Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2020.36-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 36/2020
"Ressentiment" jako uczucie reaktywne i faktor życia moralnego w świetle studium genealogicznego Friedricha Nietzschego "Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift"

Autorzy: Tomasz Drożyński ORCID
Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie
Słowa kluczowe: Nietzsche resentyment (ressentiment) moralność niewolnicza genealogia
Rok wydania:2020
Liczba stron:15 (109-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Friedrich Nietzsche (1844–1900), krytyk zachodniej kultury, a w szczególności chrześcijaństwa, jest autorem polemicznego studium nad różnorodnymi przejawami konstytuowania się moralności "Zur Genealogie der Moral" (1887). Według niemieckiego filozofa ważny w badaniu genealogicznym nad moralnością wydaje się ressentiment. Ten specjalistyczny termin, dla którego Nietzsche nie znajduje odpowiednika w rodzimym języku, to klucz do zrozumienia nowej konstrukcji moralności w perspektywie przewartościowania wartości (Umwertung aller Werte). Niniejszy artykuł jest próbą selektywną opisu ressentiment jako uczucia reaktywnego i faktoru życia moralnego człowieka poprzez ukazanie zakresu semantycznego pojęcia i przedstawienie funkcjonowania mechanizmu psychologicznego, jego znaczenia i konsekwencji, które wywołuje. Analiza leksykalna pojęcia pozwala nam zbadać, na sposób genealogii nietzscheańskiej, jaka jest istotowa zawartość samego terminus technicus. Analiza semantyczna doprowadza do odkrycia ressentiment jako pewnej postawy o charakterze moralnym, która ma właściwe miejsce w duchowo-psychicznej strukturze człowieka. Ressentiment sprowadza się do przeżywania nieprzyjaznych uczuć, wymierzonych zazwyczaj przeciw innemu człowiekowi. Wykorzystując znajomość tego mechanizmu, dostrzec można praktyczne jego zastosowanie w wydaniu filozofii Nietzschego. Chodzi tu o dualizm: słabi–silni a zwycięstwo moralności niewolniczej. Istotowa rola ressentiment w życiu moralnym człowieka jawi się zatem jako panaceum służące do załagodzenia cierpienia. To lek ułatwiający zniwelowanie bólu (Weltschmerz), który zatruwa życie człowieka. Produktem ressentiment jest moralność niewolnicza, która odniosła zwycięstwo w dziejach z powodu słabości ludzkiej kondycji jako „zwierzęcia chorego”. Ów mechanizm stanowi źródło moralności judeo-chrześcijańskiej. Ressentiment wytworzył zatrute wartości chrześcijaństwa, a w efekcie całej cywilizacji europejskiej i kultury dekadenckiej. W "Zur Genealogieder Moral" Nietzsche wielokrotnie opisuje człowieka opanowanego przez resentyment: „der Mensch des ressentiment”. Człowiek opanowany przez ressentiment to „piwniczne zwierzę, pełne zemsty i nienawiści”, odkrywca nieczystego sumienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banasiak B., (Aktywne) Zapomnienie, „Lamus. Pismo Kulturalno-Artystyczne” 2 (2008), s. 10–14.
2.Bittner R., Ressentiment, w: Nietzsche, Genealogy, Morality. Essays on Nietzsche’s On the Genealogy of Morals, red. R. Schacht, Berkeley–Los Angeles–London 1994, s. 127–138.
3.Czachorowski M., [hasło:] Resentyment, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. VIII, Lublin 2007, s. 764–765.
4.Deleuze G., Nietzsche i filozofia, Warszawa 1993.
5.Doroszewski W., Słownik języka polskiego, Warszawa 1965.
6.Festa F.S., Das Ressentiment. Da Nietzsche a Scheler: quale edificazione della morale?, Roma 2013.
7.Frosztęga B., Karna J., Krzyżanowska D., Wielki słownik polsko-francuski, t. 3, Warszawa 1981.
8.Gibbs L., Aesop’s Fables in Latin: Ancient Wit and Wisdom from the Animal Kingdom, Illinois 2009.
9.Gorczyca J., Essere per l’altro. Fondamenti di etica filosofica, Roma 2011.
10.Hartman J., Doctor perversus, w: F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Kraków 2006, s. 127–141.
11.Janaway C., Beyond Selflessness. Reading Nietzsche’s Genealogy, Oxford–New York 2009.
12.Krajewski K., [hasło:] Resentyment, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVII, Lublin 2012, s. 16.
13.La Fontaine J. de, Bajki, Warszawa 1876, s. 164–167.
14.Legowicz J., Zarys historii filozofii, Warszawa 1976.
15.Magris A., Nietzsche, Brescia 2003.
16.Malinowski M., Resentyment, https://obcyjezykpolski.pl/resentyment/ (dostęp:10.10.2020).
17.Migotti M., Slave Morality, Socrates, and the Bushmen: A Critical Itroduction to „On the Genelaogy of Morality”, Essay I, w: C.D. Acampora, Nietzsche’s On the Genealogy of Moral, Lanham 2006, s. 109–129.
18.Miller Ch.A., Nietzsche’s Discovery of Dostoevsky, „Nietzsche-Studien” 2 (1973), s. 202–257.
19.Montinari M., Cronologia, w: F. Nietzsche, Genealogia della morale, Milano 2011, s. 161–165.
20.Nietzsche F., Z genealogii moralności, Kraków 2006.
21.Orsucci A., Genealogia della morale. Introduzione della lettura, Roma 2001.
22.Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, t. II, Gdańsk 2000.
23.Richardson J., Nietzsche’s System, Oxford–New York 1996.
24.Salaquarda J., Nietzsche and the Judaeo-Christian tradition, w: B. Magnus, K.M. Higgins, The Cambridge Companion to Nietzsche, New York 1996, s. 103–104.
25.Sans G., Al crocevia della filosofia contemporanea, Roma 2010.
26.Skirl M., Ressentiment, w: Nietzsche Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, red. H. Ottmann, Stuttgart 2000, s. 312–313.
27.Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1994.
28.Stellino P., Affekte, Gerechtigkeit und Rachein Nietzsches Zur Genealogie der Moral, w: Nietzscheforschung Jahrbuch der Nietzsche-Gesellschaft, red. V. Gerhardt, R. Reschke, vol. XV, Berlin 2007, s. 247–256.
29.Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 3, Warszawa 2002.
30.Yovel Y., Nietzsche and the Jews: The Structure of an Ambivalence, w: C.D. Acampora, Nietzsche’s On the Genealogy of Moral, Lanham 2006, s. 277–289.