Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności

Autorzy: Jolanta Sala
Powiślańska Szkoła Wyższa

Halina Tańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne innowacyjność kreatywność zespołowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (133-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie jest posumowaniem badań własnych prowadzonych w latach 2003–2013. Celem opracowania jest wyeksponowanie aspektów stymulujących innowacyjność i motywujących zarządzanie projektami kreatywnymi w kontekście proinnowacyjnych metod i umiejętności oraz sformułowanie wyzwań ku innowacyjności polskiego społeczeństwa informacyjnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Castells M. (2013), Władza komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Covey R.S. (2012), 7 nawyków skutecznego działania, Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”.
4.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010, GUS US w Szczecinie, Warszawa 2011.
5.Kozarkiewicz A. (2015), Zarządzanie projektami kreatywnymi, PWE, „Marketing
6.i Rynek” 5/2015.
7.Nowak J.S. (2009), Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, w: Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Kato-wice: PTI.
8.Sala J., Tańska H. (2009), Perspektywy rynku pracy społeczeństwa informacyjnego, w: Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Katowice: PTI.
9.Sala J., Tańska H. (2014), Wybrane aspekty stymulowania innowacyjności społeczeń-stwa informacyjnego, w: J. Buko, Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-go nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, t. II.
10.Sala J., Tańska H. (2015), Motywacyjne aspekty zarządzania projektami na rzecz roz-woju lokalnego i regionalnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8 (787), sierpień.
11.Sienkiewicz P. (2009), Sześćdziesiąt lat cybernetyki i polskiej informatyki,
12.w: Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Katowice: PTI.
13.Targowski A. (1971), Informatyka – klucz do dobrobytu, Warszawa: Państwowy Insty-tut Wydawniczy.
14.Toffler A. (1975), Szok przyszłości, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
15.Toffler A. (1997), Trzecia fala, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.