Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/1 2018
Wynagrodzenia w działalności finansowej i ubezpieczeniowej na tle gospodarki narodowej w polsce

Autorzy: Katarzyna Woźniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: działalność finansowa i ubezpieczeniowa płaca rynek pracy wynagrodzenie
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (107-122)
Klasyfikacja JEL: E20 E27
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie różnic między wysokością i tempem zmian wynagrodzeń w działalności finansowej i ubezpieczeniowej w Polsce a wynagrodzeniami w poszczególnych sekcjach gospodarki narodowej, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto ogółem, płacą minimalną w Polsce, a także płacami zagranicznymi. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2005–2016. Dane ilościowe wykorzystane w artykule mają charakter danych wtórnych i pochodzą z baz danych publikowanych przez GUS w Polsce oraz Eurostat. W artykule wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne i krytyczną analizę literatury przedmiotu, a spośród metod ilościowych zastosowano narzędzia statystyki opisowej. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iż działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K) w latach 2005–2016 należała do jednego z najlepiej opłacanych sektorów gospodarki. W kontekście międzynarodowym, wynagrodzenie w sekcji K było jednak znacznie niższe niż zagranicą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borjas, G. J. (2005). The labour market impact of high-skill immigration, National Bureau of Economic Research Research, Working Paper No. 11217, 1–12.
2.Borkowska, S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer Business.
3.Dickens, K., Lang, W. (1984). A Test of Dual Labor Market Theory. NBER Working Paper No. 1314, 1–36.
4.Docquier, F., Özden, C., Peri, G. (2013). The Labour Market Effects of Immigration and Emigration in OECD Countries. Economic Journal, 124 (579), 1106–1145.
5.Drozdowski, G., Nowak, M. (2009). Zarządzanie personelem. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej.
6.Eurostat (2018). Database. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (2.05.2018).
7.GUS (2011). Rocznik Statystyczny Pracy 2010. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
8.GUS (2014). Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
9.GUS (2016a). Rocznik Statystyczny Pracy 2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
10.GUS (2018a). Rocznik Statystyczny Pracy 2017. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
11.GUS (2007). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
12.GUS (2008). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
13.GUS (2009). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
14.GUS (2015). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
15.GUS (2018b). Wynagrodzenia i świadczenia społeczne. Wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wg PKD 2007. Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (15.03.2018).
16.Jarmołowicz, W., Knapińska, M. (2005). Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
17.Katarzyna Woźniak 121 Wynagrodzenia w działalności finansowej i ubezpieczeniowej na tle gospodarki narodowej w Polsce
18.Jarmołowicz, W., Knapińska, M. (2011). Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), 9, 123–144.
19.Knapińska, M. (2012). Wspólny europejski rynek pracy. Geneza – rozwój – funkcjonowanie. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
20.Knapińska, M. (2014). Analiza wielkopolskiego rynku pracy w latach 2003–2013. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15 (8), 191–210.
21.Kopycińska, D., Wiśniewski, R. (2016). Wynagrodzenia menedżerów a cele ekonomiczne spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Gospodarka Narodowa, (6), 69–93.
22.Kryńska, E., Kopycińska, D. (2015). Wages in labour market theories. Folia Oeconomica Stetinensia, 15 (2), 177–190.
23.Loverdige, R., Mok, A.L. (1979). Theories of Labour Market Segmentation: a critique. Hague-Boston-London: Martinus Nijhoff Social Sciences Division.
24.MRPiPS (2016). Wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę. Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl/prawopracy/wynagrodzenia/#2.%20Minimalne%20wynagrodzenie% 20w%20r%C3%B3%C5%BCnych%20krajach%20%C5%9Bwiata (15.03.2018).
25.MRPiPS (2018). Prawo pracy. Płaca minimalna w 2016 r. wyniesie 1850 zł. Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,7583,placa-minimalna- w-2016-r-wyniesie-1850-zl.html (15.03.2018).
26.NBP (2014). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw.
27.Piketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
28.Piore, M.J. (1972). Notes for a theory of labour market. Working Papers Department of Economics No. 95. Pobrane z: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/64001/notesfortheoryof00pior. pdf?sequence=1 (11.012018).
29.Reich, M., Gordon, D.M., Edwards, R.C. (1973). Labor Markets: a theory of Labor Market Segmentation. Nebraska-Lincoln: American Economic Association, University of Nebraska- Lincoln.
30.Słodowa-Hełpa, M. (2005). Możliwości absorpcji funduszy Unii Europejskiej przez polskie regiony. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 1, 167–185.
31.Synowiec, J. (2011). Marketing personalny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWSB.
32.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885.