” (Endlösung), który prowadził do wyniszczenia ludności żydowskiej i romskiej. W dalszej perspektywie, w razie zwycięskiego zakończenia wojny, program nazistowskiej geopolityki miał przynieść zagładę Słowian (Generalplan Ost) i ostateczną przebudowę porządku europejskiego, naznaczonego stygmatem ludobójstwa, bezwzględnej eksploatacji ekonomicznej i niczym nieograniczonej dominacji germańskiej „rasy panów” (Herrenrasse).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hitler A., Mein Kampf , 22 wyd., München 1944.
2.Kjellén R., Der Staat als Lebensform, Leipzig 1917.
3.Mahan A.T., The Influence of Sea Power Upon History 1600–1783, Boston 1890; wyd.polskie: Wpływ potęgi morskiej na historię 1660–1783, tłum. E. Weryk, Oświęcim 2013.
4.Mahan A.T., The Influence of Sea Power Upon French Revolution and Empire 1793– 1812, Boston 1892.
5.Naumann F., Mitteleuropa, Berlin 1915.
6.Ratzel F., Politische Geographie, München 1987.
7.Schmitt C., Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremden Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht, Berlin 1939.
8.Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik, Serie D, Bd. 1, Baden-Baden 1950.
9.Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouverneurs in Polen 1939–1945, oprac. W. Präg, W. Jacobmeyer, Stuttgart 1975.
10.Goebbels J., Dzienniki, t. 2: 1939–1943, wybór, tłum., wstęp i przypisy E.C. Król, Warszawa 2013.
11.Hitler. Sämtliche Aufzeichnungen. 1905–1924, red. E. Jäckel, A. Kuhn, Stuttgart 1980.
12.Hitlers Zweites Buch. Ein Dokument aus dem Jahre 1928, wstęp, kom. G.L. Weinberg, przedmowa H. Rothfels, Stuttgart 1961.
13.Hoßbach F., Zwischen Wehrmacht und Hitler 1934–1938, Göttingen 1965.
14.Michalka W., Deutsche Geschichte 1933–1945. Dokumente zur Innen- und Außenpolitik, Frankfurt/M. 1999.
15.Picker H., Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier. Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe mit bisher unbekannten Selbstzeugnissen Adolf Hitlers,
16.Abbildungen, Augenzeugenberichten und Erläuterungen des Autors. Hitler, wie er wirklich war, Stuttgart 1977.
17.Rauschning H., Rozmowy z Hitlerem, Warszawa 1994.
18.Treue W., Hitlers Denkschrift zum Vierjahresplan 1936, „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte”, 1955, z. 2.
19.Vogelsang T., Neue Dokumente zur Geschichte der Reichswehr 1930–1933, „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte” 1954, z. 4.
20.Bendersky J.J., Carl Schmitt. Theorist for the Reich, Princeton 1983.
21.Smith B.F., Die Überlieferung der Hoßbach-Niederschrift im Lichte neuer Quellen, „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte” 1990, z. 2.
22.Chodorowski J., Niemiecka doktryna gospodarki wielkiego obszaru (Grossraumwirtschaft) 1800–1945, Wrocław 1972.
23.Gruchmann L., Nationalsozialistische Grossraumordnung. Die Konstruktion einer „deutschen Monroe-Doktrin“, Stuttgart 1962.
24.Jäckel E., Hitlera pogląd na świat, Warszawa 1973.
25.Macała J., Blok kontynentalny Karla Haushofera, „Geopolityka” 2009, nr 2 (3).
26.Petzina D., Autarkiepolitik im Dritten Reich: Der nationalsozialistische Vierteljahresplan, München 2011.
27.Tomasiewicz J., Brunatna Europa, „Fronda” 2001, nr 25–26.
28.Volkmann H.-E., Die NS-Wirtschaft in Vorbereitung des Krieges, w: Ursachen und Voraussetzungen des Zweiten Weltkrieges, Frankfurt/M. 1989.
29.Wolff-Powęska A., Doktryna geopolityki w Niemczech, Poznań 1979.