Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 38/2022

Year of publication:2022
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (3-3) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (4-4) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
1 (5-5) --- More
1.

La sinodalità e l’intercomunione in Dumitru Stăniloae


(SYNODALITY AND INTERCOMMUNION ACCORDING TO DUMITRU STĂNILOAE)
22 (9-30) Zoltán Bara More
2.

Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące dochodzenia wstępnego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny contra sextum wobec małoletnich. Glosa do obowiązujących przepisów


(GUIDELINES OF THE POLISH BISHOPS’ CONFERENCE ON PRELIMINARY INVESTIGATIONS IN THE CASE OF CLERICAL ACCUSATIONS OF ACTS CONTRA SEXTUM AGAINST MINORS: GLOSS TO THE APPLICABLE REGULATIONS)
20 (31-50) Dariusz Mazurkiewicz More
3.

La vita religiosa nello Stato sovietico. Le coraggiose testimonianze della fede nel periodo delle persecuzioni religiose


(RELIGIOUS LIFE IN THE SOVIET STATE. THE COURAGEOUS TESTIMONIES OF THE FAITH IN THE PERIOD OF RELIGIOUS PERSECUTIONS)
33 (51-83) Jan Mikrut More
4.

Rzymska faza sprawy beatyfikacyjnej Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha


(ROMAN STAGE OF THE BEATIFICATION PROCESS OF THE SERVANT OF GOD, FR. STANISŁAW STREICH)
19 (85-103) Wojciech Mueller More
5.

Liturgia domowa i pandemia Covid-19. Implikacje dla eklezjogenezy


(HOME LITURGY AND THE COVID-19 PANDEMIC: IMPLICATIONS FOR ECCLESIOGENESIS)
20 (105-124) Łukasz Paluch More
6.

Teologiczne i jurydyczne fundamenty definicji małżeństwa występującej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983 (kan. 1055)


(THE THEOLOGICAL AND JURIDICAL FOUNDATIONS OF THE DEFINITION OF MARRIAGE INCLUDED IN THE CODE OF CANON LAW (CAN. 1055))
16 (125-140) Mateusz Sajkowski More
7.

Capitalism and Catholic Social Ethics: From Benedict XVI to Francis with a Sideways Glance to Augustinian Liberalism

20 (141-160) Peter Schallenberg More
8.

Pojęcie prawa w encyklice Rerum novarum


(THE NOTION OF LAW IN ENCYCLICAL RERUM NOVARUM)
18 (161-178) Paweł T. Skoczykłoda, Natalia Wituła More
9.

Bezkompromisowa postawa biskupów Teodora Benscha i Wilhelma Pluty. Na drodze do stabilizacji organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich


(THE UNCOMPROMISING NATURE OF BISHOPS THEODOR BENSCH AND WILHELM PLUTA: ON THE WAY TO THE STABILIZATION OF THE CHURCH ORGANIZATION IN THE WESTERN TERRITORIES)
30 (179-208) Grzegorz Wejman More
10.

Human Beings Reasonable and Moral: Lessons from the Civil Disobedience of Rosa Parks to Catholic Counselors and Psychotherapists

26 (211-236) Jeong Yeon Hwang More
11.

Ekofilozofia a filozofia prawa rozumianego jako forma symboliczna


(ECOPHILOSOPHY AND THE PHILOSOPHY OF LAW UNDERSTOOD AS A SYMBOLIC FORM)
21 (237-257) Ewa Kosowska-Czapla More