Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.36-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2021 (36)
Wybrane prawne aspekty wykluczenia cyfrowego w sferze dostępu do informacji publicznej

Autorzy: Michał Ulasiewicz ORCID
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: wykluczenie cyfrowe prawo do informacji dostęp do informacji administracja
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:18 (143-160)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 419

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione wybrane regulacje prawne kształtujące zasady dostępu do informacji publicznej w kontekście problemu wykluczenia cyfrowego. W ocenie autora opracowanie to stanowi próbę odpowiedzi na pytania o wpływ prawa na rozmiar zjawiska wykluczenia cyfrowego oraz o sposoby przeciwdziałania temu. Artykuł uwzględnia najważniejsze dla tej problematyki zagadnienia, takie jak: sposoby dostępu do informacji, wpływ rozwoju e-administracji na prawną regulację dostępu do informacji publicznej oraz rozwiązania, które służą obiektywnie szerokiemu zakresowi dostępu do informacji. Przeprowadzone badania pozwoliły na zdiagnozowanie najpoważniejszych problemów występujących w obszarze dostępu do informacji i stanowiły asumpt do przyjęcia wniosków o charakterze de lege ferenda. W pracy posłużono się przede wszystkim metodą dogmatyczno-prawną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksandrowicz T., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2008.
2.Batorski D., Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania, w: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2014.
3.Batorski D., Zając J.M. (red.), Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu. Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, 2010, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3320?show=full (dostęp 1.02.2019).
4.Czaplicki K., Szpor G. (red.), Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Warszawa 2020.
5.Jabłoński M., Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002.
6.Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018, Warszawa 2020, https://stat.gov.pl (dostęp 8.12.2020).
7.Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
8.Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2016.
9.Kasprzyk B., Wykluczenie społeczne a cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 44.
10.Kędzierska K., Bezwnioskowy tryb dostępu do informacji publicznej – schemat postępowania, „Informacja w Administracji Publicznej” 2017, nr 3.
11.Knopkiewicz A., Tryby udostępniania informacji publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 4.
12.Popiołek M., Wykluczenie cyfrowe w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 32.
13.Rocznik Statystyczny, Warszawa 2012.
14.Rocznik Statystyczny, Warszawa 2018.
15.Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku, www.stat.gov.pl (dostęp 26.06.2021).
16.Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Warszawa 2005.
17.Szczęsny J., Wykluczenie cyfrowe to poważny problem. Niestety, cały czas się pogłębia, www.antyweb.pl (dostęp 4.02.2019).
18.Szlachetko J., Bezwnioskowe tryby udostępniania informacji publicznej, w: J. Szlachetko, Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa 2017.
19.Szustakiewicz P., Zasady udzielania informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Z. Duniewska, M. Stahl, A. Rabiega-Przyłęcka (red.), Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, Warszawa–Łódź 2019.
20.Wierczyński G., Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej, Gdańsk 2015.
21.Wilk S., E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego, Rzeszów 2014.