Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.33-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2021 (33)
Kontrola wykonania obowiązków nabywcy nieruchomości rolnych

Autorzy: Wojciech Gonet ORCID
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Słowa kluczowe: nieruchomość rolna kontrola utrata nieruchomości obowiązek nabywcy nieruchomości rolnej
Rok wydania:2021
Liczba stron:18 (83-100)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 227

Abstrakt

StreszczenieCelem artykułu było zbadanie, czy przepis art. 8a u.k.u.r.1 dotyczy nadzoru, czy też kontroli KOWR nad wykonaniem obowiązków nabywcy nieruchomości rolnej. Ponadto przedmiotem opracowania było wyjaśnienie uprawnień KOWR2 wobec nabywcy nieruchomości rolnej oraz ustalenie, od czego w przyszłości będzie należało odzyskanie nieruchomości rolnej przez KOWR działający na rzecz Skarbu Państwa, gdy zostanie stwierdzone, że nieruchomość nie jest wykorzystywana zgodnie w obowiązkami wskazanymi w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metod: formalnej, dogmatycznej, analizy orzecznictwa oraz literatury przedmiotu. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że KOWR nie może wydawać nabywcy nieruchomości rolnej żadnych wiążących poleceń lub zaleceń, tzn. nie dysponuje żadnymi środkami nadzorczymi, wobec czego przepis art. 8a u.k.u.r. dotyczy kontroli, a ustawodawca w tym przepisie mylnie i niepotrzebnie posłużył się pojęciem nadzoru. Ponadto wyjaśniono, że stwierdzenie w wyniku kontroli, że nieruchomość rolna jest wykorzystywana przez nabywcę niezgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nie oznacza, że Skarb Państwa odzyska ją, gdyż KOWR może nie dysponować środkami finansowymi na zapłatę wartości rynkowej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2019.
2.Biliński M., w: M. Biliński, W. Gonet, H. Wolska, Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Warszawa 2020.
3.Blajer P., w: P. Blajer, W. Gonet, W., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020.
4.Boć J., Kuta T., Prawo administracyjne, Warszawa 1984.
5.Czarnow S., Nadzór i kontrola nad gospodarką komunalną a zagadnienie legalności, w: M. Stec, M. Mączyński (red.), Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, Warszawa 2011.
6.Czech T., Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020, https://sip.lex.pl/#/commentary/587820137/617577/czech-tomasz-ksztaltowanie-ustroju-rolnegokomentarz?cm=URELATIONS.
7.Gęsicki M., Mały leksykon prawniczy, Warszawa 1997.
8.Giętkowski R., w: T. Bąkowski, T. Żukowski (red.), Leksykon prawa administracyjnego materialnego, Warszawa 2016.
9.Gonet W., w: P. Blajer, W. Gonet, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020.
10.Hauser R., Masternak-Kubiak M., Pojęcie, istota i rodzaje kontroli, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2012.
11.Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012.
12.Knosala E., Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Katowice 1998.
13.Kocowski T., Kontrola i nadzór (policyjny, reglamentacyjny, właścicielski), w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 8a. Publiczne Prawo Gospodarcze, Warszawa 2013.
14.Łobos-Kotowska D., Stańko, M., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020.
15.Małecka-Łyszczek M., w: Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2019.
16.Michnik A., Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 1.
17.Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/kontrola.html.
18.Stahl M., Akty kontroli, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 5. Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013.
19.Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977.
20.Waligórski M.A., Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego, Poznań 2006.
21.Wolska H., Nadzór jednostek samorządu terytorialnego nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i kapitałowymi spółkami komunalnymi, w: M. Stec, S. Płażek (red.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Warszawa 2017.
22.Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2005.