Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
E-learning w świetle RODO

Autorzy: Stefan Rozmus
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Słowa kluczowe: RODO dane osobowe e-learning platforma e-learning
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (303-313)
Klasyfikacja JEL: I21 K39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Od dwudziestego piątego maja 2018 roku w państwach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Rozporządzenie będzie spój-nym narzędziem do stosowania we wszystkich państwach członkowskich, zastępującym dotychcza-sowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych poszczególnych państw Unii. Celem niniejszej pracy jest wskazanie najważniejszych zmian, wprowadzanych przepisami RODO, które zdaniem autora powinny zostać uwzględnione w procesie identyfikacji istniejących niezgodności i luk w zakresie ochrony danych osobowych, w odniesieniu do e-learningu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielak-Jomaa, E., Lubasz, D. (red.) (2018). RODO. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Dz.U. (2007). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mo-gły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dz.U. 2007 nr 188, poz. 1347.
3.Dz.U. (2016b). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2016 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1870.
4.Dz.U. (2017). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2017, poz. 2183.
5.Dz.U. (2016a). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2016, poz. 922.
6.Hołowiecki, M. (2014). Wykorzystanie e-learningu jako formy kształcenia zdalnego na publicznych uczelniach wyższych w Polsce. Lingua ac Communitas, 24, 185–206. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13158/1/lingua_ac_communitas_vol_24_2014-Holowiecki.pdf (25.01.2018).
7.http://giodo.gov.pl/560/id_art/9121/j/pl (4.02.2018).
8.MC (2018). Nowe prawo ochrony danych osobowych. Ministerstwo Cyfryzacji. Pobrano z: https://www.gov.pl/cyfryzacja/nowe-prawo-ochrony-danych-osobowych (3.02.2018).
9.RODO (2016). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz. Urz. UE L 119/1, 4.05.2016.
10.Sadłowski, R. (2017). Współczesny E-learning na wyższych uczelniach w opinii osób studiujących. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 1 (22), 49–53. Pobrano z: http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2017-sadlowski.pdf (26.01.2018).
11.Skwarka, M., Jargiło, M., Łasocha, M. (2012). Badanie studentów, edycja IV. ConQuest Consul-ting. Pobrano z: http://pobieranie.dlastudenta.pl/praca/pdf/BadanieStudentow.pdf (25.01.2018).