Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019
"Robotnicy Bogiem silni" - perswazja w kazaniach szczecińskich bp. Kazimierza Majdańskiego

Autorzy: Maria Kabata
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: homiletyka perswazja nauczanie Kazimierza Majdańskiego
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (59-71)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nauczanie biskupa Kazimierza Majdańskiego zakorzenione jest w długiej historii polskiego kaznodziejstwa, zapoczątkowanej między innymi przez ks. Piotra Skargę, św. Andrzeja Bobolę czy abp. Jana Pawła Woronicza. Na charakter omawianych kazań składa się przede wszystkim postawa szacunku mówiącego wobec dziedzictwa kulturowego, jego troska o życie religijne i społeczne w diecezji, również pewność w wyznawaniu wartości, nawiązania biblijne, przełamywanie schematyzmu. Celem artykułu było ukazanie mechanizmów językowych, które w zamyśle kaznodziei mają budować wspólnotę i poczucie tożsamości regionalnej szczecińskich robotników. Analizę przeprowadzono na przykładach kazań z lat 1980–1987, wygłoszonych do stoczniowców szczecińskich w rocznicę wydarzeń grudnia 1970 roku i strajków 1980 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blachnicki F., Charyzmat i wierność, Kraków 2003.
2.Bralczyk J., O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.
3.Garpiel R., Perswazja w przekazach kaznodziejskich, Kraków 2003.
4.Korolko M., Sztuka retoryki, Warszawa 1990.
5.Kupiszewski P., Słownictwo normatywno-oceniające w ostatnich kazaniach Księdza Prymasa Wyszyńskiego, „Prace Filologiczne” 34 (1988), s. 201– 210.
6.Majdański K., Szczecińskie rocznice, Szczecin 1988.
7.Matuszczyk B., Pluralis homileticus jako strategia kształtowania relacji między kaznodzieją a słuchaczami, w: Język w komunikacji, red. G. Habrajska, t. 2, Łódź 2001, s. 25–29.
8.Urbański P., Biblia w strukturze tekstu retorycznego-teologicznego (na przykładzie kazań abp. Kazimierza Majdańskiego), w: Biblia w kulturze, red. S. Rzepczyński, Słupsk 1996, s. 295–307.
9.Urbański P., O niepolitycznym kazaniu politycznym lat osiemdziesiątych, w: Retoryka na ambonie, red. P. Urbański, Kraków 2003, s. 197– 213.
10.Zarębina M., O języku cotygodniowych homilii w „Tygodniku Powszechnym”, w: Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2004, s. 179–189.
11.Zdunkiewicz-Jedynak D., Językowe środki perswazji w kazaniu, Kraków 1996.