Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach

Autorzy: Paula Bajdor
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania

Damian Dziembek
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa przedsiębiorstwo efekty środowiskowe efekty społeczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (39-48)
Klasyfikacja JEL: L86 L23 D83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współcześnie ważną rolę we wspomaganiu działalności przedsiębiorstwa mogą odegrać rozwiąza-nia IT oferowane w chmurze obliczeniowej. Efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przed-siębiorstwach można rozpatrywać w różnych aspektach, np. strategicznym, ekonomicznym, organi-zacyjnym, technologicznym, społecznym i środowiskowym. Celem artykułu jest identyfikacja efektów środowiskowych i społecznych wynikających z zastosowania chmury obliczeniowej. W artykule przedstawiono również wstępne wyniki badań dotyczących chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach z podkreśleniem efektów środowiskowych i społecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyj-nym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekono-miczna, 17 (118), 241–249.
2.Czaplewski, M. (2011). Oddziaływanie telekomunikacji na nowe formy działalności gospodarczej. W: H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych (s. 344–395). Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
3.Drab-Kurowska, A. (2012). E-commerce in Modern Economy. 12th International Scientific Con-ference Globalization and its Socio-Economic Consequences. Żylina: Uniwersytet w Żyli-nie.
4.Dziembek, D. (2016). Cloud Computing – charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębior-stwach. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2 (s. 725–739). Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
5.Dziembek, D., Jurga, A. (2015). Analiza korzyści i zagrożeń związanych z zastosowaniem publicz-nej chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. W: I. Pawełoszek, C. Stępniak (red.), Wiedza w przedsiębiorczości – aspekty technologiczne, organizacyjne i społeczne. Częstochowa: Wydawnictwo WZ PCz.
6.Gartner (2009). Gartner highlights five attributes of cloud computing. Gartner Press. Pobrano z: https://www.gartner.com/newsroom/id/1035013.
7.Gillen, A., Vela, J. (2016). Green IT: Virtualization Delivers Energy and Carbon Emissions Re-ductions. VMware Inc.
8.Kuczera, K. (2012). Infrastruktura, usługi i potrzeby jako elementy spójnego kształtowania społe-czeństwa informacyjnego tworzącego warunki zrównoważonego rozwoju. Handel Wewnętrzny, 3, lipiec–sierpień.
9.Mell, P., Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Stand-ards and Technology. Pobrano z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/ 800-145/SP800-145.pdf.
10.Siergiej, P. (2016). Cyfrowa chmura dobra dla klimatu. Pobrano z: http://wyborcza.pl/1,76842,11360663,Cyfrowa_chmura_dobra_dla_klimatu.html (16.03.2012).