Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018
Relacje Maryi do osób Trójcy Święttej w świetle VIII rozdziału Konstytucji Dogmatycznej o Kościele "Lumen Gentium"

Autorzy: Janusz Bujak
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Jan Paweł II Lumen gentium Maryja Paweł VI relacje Trójca Święta Zwiastowanie
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:20 (23-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie relacji, które łączą Maryję z Osobami Trójcy Świętej – z Ojcem, Synem i Duchem Świętym – w kontekście nauczania zawartego w VIII rozdziale Lumen gentium, posoborowej wykładni Kościoła i opracowań teologów. Maryja jest tam ukazana jako Córka Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego. Przesłanie Soboru Watykańskiego II stało się podstawą do analizy relacji między Maryją a Trójjedynym Bogiem, najistotniejszym odniesieniem jest Wcielenie Syna Bożego, stanowi bowiem moment, w którym po raz pierwszy w dziejach zbawienia dokonało się pełne objawienie misterium trynitarnego
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alonso J.M., Trinità, w: Nuovo Dizionario di Mariologia, red. S. De Fiores, S. Meo, Torino 1986, s. 1406–1417.
2.Amato A., La SS. Trinità e Maria. Sintesi teologica, w: Come collaborare al progetto di Dio con Maria, Roma, CCMMe 1985, s. 28–48.
3.Amato A., Maria e la Trinità. Spiritualità mariana ed esistenza cristiana, Milano 2000.
4.Bartosik G.M., Maryja ikoną Ducha Świętego według Bruno Forte, „Studia Theologica Varsaviensia” 36 (1998), nr 1–2, 119–133.
5.Bartosik G.M., Przybytek Ducha Świętego. Relacja Duch Święty - Maryja według Pisma Świętego i Ojców Kościoła, w: Duch Święty a Maryja (Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Mariologii KUL oraz Oddział PTT w Częstochowie. Częstochowa, 22–23 maja 1998 roku), red. S.C. Napiórkowski, T. Siudy, K. Kowalik, Częstochowa 1999, s. 47–65.
6.Buczek J., Maryja a Bóg Ojciec w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 1 (1999), nr 1, s. 207–228.
7.Bujak J., Odkrywanie Ducha Świętego w Kościele po Soborze Watykańskim II, w: Studia posoborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, t. II, cz. II, red. M. Białkowski, Toruń 2015, s. 611–650.
8.Bujak J., Sobór Watykański II i jego reformy w świetle hermeneutyki ciągłości Benedykta XVI, Szczecin 2013.
9.Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego, t. I, Warszawa 1997.
10.De Fiores S., Corso di teologia sistematica. Maria Madre di Gesù. Sintesi storico-salvifica, Bologna 1993.
11.De Fiores S., Lo Spirito Santo e Maria nella teologia post-conciliare, „Marianum” 59 (1997), s. 393–430.
12.De Fiores S., Maria nella teologia postconciliare, w: Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962–1987), red. René Laurentin, t. I, Assisi 1988, s. 414–470.
13.De Fiores S., Maria paradigma antropologio per il terzo millennio, „Revista Española de Teología” 64 (2004), nr 1, s. 65–85.
14.De Fiores S., Maria presenza viva nel Popolo di Dio, Roma 1980.
15.De Fiores S., Trinità mistero di vita. Esperienza trinitaria in comunione con Maria, Cinisello Balsamo/Milano 2001
16.De Fiores S., Trójca Święta, w: Mały Słownik Maryjny, Niepokalanów 1987, s. 93–96.
17.Fusi A., Ha creduto meglio degli altri. Maria modello della Chiesa nell’insegnamento di Giovanni Paolo II, Milano 1999.
18.Greco A., „Madre dei viventi”. La cooperazione salvifica di Maria nella „Lumen gentium”: una sfida per oggi, Lugano 2011.
19.Gręś S., Relacja: „Duch Święty–Maryja” we współczesnej teologii katolickiej (1965–2000), Niepokalanów 2001.
20.św. Ireneusz, Wykład nauki apostolskiej. Wstęp, przekład i opracowanie W. Myszor, Kraków 1997.
21.Jan Paweł II, Audiencja generalna, 2 maja 1979, http://w2.vatican.va/content/john-paul--ii/it/audiences/1979/documents/hf_jp-ii_aud_19790502.htmlm (dostęp: 07.12.17).
22.Jan Paweł II, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji XIII Światowego Dnia Młodzieży, „L’Osservatore Romano” 2 (1998), s. 4–7, http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/774 (dostęp: 05.12.2007).
23.Jan Paweł II, Tajemnica Trójcy Świętej a Maryja, 24 IX 2000 – Homilia na zakończenie XX Międzynarodowego Kongresu Maryjno-Mariologicznego, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/kongres-MM_24092000.html (dostęp: 07.12.2017).
24.Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Duch Święty i Jego obecność w Kościele. Program duszpasterski na rok 1997/1998, red. E. Szczotek, A. Liskowacka, Katowice 1997.
25.Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, Wrocław 1986.
26.Laurentin R., Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, Kraków 1998.
27.Paweł VI, Jak czcić Matkę Bożą? Adhortacja apostolska papieża Pawła VI „Marialis cultus” o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny, wstęp. S.C. Napiórkowski, Niepokalanów 1984.
28.Perrella S.M., Ecco tua Madre (Gv 19,27). La Madre di Gesù nel magistero di Giovanni Paolo II, Cinisello Balsamo/Milano 2007.
29.Siwak W., Maryja a Trójca Święta w misterium Wcielenia według Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 1 (1999), nr 2, s. 268–319.
30.Testa E., Maria terra vergine. Vol. I. I rapporti della Madre di Dio con la SS. Trinità (Sec. I-IX), Jerusalem 1985.