Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.22-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (22)
Artykuł 160 k.k. jako (potencjalny) środek walki z niektórymi spośród społecznie niepożądanych zachowań związanych z dopalaczami

Autorzy: Konrad Burdziak
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: niebezpieczeństwo dopalacze art. 160 k.k.
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:15 (43-57)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 550

Abstrakt

Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przepisy art. 160 § 1–3 k.k. mogą zostać wykorzystane w walce z dopalaczami. Prezentowane w pracy ustalenia poczynione zostały w drodze: 1) analizy materiału normatywnego odnoszącego się do badanego zagadnienia, a także 2) analizy poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że przepisy art. 160 § 1–3 k.k. mogłyby zostać wykorzystane – przynajmniej teoretycznie – jako środki walki z niektórymi spośród społecznie niepożądanych zachowań związanych z dopalaczami. Podkreślenia wymaga jednak, że adekwatna wykładnia rzeczonych przepisów jest niezwykle problematyczna (z uwagi na posłużenie się przez ustawodawcę niejednoznacznymi sformułowaniami, takimi jak: „narażenie”, „niebezpieczeństwo”, „bezpośrednie”). Fakt ten zaś może stanowić istotną przeszkodę w wykorzystaniu ich w praktyce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielski M., Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, „Państwo i Prawo” 2005, nr 10.
2.Buchała K., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej, Warszawa 1973.
3.Budyn-Kulik M., Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX, 2017.
4.Burdziak K., Prowokacja. Analiza prawnokarna, Poznań 2018.
5.Dudzik M., Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo, Warszawa 2014.
6.Giezek J., Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, LEX, 2014.
7.Giezek J., Kryteria dotyczące relacji zachowania sprawcy do zachowań innych osób, w: System Prawa Karnego. Tom 3, red. R. Dębski, Warszawa 2013.
8.Giezek J., Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2002, nr 50.
9.Giezek J., Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994.
10.Gruszecka D., Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012.
11.Hryniewicz E., Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012.
12.https://sjp.pwn.pl/doroszewski/bezposredni;5412724.html
13.https://sjp.pwn.pl/doroszewski/narazic;5455922.html
14.https://sjp.pwn.pl/doroszewski/niebezpieczenstwo;5457351.html
15.Jędrzejewski Z., Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struktury przestępstwa, Warszawa 2009.
16.Jędrzejewski Z., Stosunek między typem czynu a kontratypem w nauce o obiektywnym przypisaniu skutku (objektive Zurechnung), w: System Prawa Karnego. Tom 4, red. L. Paprzycki, Warszawa 2016.
17.Konarska-Wrzosek V., Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, LEX, 2016.
18.Kulesza J., Przestępstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie, Łódź 2008.
19.Marek A., Komentarz do art. 160 k.k., w: A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, LEX, 2010.
20.Michalski B., w: System Prawa Karnego. Tom 10, red. J. Warylewski, Warszawa 2016.
21.Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2002.
22.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2016 r., V KK 342/15, LEX nr 1977834.
23.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2015 r., IV KK 33/15, LEX nr 1745833.
24.Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 22, Poznań 1999.
25.Radecki W., Przestępstwa narażenia życia i zdrowia człowieka na niebezpieczeństwo w kodeksie karnym PRL z 1969 r., Wrocław 1977.
26.Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. II, Warszawa 1994.
27.Spotowski A., Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990.
28.Sroka T., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. IV KK 42/12, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8.
29.Szwarczyk M., Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII, red. T. Bojarski, LEX, 2016.
30.Tyszkiewicz L., Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, red. M. Filar, LEX, 2016.
31.Wielki słownik języka polskiego, red. E. Polański, Kraków 2008.
32.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r., IV KK 42/12, LEX nr 1220930.
33.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2015 r., V KK 228/15, LEX nr 1808548.
34.Zoll A., Komentarz do art. 160 k.k., w:, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, LEX, 2017.