Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014
Nowa ewangelizacja w służbie wiary

Autorzy: Andrzej Offmański
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: inkulturacja katechizm problemy współczesności wiara
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:26 (75-100)

Abstrakt

Rok Wiary był szczególną okazją do refleksji także katechetycznej nad drogami, po których winna dzisiaj zdążać katecheza, by spełnić swój podstawowy obowiązek „czynienia świadków Ewangelii aż po krańce świata”. W sytuacji przemian kulturowo-społecznych konieczne wprost staje się zdynamizowanie nowej ewangelizacji, opartej na kerygmacie eklezjalnym przepajającym całe życie chrześcijanina, który z wiary czerpać będzie moc apostolskiej posługi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alberich E., Katecheza dzisiaj, Warszawa 2003.
2.Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000.
3.von Balthasar H.U., Einfalthungen, München 1969.
4.von Balthasar H.U., Glaubhaft ist nur Liebe, Einsiedeln 1965.
5.Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej, Rzym 25 grudnia 2005.
6.Benedykt XVI, Encyklika Spes salvi o nadziei chrześcijańskiej, Rzym 30 listopada 2007.
7.Betz O., Christologische Probleme In der heutige Theologie, „Theologische Beiträge” 12 (1981) 1.
8.Binz A., Katecheta: misja, zawód czy powołanie, w: Z. Marek (red.), W służbie człowiekowi, Kraków 1991.
9.Bogacki H., Misterium Kościoła pielgrzymującego, w: H. Bogacki, S. Moysa (red.), Kościół w świetle soboru, Warszawa 1968.
10.Bommer J., Gemeinde auf dem Weg Jesu. Anregungen und Predigten zu einer neuen Theologie der Gemeinde, München 1988.
11.Charytański J., Katecheza sakramentalna w „Katechizmie Kościoła katolickiego”. Wskazania dla polskiej katechezy, „Szczecińskie Studia Kościelne” 6 (1995).
12.Czapiga T., Święty Grzegorz z Nyssy wobec pluralizmu swojej epoki według „Logos katechetikos ho megas”, w: A. Offmański (red.), Polska katecheza wobec pluralizmu jednoczącej się Europy, Szczecin 2004.
13.Exeler A., Katechese, Ankündigung einer Botschaft – Interpretation von Erfahrungen, „Christlich-pedägogische Blätter” 83 (1970).
14.Franciszek, Encyklika Lumen fi dei o wierze, 29 czerwca 2013.
15.Garelli F., Religione e Chiesa in Italia, Bologna 1991.
16.Gnutek W., Drugi Sobór Watykański o tradycji świętej, w: K. Wojtyła (red.), Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Bożym objawieniu, Kraków 1968.
17.Harnack A. von, Das Wesen des Christentums, Gütersloh 1977.
18.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. O Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy, 28 czerwca 2003.
19.Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym, 31 marca 1985. Młodzieży, Rzym, 31 marca 1985.
20.Jan Paweł II, List apostolski Tertio millenio adveniente, Watykan, 10 listopada 1994.
21.Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.
22.Jankowski A., Znaki czasu w Piśmie Świętym, „Ateneum Kapłańskie” 74 (1970).
23.Jarmoch E., Religijność indywidualna Polaków, w: W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski (red.), Kościół i religijność Polaków 1945–1999, Warszawa 2000.
24.Joannes Paulus II, Adhortatio apostolica postsynodalis „Pastores dabo vobis”, „Acta Apostolicae Sedis” 84 (1992).
25.Joannes Paulus II, Litterae Encyclicae „Evangelium vitae” de vitae humanae inviolabili bono, „Acta Apostolicae Sedis” 87 (1995), tłum. pol. – Wrocław 1995.
26.Kalbarczyk A., Wspólnota jako pastoralna zasada posługi Kościoła, w: A. Draguła (red.), Kościół – Communio jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy, Szczecin 2009.
27.Kamiński R., Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin 1997.
28.Kasper W., Aufgaben der Christologie heute, w: A. Schilson, W. Kasper (red.), Christologie im Präesens. Kritische Sichtung neuer Entwurfe, Freiburg 1974.
29.Kaufmann F., Religion und Modernität. Sozialwissenschaftliche Perspektiven, Tübingen 1989.
