Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 42.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Effect of Wrestling Tournament on Immune and Endocrine Markers in Blood and Saliva of Male and Female Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
2. Przesłanki powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r. (I ACa358/13)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Przejdź
3. Analiza bezrobocia w Polsce w latach 2004–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
4. Wpływ euroregionalizacji na dezagraryzację wsi i rolnictwa
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
5. Szanse polskiego rolnictwa na inteligentną specjalizację (Smart Specialisation) - na przykładzie polskiej, rolniczej granicy wschodniej
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
6. Innowacje w transporcie – na przykładzie badań w sektorze transportowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
7. Federalizm w programie politycznym Ligi Północnej na rzecz Niepodległości Padanii
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
8. MoVimento Cinque Stelle – produkt włoskiego kryzysu
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Przejdź
9. ZNACZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW ŚWIATA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
10. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 maja 2013 roku (I ACa 134/13)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Przejdź
11. Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
12. Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
13. Stopy procentowe NBP a wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
14. Kilka uwag o języku współczesnych pieśni i piosenek religijnych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
15. Rola „Militarnej Turystyki Biznesowej” – na Przykładzie aktywności Nato Joint Force Training Center w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
16. Kirche in Norwegen in der Politik der Deutschen Besatzungsmacht und Norwegischer Faschisten.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Przejdź
17. The History of the Bornholm island in the Years 1940–1946.
(Studia Maritima)
Vol. 26 2013 2013 Przejdź
18. Pomoc publiczna a inwestycje przedsiębiorstw w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
19. Wpadać w rozpacz obrazowanie a zmiana znaczenia wyrazu
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
20. Obszary ryzyka w przedsiębiorstwach z sektora usług kreatywnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
21. Muzealnictwo jako kierunek (specjalizacja, specjalność) studiów uniwersyteckich w Toruniu. Meandry organizacyjne i zawiłości programowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Przejdź
22. Wynagrodzenia w działalności finansowej i ubezpieczeniowej na tle gospodarki narodowej w polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
23. Przypadek Japonii – od cudu gospodarczego do granic eksperymentu pobudzania wzrostu gospodarczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
24. Wykonalność postanowienia sądu zmieniającego postanowienie komornika w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 marca 2019 roku (II Cz 461/19)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
25. Przedmiot i metody badań nad przemianami społeczno-kulturalnymi na Pomorzu Szczecińskim. /Stan i potrzeby badań/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
26. Czynniki warunkujące i utrudniające szkolenie stoczniowców Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
27. Modele kulturowe młodzieży robotniczej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Przejdź
28. Podstawowe dziedziny oczekiwań ludzi morza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
29. Proces formowania społeczności zawodowej chemików Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1973 1973 Przejdź
30. Przemiany struktur społeczno-kulturowych małych miast
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
31. Tendencje przemian klasy robotniczej na Ziemiach Zachodnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
32. Wybrane problemy patologii życia społecznego nieletnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
33. Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
34. Polsko-radziecka współpraca w zakresie gospodarki rybnej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1967 1967 Przejdź
35. Psychospołeczne problemy szkolenia stoczniowców na przykładzie Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
36. Aktywność kulturalna społeczności małych miast
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
37. Kultura pedagogiczna społeczności małych miast
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Przejdź
38. Ranga Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej w ruchu społeczno-kulturalnym studentów
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
39. Social media in the marketing communication of Polish banks
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
40. CSR as a Marketing Communication Tool for Companies in the Financial Services Sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
41. Information and communication technologies (ICT) in banking sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
42. The principle of unity of the civil law vs cohesion of commecial law and family law regulations (Nationwide Scientific Conference, Szczecin, 19 October 2018)
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2019 (28) 2019 Przejdź
Strona