Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (38) 2017
Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych
(Shaping student attitudes as a manifestation of the university’s social responsibility in tourism education)

Authors: Magdalena Maćkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Anna Jęczmyk
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jarosław Uglis
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: university social responsibility shaping attitudes
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (61-71)
Klasyfikacja JEL: I21 I24 Z39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Modern universities, due to the changes in their environment more often become similar to business organizations in their activities. Just as businesses they are beginning to realize how important is the idea of social responsibility of their effective functioning. The most immediate stakeholders are college students and preparing them to find themselves in the labor market. The article made a brief analysis of the issues of university social responsibility and the results of research conducted among students of tourism and recreation and nature tourism from University of Life Sciences in Poznań. The study concerned the behavior of university staff that could affect the development of ethical and socially desirable attitudes of students.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarska, M. (2013). Kierunek kształcenia a planowana kariera zawodowa – studium empiryczne kierunków związanych z turystyką. E-mentor, 4 (51), 23–26.
2.Białoń, L., Werner, E. (2012). Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (39), 143–162.
3.Carroll, A.B. (1974). Corporate Social Responsibility: Its Managerial Impact and Implications. Journal of Business Research, 2 (1), 75–88.
4.Carroll, A.B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4 (4), 497–505.
5.Carroll, A.B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, July–August, s. 39–48.
6.Chmielecka, E. (2008). Społeczeństwo mądrości. W: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejętności? (s. 9–28). Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
7.Chojnacka, M. (2013). Społeczna odpowiedzialność jako globalna tendencja kreująca nowe postawy w sektorze TSL. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 790, Problemy Transportu i Logistyki, 23, 9–23.
8.Commission of the European Communities (2001). Green Paper, Promoting Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels.
9.Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, Corporate Social responsibility and environmental Management, 15 (1), s. 1–13.
10.Epstein, M.J., Roy, M.J. (2001). Sustainability in action: Identifying and measuring the key performance drivers. Long Range Planning, 34 (5), 585–604.
11.Friedman, M. (2007). The Social Responsibility is to increase its profits. W: W.Ch. Zimmerli, K. Richter, M. Holzinger (red.), Corporate ethics and corporate governance (s. 173–178). Berlin: Springer.
12.Geryk, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
13.Heslin, P.A., Ochoa, J.D. (2008). Understanding and developing strategic corporate responsibility. Organizational Dynamics, 37 (2), 125–144.
14.Kaczmarczyk, S. (2014). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: PWE.
15.Kauf, S., Tłuczak, A. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu – slogan czy wyzwanie współczesnej logistyki (analiza postaw wobec CSR). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 790, Problemy Transportu i Logistyki, 23, 37–49.
16.Krzepicka, A., Tarapata, J. (2013). Strategia CSR, czyli tworzenie wspólnej wartości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 288, 84–94.
17.Labocha, E. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda, czy konieczność. Pobrane z: http://www.sob.edu.pl/ wp-content/downloads/sob_moda_czy_koniecznosc.pdf (1.08.2016).
18.Leja, K. (red.). (2008a). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
19.Leja, K. (2008b). Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. W: K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni (s. 57–72). Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
20.Maignan, I., Ferrell, O.C., Hult, G.T.M. (1999). Corporate Citizenship: Cultural Antecedents and Business Benefits. Journal of the Academy of Marketing Science, 27, 455–469.
21.Maćkowiak, M. (2016). Kształtowanie wybranych elementów postaw studentów kierunków turystycznych Uniwersytetu
22.Przyrodniczego w Poznaniu. W: A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak (red.), Turystyka wiejska. Tom I. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe (s. 42–50), Poznań: Wydawnictwo Wieś Jutra Sp.
23.Marciszewska, B. (2008). Kształtowanie umiejętności rozwiązywania realnych problemów rynkowych u studentów kierunków i specjalności turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 496, Ekonomiczne Problemy Usług, 19, 101–106.
24.Michowska, M., Kaczmarek, J., Basińska, K., Olejniczak, M. (2008). Ocena postaw etycznych nauczycieli akademickich oraz studentów Akademii Medycznej w Gdańsku. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 38 (1), 51–64.
25.Minkiewicz, B. (red.). (2003). Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
26.Piasecka, A. (2015). Społeczna odpowiedzialność uczelni w kontekście wewnętrznego zapewnienia jakości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 378, 310–319.
27.Piotrowska-Piątek, A. (2014). Relacje szkół wyższych z interesariuszami zewnętrznymi. Konwent jako organizacja pomostowa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 76 (1923), 167–178.
28.Reiser, J. (2008). University Social Responsibility definition. Pobrane z: http://www.usralliance.org/resources/Aurilla_ Presentation_Session6.pdf.
29.Vasilescu, R., Barna, C., Epure, M., Baicu, C. (2010). Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society. Procedia Social and Behavioural Sciences, 2, 4177–4182.
30.Vukasovic, M. (2008). The integrity of higher education from essence to management. W: E. Badrawi i in. (red.), The
31.Management of University Integrity. Proceedings of the Seminar of the Magna Charta Observatory, 10 September 2007 (s. 17–46). Bologna: Bononia University Press, s. 17–46.
32.Wartecka-Ważyńska, A. (2014). Absolwenci uczelni wychowania fizycznego na rynku pracy w Polsce. Poznań: AWF.
33.Wołoszyn, J., Ratajczak, M. (2012). Modele społecznej odpowiedzialności biznesu – rozważania teoretyczne.
34.W: J. Wołoszyn (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości (s. 7–16). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
35.World Business Council for Sustainable Development (2002). The Business Case for Sustainable Development. Making a difference toward the Johannesburg Summit 2002 and Beyond. Corporate Environmental Strategy, 9 (3), 226–235.