30.Korab K., Wychowanie – fundamentalnym zadaniem szkolnym, w: D. Jackowiak, J. Szpet (red.), Katecheza wobec zadań nowej szkoły, Poznań 1999.
31.Kowalczyk M., Katecheza ewangelizacyjna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i współcześnie, „Poznańskie Studia Teologiczne” 11 (2002) 13.
32.Lewek A., Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. 1, Katowice 1995.
33.Lewek A., Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. 2, Katowice 1995.
34.Lohfi nk G., Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Zur gesellschaftlichen Dimension des christlichen Glaubens, Freiburg 1982.
35.Majewski M., Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, Kraków 1986.
36.Mariański J., Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży w warunkach zmian społecznych, Lublin 2008.
37.Mariański J., Między sekularyzacją a ewangelizacją, Lublin 2003.
38.Misiaszek K., Koncepcja nauczania religii w publicznej szkole polskiej, Warszawa 2010.
39.Murawski R., Rozwój religijny, w: R. Murawski (red.), Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, Warszawa 1989.
40.Neue Evangelisirung. Forderung des Menschen. Christliche Kultur. Schlussdokument der 4. Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischofe in Santo Domingo der 4. Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischofe in Santo Domingo 12–28 Oktober 1992, w: Stimmen der Weltkirche 34, Bonn 1993.
41.Nossol A., Teologia na usługach wiary, Opole 1978.
42.Offmański A. (red.), Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki, Szczecin 2008.
43.Pankowski K., O sensie życia, wartościach życiowych, cnotach i występkach, w: M. Falkowska (red.), Wartości, praca, zakupy... O stylach życia Polaków, Warszawa 1997.
44.Pawlina K., Polska młodzież przełomu wieków, Warszawa 1998.
45.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1999.
46.Piwowarski K., Pluralizm społeczno-kulturowy a religia, „Roczniki Nauk Społecznych” 8 (1980).
47.Potocki A., Wychowanie religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2007.
48.Ratzinger J., Nowa ewangelizacja, „Zeszyty Formacji Katechetów” 1 (2001).
49.Ritt H., Gemeindemodelle im Neuen Testament, „Gottes Volk” 1 (1990).
50.Schillebeeckx E., Chrystus. Sakrament spotkania z Bogiem, Kraków 1966.
51.Schneider G., Grundbedürfnisse und Gemeindebildung. Sozial Aspekt für eine menschliche Kirche, München 1982.
52.Schönborn C., Idee przewodnie „Katechizmu Kościoła katolickiego”, w: T. Panuś (red.), W co Kościół wierzy i z czego żyje. W 10. rocznicę opublikowania Katechizmu Kościoła katolickiego, Kraków – Łagiewniki 28 października 2003 r., Kraków 2004.
53.Seweryniak H., Współczesne kwestie chrystologiczne w świetle Katechizmu Kościoła katolickiego, w: T. Panuś (red.), W co Kościół wierzy i z czego żyje. W 10. rocznicę opublikowania Katechizmu Kościoła katolickiego, Kraków – Łagiewniki 28 października 2003 r., Kraków 2004.
54.Skorowski H., Religia i tożsamość narodowa, w: W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski (red.), Kościół i religijność Polaków w latach 1945–1999, Warszawa 2000.
55.Tomasik P., Wiara – liturgia – katecheza, w: A. Offmański (red.), Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i nauczaniu religii, Szczecin 2010.
56.Wimmer A., Kirche und Pfarrgemeinde, w: K. Tilmann (red.), Das Kirchenverständnis in Katechese und Seelsorge, Donauwörth 1966.
57.Wojtyła K., Między ewangelizacją i katechizacją, „Seminare” (1979).
58.Wojtyła K., Znaczenie Konstytucji „Dei Verbum”, w: tenże (red.), Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Bożym objawieniu, Kraków 1968.
59.Zauner W., Evangelisierung und Neu-Evangelisierung, „Theologische-praktische Quartalschrift” 138 (1990) 1.
60.Zulehner P.M., Gemeindepastoral. Orte christlicher Praxis (Pastoraltheologie, t. II), Düsseldorf 1989.
61.Życiński J., Na zachód od niewoli, Poznań 1997.