Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / t. 21 2015

Year of publication:2015
# Title Page range Authors Actions
1.

Analiza przebiegu i realizacji działań zawartych w IV osi "Leader" PROW 2007-2013

12 (7-18) Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz More
2.

Przemiany społeczno-ekonomiczne polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej

11 (19-29) Franciszek Kapusta More
3.

Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gmin w Polsce

11 (31-41) Danuta Kołodziejczyk More
4.

Uwagi o konstrukcji miernika konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego

15 (43-57) Karol Kukuła, Jacek Strojny More
5.

Kluczowe czynniki w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przez MSP z Wielkopolski. Wybrane wyniki badań empirycznych

13 (59-71) Agata Budzyńska-Biernat More
6.

Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

10 (73-82) Dagmara K. Zuzek More
7.

Rola programów rolnośrodowiskowych w rozwoju gospodarstw rolnych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego

12 (83-94) Bartosz Mickiewicz More
8.

Przedsiebiorczość jako aspekt rozwoju obszarów wiejskich na pograniczu polsko-rosyjskim

11 (95-105) Iwona M. Batyk More
9.

Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw transportowych

10 (107-116) Halina Kałuża, Marek Niewęgłowski More
10.

Aspekt środowiskowy inwestycji komunalnych realizowanych na obszarach cennych przyrodniczo w Polsce północno-wschodniej

9 (117-125) Milena Anna Bera More
11.

Usługi środowiska w rolnictwie

11 (127-137) Joanna Buks, Konrad Prandecki More
12.

Potencjał i efektywność czynników produkcji gospodarstw rolniczych - Polska w odniesieniu do Unii Europejskiej w świetle danych FADN

12 (139-150) Maria Jolanta Orłowska More
13.

Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych

12 (151-162) Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel More
14.

Wdrażanie programu rolnośrodowiskowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na przykładzie pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne

13 (163-175) Monika Pradziadowicz More
15.

Czynniki wpływające na aktywność Lokalnych Grup Działania na obszarach wiejskich w Polsce

15 (177-191) Marlena Prochorowicz More
16.

Rola systemów jakości żywności w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

11 (193-203) Agnieszka Obiedzińska More
17.

Sieć dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur, Powiśla jako element turystycznej promocji regionu w opinii restauratorów należących do sieci

14 (205-218) Michał Kiełsznia, Jarosław Klimczak, Aneta Omelan More
18.

Przemiany w strukturze osób pracujących w podregionach przeważająco wiejskich w Polsce

10 (219-228) Piotr Adamczyk More
19.

Szanse polskiego rolnictwa na inteligentną specjalizację (Smart Specialisation) - na przykładzie polskiej, rolniczej granicy wschodniej

16 (229-244) Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak More
20.

Stan i perspektywy zwiększania lesistości w aglomeracji poznańskiej na przykładzie gminy Buk

11 (245-255) Małgorzata Szkilnyk, Adam Zydroń More
21.

Obiekty militarne na obszarach wiejskich jako produkt regionalnej turystyki

9 (257-265) Piotr Godlewski More