Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019
"Ja przez Prawo umarłem dla Prawa" (Ga 2,19a). Śmierć "dla Prawa" jako element nawrócenia/powołania Pawła Apostoła

Autorzy: Andrzej Posadzy
Stargard
Słowa kluczowe: Paweł List do Galatów Prawo nota biografi czna Pawła
Rok wydania:2019
Liczba stron:21 (143-163)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

List do Galatów od wielu wieków stanowi przedmiot żywego zainteresowania teologów i biblistów. Na tle ogólnej problematyki Listu interesującą jawi się kwestia podjęta w niniejszym opracowaniu, czy w tekście tym można znaleźć jakieś osobiste refleksje autora i czy Paweł, pisząc go, nie zawarł w nim elementów autobiograficznych. Czytając zawarte w Liście do Galatów wyznanie Pawła: „ja przez Prawo umarłem dla Prawa”, zasadne wydaje się pytanie, czy Apostoł wspomina tutaj wydarzenia spod Damaszku, czy jest to raczej rodzaj noty biograficznej, osobistego wyznania Pawła, w którym odcina się jednoznacznie od swojej faryzejskiej przeszłości. W dalszej kolejności można zapytać: jakie „Prawo” ma Apostoł na myśli i co znaczy dla niego „umrzeć dla Prawa”? Z analizy fragmentu wynika, że Prawo jest dla Pawła przede wszystkim legalizmem, a życie według Prawa nie ma nic wspólnego z życiem dla Boga i koncepcją powszechności zbawienia. Można stwierdzić, że umieranie dla Prawa jest tak naprawdę nawróceniem. Dlatego studiowany fragment może być śmiało nazwany notą autobiograficzną. Takiemu nawróceniu uległ Paweł, takie również powinno dokonać się w sercach wszystkich chrześcijan.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beasley-Murray G.R, Baptism in the New Testament, London 1962.
2.Betz H.D., Galatians. A Commentary on Paulʼs Letter to the Churches in Galatia (Hermeneia), Philadelphia 1979.
3.Blass F., Debrunner A., Rehkopf F., Grammatica del greco del Nuovo Testamento, wyd. 2, Brescia 1997.
4.Bläser P., Das Gesetz bei Paulus (Neutestamentliche Abhandlungen 19), Münster 1941.
5.Bornkamm G., Paolo, apostolo di Gesù Cristo. Vita e pensiero alla luce della critica storica (Sola Scriptura. Nuovi studi teologici 7), Torino 1977.
6.Borse U., Der Brief an die Galater (Regensburger Neues Testament 6), Regensburg 1984.
7.Bruce F.F., The Epistle to the Galatians: A Commentary on the Greek Text (The New international Greek Testament Commentary), Exeter 1982.
8.Cerfaux L., Le chrétien dans la théologie paulinienne (Lectio Divina 34), Paris 1962.
9.Corsani B., Lettera ai Galati, Genova 1990.
10.Cosgrove C.H., Justifi cation in Paul. A Linguistic and Theological Refl ection, „Journal of Biblical Literature” 106 (1987), s. 653–670.
11.Cullmann O., Baptism in the New Testament (Studies in Biblical Theology 1), Philadelphia 1950.
12.Delling G., Die Zueignung des Heils in der Taufe. Eine Untersuchung zum neutestamentlichen „taufen auf den Namen”, Berlin 1961.
13.Donfried K.P., Justifi cation and Last Judgement in Paul, „Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft” 67 (1976), s. 90–110.
14.Dülmen A. van, Die Theologie des Gesetzes bei Paulus (Stuttgarter biblische Monographien 5), Stuttgart 1968.
15.Dunn J.D.G., Baptism in the Holy Spirit. A Re-Examination of the New Testament Teaching on the Gift Spirit in Relation to Pentecostalism Today (Studies in Biblical Theology 2d, ser. 15), London 1970.
16.Dunn J.D.G., Jesus, Paul and the Law. Studies in Mark and Galatians, Luisville 1990.
17.Dupont J., La conversion de Paul et son infl uence sur la conception du salut par la foi, w: Foi et salut selon S. Paul (Épître aux Romains 1,16). Colloque oecuménique à lʼAbbaye de S. Paul Hors les Murs, 16-21 Avril 1968, Rome 1970, s. 67–100.
18.Esser H.H., Legge, w: Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, red. L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard, Bologna 2000, s. 888–903.
19.Gaventa B.R., From Darkness to Light. Aspects of Conversion in the New Testament (Overtures to Biblical Theology 20), Philadelphia 1986.
20.Gaventa B.R., Galatians 1 and 2: Autobiography as Paradigm, „Novum Testamentum” 28 (1986), s. 309–326.
21.Gonzales J.M. Ruiz, Epistola de San Pablo a los Galatas, Madrid 1964.
22.Guthrie D., Galatians (The Century Bible. New Series), London 1969.
23.Halter H., Taufe und Ethos. Paulinische Kriterien für die proprium christliche Moral (Freiburger Theologische Studien 106), Freiburg–Basel–Wien 1977.
