Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015
Przedsoborowe „drogi” do generalnej reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II

Autorzy: Andrzej Krzystek
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: encyklik liturgia Stolica Apostolska droga Sobór Watykański
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (7-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Promotor posoborowej reformy liturgicznej A. Bugnini CM w swoim monumentalnym dziele La riforma liturgica (1948–1975) jako klucz do reformy liturgicznej wymienia: ruch liturgiczny, rozwój nauk liturgicznych, komisję powołaną w 1948 roku przez Piusa XII (1939–1958) i kongres w Asyżu. To świadectwo należy rozszerzyć o bogaty dorobek myśli Piusa XII, a zwłaszcza jego encyklikę Mediator Dei (1947), będącą szczególnym impulsem dla przyszłej reformy liturgicznej, a także międzynarodowe kongresy liturgiczne, które odbywały się od 1951 roku, z największym wydarzeniem, jakim był kongres pastoralno-liturgiczny w Asyżu w 1956 roku. Czas kongresów liturgicznych o wymiarze międzynarodowym w latach pięćdziesiątych był wymownym świadectwem dojrzałości ruchu liturgicznego, który po ukazaniu się encykliki Mediator Dei w 1947 roku stał się oficjalnym ruchem Kościoła. Spotkania kongresowe, z udziałem przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, najwybitniejszych specjalistów nauk liturgicznych i zaangażowanych duszpasterzy kształtowały dojrzałe idee odnowy liturgicznej, które w pełnym świetle zaprezentowały się w soborowym schemacie liturgicznym. Podczas gdy redakcje innych schematów soborowych odsyłano do nowych opracowań, schemat liturgiczny z proporcjonalnie mniejszymi poprawkami znalazł od początku uznanie Ojców Soboru. Można twierdzić, że dojrzewał przez wiele dziesięcioleci w klimacie ruchu liturgicznego, a od 1947 roku pod szczególnym patronatem encykliki Piusa XII Mediator Dei, która wytyczyła autentyczne drogi odnowy liturgicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beauduin L., Modlitwa Kościoła, Kraków 1987.
2.Bugnini A., La riforma liturgica (1948–1975), Roma 1983.
3.Guardini R., O duchu liturgii, Kraków 1996.
4.Gy P.M., Odnowa liturgiczna we Francji, RBL 41 (1988), s. 168–177.
5.Haquin A., Dom Lambert Beauduin et la renouveau liturgique, Gembleaux 1970.
6.Jungmann J.A., Sprawowanie liturgii. Podstawy i historia form liturgii, Kraków 1992.
7.Neunheuser B., Il movimento liturgico: panorama stolico e lineamenti teologici, w: Anamnesis, t. 1: La Liurgia, momento nella storia della salvezza, Casale Monferrato 1986.
8.Pius XII, Encyklika Mediator Dei, AAS 39 (1947), s. 521–600, przekład polski J. Wierusz-Kowalski, Kielce 1948.
9.Stefański J., Abp A. Bugnini (1912–1982), promotor posoborowej odnowy liturgicznej, RBL 36 (1983), s. 329–334.
10.Schmidt S., Die internationalen liturgischen Studientreffen 1951–1960, Zur Vorgeschichte der Liturgiekonstitution, Trier 1992.
11.Wagner J., Mein Weg zur Liturgiereform 1936–1986, Freiburg–Basel–Wien 1993