Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.37-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 37 2018
Efekty realizacji celów strategicznych w wybranych miastach ze szczególnym uwzględnieniem gminy miasta Szczecina
(Effects of implementation of strategic goals in selected cities, with particular emphasis on the city of Szczecin)

Authors: Radosław Adamski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: strategy implementation of the objectives management Szczecin
Year of publication:2018
Page range:16 (9-24)
Klasyfikacja JEL: R11 O20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article presents the issue of the effects of the implementation of strategic objectives, with particular emphasis on the City of Szczecin commune. The data obtained from the development of the Strategy Office of the City Council of Szczecin were used as the basis. Their analysis showed large variations in the development of key segments in individual Polish cities. The author examined the above issue by introducing a reference to the created ideal city, and therefore such that in Polish conditions would get the highest possible results.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina za 2016 rok (2017). Szczecin: Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecina.
2.Chandler, A.D. Jr. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Cambridge: M.I.T. Press.
3.Fleszer, D. (2013). Strategiczne zarządzanie Jednostką Samorządu Terytorialnego – istota, cele, etapy, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1, 163–183.
4.Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Scholar.
6.Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Placet.
7.Krukowski, K. (2005). Zakres i metody analizy strategicznej gmin i powiatów. W: W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego (s. 81–92). Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
8.Krupski, R. (red.) (2007). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
9.Lubińska, T., Strąk, T., Lozano-Platonoff, A., Będzieszak, M., Godek, M. (2007). Budżet zadaniowy w Polsce – istota, struktura, metodyka. W: T. Lubińska (red.), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznym (s. 44–59). Warszawa: Difin.
10.Marciniak, S. (2007). Konkurencyjność gospodarki polskiej. W: S. Jankowski (red), Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej (s. 153–179). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
11.Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: PWN.
12.Młodzik, E. (2015). Założenia koncepcji New Public Management. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 185–194.
13.Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
14.Sun, Zi (2012). Sztuka wojenna. Ożarów Mazowiecki: Olejsiuk.
15.Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
16.Zalewski, A. (2006). Teoria i praktyka nowego zarządzania publicznego. W: M. Ostaszewski, M. Zaleska (red.), W stronę teorii i praktyki finansów (s. 74). Warszawa: Wydawnictwo SGH.
17.Zieleniewski, J. (1981). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
18.Ziółkowski, M. (2005). Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (s. 103–107). Warszawa: Wydawnictwo SGH.