Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 10 (2015)
Zamówienia publiczne w kontekście wspierania ekologii w transporcie
(Public Procurement in the Context of Supporting Ecology in Transport)

Authors: Katarzyna Kozłowska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecinskiego
Keywords: public procurement transport ecology
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (101-110)

Abstract

Public institutions as the main consumer can make an important contribution to promoting sustainable development, thereby supporting the economy more resource efficient, greener and more competitive. One of the sectors of the economy, which is characterized by the possibilities of improving the environment is transportation. A key role in this respect plays public procurement.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dyrektywa 2009/33/WE Parlamentu Europejdkiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, Dz.Urz. 120/5,
2.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:en:pdf (19.03.2014).
3.http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_pl.pdf (11.03.2014).
4.http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/mi0002_en.htm (11.03.2014).
5.http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2890 (19.03.2014).
6.Komisja Europejska, Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu,
7.Bruksela, 28.3.2011 KOM(2011) 144 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/LexUri-Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF (10.03.2014).
8.Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące Stosowania Dyrektywy 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, Bruksela, 18.4.2013 COM(2013) 214 final, www.uzp.gov.pl (18.03.2014).
9.Komisja Europejska, Wniosek Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety”, Bruksela, 29.11.2012 COM(2012) 710 final, http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP_Proposal/pl.pdf (10.03.2014).
10.Miłostan N., Zielone zamówienia publiczne jako polityka stosowana przy wyborze oferty, w: Zamówienia publiczne – stan obecny i perspektywy, red. T. Kocowski, J. Kaspryszyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
11.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Praktyczny Podręcznik dla beneficjentów funduszy europejskich, Zielone Zamówienia Publiczne, http://popt.gov.pl (11.03.2014).
12.Pieróg J., Kryteria oceny ofert jako jeden z instrumentów realizacji polityki sektora publicznego, w: Zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne. IV Konferencja Naukowa Urzędu Zamówień Publicznych, red. J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek, Urząd Zamówień Publicznych, Kazimierz Dolny 2011.
13.Szczypa P., Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.
14.Testa F., Iraldo F., Frey M., Daddi T., What Factors Influence the Uptake of GPP (Green Public Procurement) Oractices? New Evidence From Italian Survey, „Ecological Economics“ 2012, no. 82.
15.Zarys ekonomii sektora publicznego, red. M. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.