24.Hess A.J., Dia, w: Dizionario esegetico del Nuovo Testamento, t. 1, red. H. Balz, G. Schneider, Brescia 1995, s. 782–784.
25.Hübner H., La legge in Paolo. Contributo allo sviluppo della teologia paolina, Brescia 1995.
26.Käseman E., La giustizia di Dio in Paolo, w: E. Käseman, Saggi esegetici, Genova 1985, s. 133–146.
27.Keener, C.S., List do Galatów, w: Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, (Prymasowska Seria Biblijna), Warszawa 2000, s. 398–414.
28.Kertelge K., „Giustifi cazione” in Paolo. Studi sulla struttura e sul signifi cato del concetto paolino di giustifi cazione (Supplementi al Grande Lessico del Nuovo Testamento 5), Brescia 1991.
29.Kümmel W.G., Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen Jesus, Paulus, Johannes (Grundrisse zum Neuen Testament 3), Göttingen 1969.
30.Ladd G.E., A Theology of the New Testament, London 1975.
31.Lagrange M.J., Saint Paul. Épître aux Galates (Études bibliques), Paris 1918.
32.Langkammer, H., List do Galatów (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych), Lublin 1999.
33.Lietzmann H., An die Galater. Mit einen Literaturnachtrag von P. Vielhauer (Handbuch zum neuen Testament 10, wyd. 4), Tübingen 1975.
34.Mussner F., La lettera ai Galati. Testo Greco e traduzione (Commento teologico del Nuovo Testmento 9), Brescia 1987.
35.Neitzel H., Zur Interpretation von Galater 2,11–21, „Theologischer Quartalschrift” 163 (1983) nr 2, s. 131–149.
36.Orchard B., Galatians, w: A Catholic Commentary on Holy Scripture, London 1953.
37.Orge M., La cruz en la carta de san Pablo a los Galatas. Estudio de teologia biblica, Roma 1978.
38.Paciorek A., Paweł Apostoł – Pisma (Pomoce naukowe Instytutu Teologicznego w Tarnowie 28), t. 1, Tarnów 1995.
39.Penna R., Lʼapostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia (Parola di Dio. Seconda serie 12), Cinisello Balsamo 1991.
40.Pitta A., Disposizione e messaggio della lettera ai Galati. Analisi retorico-letteraria (Analecta Biblica 131), Roma 1992.
41.Pitta A., Lettera ai Galati. Introduzione, versione, commento (Scritti delle Origini Cristiane 9), Bologna 2000.
42.Pitta A., Lettere ai Galati e ai Romani. Il vangelo della salvezza, Cinisello Balsamo 1998.
43.Ramazzotti B., La lettera ai Galati, w: Il messaggio della salvezza, t. 5, Torino 1968, s. 408–523.
44.Ricciotti G., Le Lettere di S. Paolo, Roma 1949.
45.Sanders E.P., Paolo e il giudaismo palestinese. Studio comparative su modelli di religione, Brescia 1986.
46.Sanders E.P., Paolo, la legge e il popolo giudaico (Studi Biblici 86), Brescia 1989.
47.Schlier H., Lettera ai Galati, Brescia 1965.
48.Schneider G., Lettera ai Galati. Commenti spirituali del Nuovo Testamento, Roma 1966.
49.Schneider J., Die Taufe im Neuen Testament, Stuttgart 1952.
50.Schweitzer A., Die Mystik des Apostels Paulus, Tübingen 1954.
51.Segalla G., Identità cristiana e cammino secondo lo Spirito nella lettera ai Galati, „Teologia” 18 (1993), s. 7–63.
52.Stendahl K., Paolo tra ebrei e pagani, Torino 1995.
53.Tannehill R.C., Dying and Rising with Christ. A Study in Pauline Theology (Biblical Study 410), Berlin 1967.
54.Thielman F., Legge, w: Dizionario di Paolo e delle sue lettere, red. G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, Cinisello Balsamo 1999, s. 920–943.
55.Vanhoye A., La lettera ai Galati (Libri Biblici. Nuovo Testamento 8), Roma 1997.
56.Vanni U., Lettere ai Galati e ai Romani, Roma 1967.
57.Viard A., Lettera ai Galati, Roma 1973.
58.Warns J., Baptism. A Study in the Original Christian Baptism, London 1957.
59.Westerholm S., Israelʼs Law and the Churchʼs Faith. Paul and His Recent Interpreters, Grand Rapids 1988.
60.Wikenhauser A., Schmid J., Introduzione al Nuovo Testamento (Biblioteca teologica 9), Brescia 1981.
61.Wright N.T., The Climax of the Covenant. Christ and the Law in Pauline Theology, Minneapolis 1992.
62.Zedda S., Christo confi xus sum crucis (Gal 2,19), w: Testimonium Christi. Scritti in onore di Jacques Dupont, Brescia 1985, s. 481–492.
63.Zedda S., „Morto alla legge mediante la legge” (Gal 2,19a): testo autobiografico sulla conversione di San Paolo?, „Rivista Biblica” 1 (1989), s. 81–95.
64.Zedda S., Prima lettura di san Paolo. Introduzione, analisi, parafrasi, note (wyd. 2), t. 2, Torino 1961.