Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014
Kształtowanie pojęć w kontekście itinerarium wiary

Autorzy: Krzysztof Kantowski
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: pojęcia religijne pedagogia wiary katechizm kształtowanie pojęć dydaktyka
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:16 (119-134)

Abstrakt

Rok Wiary zaowocował w Kościele pogłębionym spojrzeniem na rzeczywistość wiary oraz na sposoby jej przekazywania. Jednym ze sposobów wnikliwszego spojrzenia na pedagogię wiary może być konfrontowanie przebiegu tego procesu z dorobkiem nauk pedagogicznych reflektujących w różnorodny sposób procesy wychowawcze. W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania roli, jaką w procesie dochodzenia do wiary dojrzałej może odegrać kształtowanie pojęć religijnych, oraz ukazano możliwości, jakie w tym dziele otwiera przed katechezą Katechizm Kościoła katolickiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arends R.I., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.
2.Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio Porta fi dei ogłaszający Rok Wiary, 11 października 2011.
3.Chlewiński Z., Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991.
4.Chlewiński Z., Umysł – dynamiczna organizacja pojęć, Warszawa 1999.
5.Fisher R., Uczymy się uczyć, Warszawa 1999.
6.Gagne R.M., Briggs L.J., Wager W.W., Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992.
7.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechezie Catechesi tradendae, 16 października 1979.
8.Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Fidei depositum, 11 października 1992.
9.Kongregacja do spraw duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1997.
10.Kruszewski K., Sztuka nauczania, t. I: Czynności nauczyciela, Warszawa 1993.
11.Kubik W., Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1991.
12.Młyniarczyk A. i in. (red.), Powszechna encyklopedia fi lozofi i, t. 8, Lublin 2007.
13.Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998.
14.Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.
15.Ratzinger J., Katechizm Kościoła katolickiego i optymizm odkupionych, w: J. Królikowski (red.), Powstanie i znaczenie Katechizmu Kościoła katolickiego w wypowiedziach papieża Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera, Poznań 1997.
16.Schönborn Ch., Katechizm Kościoła katolickiego. Myśli przewodnie i główne tematy, w: R. Sujka (red.), Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła katolickiego, Warszawa 1994.
17.Synod Biskupów XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris, Watykan 2012.
18.Szpet J., Katechizm Kościoła katolickiego może być prawdziwym narzędziem umacniania wiary, w: K. Kantowski, W. Lechów (red.), Ku doświadczeniu wiary, Szczecin 2012