Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014
Wiara a wychowanie

Autorzy: Roman Murawski
Uniwersytet Kardynasła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: wychowawca chrześcijański orędzie Boże wychowanie katecheza wiara
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:16 (59-74)

Abstrakt

Autor poszukuje odpowiedzi na kluczowe pytanie: czym jest wychowanie w wierze, zamiast dociekać, jak wychować dzieci do wiary. Zadanie to wydaje się szczególnie trudne ze względu na brak profesjonalnych badań w tej dziedzinie, zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej. Brak fachowej literatury jest motywacją do prowadzenia badań na ten temat. Inną trudnością jest to, że wiara jest złożonym zjawiskiem. Z jednej strony jest to dar od Boga, z drugiej zaś – to akt wolnej woli człowieka. Mimo że wiara jest łaską, pod uwagę brane są wszystkie czynniki ludzkie, albowiem wiara jest zawsze „wcielona” wszystkim ludziom. Ponadto wiara może być analizowana w różnych wymiarach. Wszystko to sprawia, że proces wychowania w wierze jest niezwykle skomplikowany. W swojej pracy autor skupia się na wybranych aspektach problemu. W pierwszej części odnosi się do terminologicznych niejasności związanych z omawianym tematem. Następnie przechodzi do katechezy w służbie wiary. Trzecia część jest refleksją na temat relacji między wiarą a wychowaniem
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alberich E., Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003.
2.Colomb J., Stawanie się wiary, Warszawa 1980.
3.Coudreau F., Dziecko wobec problemu wiary, Londyn 1967.
4.Coudreau F., La foi s’enseigne-t-elle? Réfl exions et orientations pour une pédagogie de la foi, Paris 1974.
5.Dajczer T., Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, Częstochowa 1992.
6.Dho G., Fondamenti psicopedagogici della catechesi, w: P. Braido (red.), Educare, t. 3, Zürich 1964.
7.Hansemann G., Katechese als Dienst am Glauben, Freiburg–Basel–Wien 1960.
8.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae.
9.Kongregacja ds. duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.
10.Marek Z., Wychowywać do wiary, Kraków 1996.
11.Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1982.
12.Mücher G., Glaube und Erziehung im katholischen Erziehungsdenken der Gegenwart, Ratingen bei Düsseldorf 1967.
13.Murawski R., Duszyński B., Biblijno-teologiczne podstawy wychowawczego posłannictwa Kościoła, „Seminare” (1983).
14.Prężyna W., Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981.
15.Simon W., Glauben lernen?, w: W. Simon, M. Delgado (red.), Lernorte des Glaubens.
16.Glaubensvermittlung unter den Bedingungen der Gegenwart, Berlin–Hildesheim 1999.
17.Tarnowski J., Jak wychowywać?, Warszawa 1993.
18.Wojtyła K., Wiara ludzi, którzy stanowią Kościół, w: B. Bejze (red.), Wiara i życie, Warszawa 1985.