Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.39-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2022 (39)
Problematyka równości i inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami w dorobku normatywnym Rady Europy

Autorzy: Aleksander Gadkowski ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tadeusz Gadkowski ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: prawa człowieka międzynarodowa ochrona praw człowieka prawa osób z niepełnosprawnościami równość inkluzja społeczna Rada Europy Europejska Karta Społeczna Europejski Komitet Praw Społecznych
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:17 (37-53)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 145

Abstrakt

Celem artykułu była prezentacja i analiza najważniejszych postanowień regulacji traktatowych Rady Europy w zakresie problematyki praw osób z niepełnosprawnościami. W bogatym dorobku normatywnym Rady nie znajdujemy szczegółowej konwencji na ten temat, ale problematyka ochrony praw takich osób została uregulowana w innych konwencjach tej organizacji. Najważniejsze znaczenie w tym zakresie mają postanowienia Europejskiej Karty Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. W związku z tym autorzy zaprezentowali treść i interpretację art. 15 obu Kart oraz stanowisko Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w tych sprawach. Autorzy zwrócili również uwagę na najważniejsze postanowienia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczące zwłaszcza zakazu dyskryminacji, oraz na wybrane, najbardziej reprezentatywne orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Behr J., Blicharz J., Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym, Wrocław 2018.
2.Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights, Strasbourg 2018.
3.Digest of the Case Law of the ECSR. Appendix: Relevant Abstracts, Decisions and Conclusions of the European Committee of Social Rights, Strasbourg 2018.
4.Drzewicki K., Prawa socjalne w Radzie Europy, w: H. Machińska (red.), Polska i Rada Europy 1999–2002, Warszawa 2005.
5.Drzewicki K., Trzecia generacja praw człowieka, „Sprawy Międzynarodowe” 1983, nr 10.
6.Mik C., Koncepcja normatywna prawa europejskiego praw człowieka, Toruń 1994
7.Gadkowski A., Les réclamations collectives dans le système de la Charte sociale européenne, „Cahiers Genevois et Romands de la Sécurité Sociale” 2011, nr 46.
8.Gadkowski A., Prawa socjalne jako prawa człowieka, „Zeszyty Naukowe WSHiU” 2017, nr 35.
9.Gadkowski A., The European Committee of Social Rights as a Monitoring Body in the System of the European Social Charter, „Adam Mickiewicz University Law Review” 2018, nr 8.
10.Gadkowski A., Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na sytuację prawną jednostki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Poznań 2020.
11.Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993.
12.Gurbai S., Ograniczenie czy respektowanie zdolności do czynności prawnych osób dorosłych z niepełnosprawnościami?, w: D. Pudzianowska (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, Warszawa 2014.
13.Hauser A., Prawo jednostki do sądu europejskiego, Warszawa 2017.
14.Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy, t. I, Warszawa 1996.
15.Łasak K., Prawa społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2013.
16.Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa 2009.
17.Pudzianowska D., Zagadnienie ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: D. Pudzianowska (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, Warszawa 2014.
18.Pudzianowska D. (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, Warszawa 2014.
19.Smusz-Kulesza M., Protection of the rights of persons with disabilities under the European Social Charter, „Acta Iuris Stetinensis” 2020, nr 3.
20.Świątkowski A., Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006.
21.Świątkowski A., Karty Społeczne Rady Europy, „Państwo i Prawo” 2003, nr 8.
22.Świątkowski A., Prawo socjalne Rady Europy, Kraków 2006.
23.Świątkowski A., Problem ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 4.
24.Vasak K., Le droit international des droits de l’homme, „Revue des Droits de l’Homme” 1972, vol. 1.
25.Waddington L., Lawson A., UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities in Practice: A Comparative Analysis of the Role of the Courts, Oxford 2018.
26.Wratny J., Prawa społeczne w Europejskiej Karcie Społecznej a uwarunkowania gospodarcze, „Polityka Społeczna” 2017, nr 9.
27.Wujczyk M., Procedura skarg zbiorowych jako instrument ochrony praw socjalnych, w: M. Wujczyk, M. Nawacki, A. Szałek (red.), Europejska Karta Społeczna: wyzwania i możliwości. 25. rocznica przystąpienia Polski do Rady Europy, Warszawa 2017.