Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.34-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 34 2018
Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce

Autorzy: Katarzyna Dąbrowska
Uniwersytet Szczeciński doktorantka na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse

Katarzyna Warcholak
doktorantka na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zarządzanie
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe współczesna gospodarka rynek finanse ryzyko finansowe wiedza finansowa rynek nieruchomości podejmowanie decyzji
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (15-25)
Klasyfikacja JEL: D83 D14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wszechobecna finansjalizacja, nieograniczony dostęp do usług FinTech, rozwój ekonomiczny, a za nim gospodarczy i społeczny powodują, że otoczenie staje się coraz bardziej złożone, zmienne i nieprzewidywalne. Jednocześnie wzrastają zarówno szanse, jak i zagrożenia dla funkcjonowania i rozwoju najbardziej licznej grupy podmiotów gospodarki jakimi są gospodarstwa domowe, szczególnie pod względem złożoności dostępnych na rynku usług i produktów finansowych. W tych niewątpliwie nowych warunkach podejmowanie racjonalnych decyzji na podstawie wiedzy finansowej staje się dla gospodarstw domowych coraz bardziej złożone, wymagające znajomości praw jakimi rządzi się rynek, umiejętności analizowania i wyciągania wniosków z przeszłości i przewidywania przyszłości, przy wsparciu ze strony nauki. W obliczu istotnych zmian, jakie zachodzą na rynkach finansowych, odpowiedni poziom wiedzy finansowej gospodarstw domowych jawi się jako warunek niezbędny dla podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych, a coraz bardziej złożone produkty finansowe dostępne na rynku wymagają bardziej szczegółowej wiedzy i kompetencji z zakresu finansów niż jeszcze kilka lat temu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Commision for Financial Capability (2015). Financial New Zealand Behaviour Index- raport
2.2015, s. 5.
3.Dzik, B., Tyszka, T., (2004). Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych. W: T. Tyszka
4.(red.), Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
5.Górnik-Durose, M., Zaleski, Z. (2004). Własność i posiadanie. W: T. Tyszka (red.), Psychologia
6.ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
7.Final Report: Evaluation of the Wainuiomata Sorted Workplace Programme (2015). Wellington:
8.Malatest International.
9.Wójcik, E. (2007). Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności. Bank i Kredyt, 7
10.(38).
11.Kubiszewska, K. (2008). Wybrane determinanty obecności gospodarstw domowych na rynku
12.finansowym. W: E. Mazurek-Krasnodomska (red.), Gospodarstwa domowe na rynku
13.finansowym. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
14.Maciejewski, G. (2003). Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych. Tychy: Śląskie
15.Wydawnictwo Naukowe.
16.Narodowy Bank Polski (2016). Raport „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce”. Warszawa:
17.współpraca Główny Urzęd Statystyczny, Departament Analiz Ekonomicznych,
18.Departament Stabilności Finansowej.
19.OECD/INFE (2012). Hight – Level Principles on National Strategies for Financial Education.
20.Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.
21.Orłowski, T. (1998). Nowy leksykon ekonomiczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-
22.-Punkt.
23.Pałaszewska-Reindl, T., Michna, T. (1986). Gospodarstwo domowe – ekonomiczna i organizacyjna
24.baza rodziny polskiej. W: T. Pałaszewska-Reindl (red.), Polskie gospodarstwa
25.domowe: życie codzienne w kryzysie (s. 34). Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków
26.Zawodowych.
27.Paprocki, W. (2015). „Przemysł 4.0” a łańcuch dostaw. Prognozowanie zachowań klientów.
28.Eurologistics, 12.
29.Pieriegud, J. (2015). Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów
30.gospodarki. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich
31.wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Publikacja EKF, Instytut Badań
32.nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa.
33.Raport ZBP (15.03.2018). Pobrano z: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/czy-polacy-
34.znaja-sie-na-finansach-raport-zbp-15032018-r/v5ckz6f. Materiały prasowe.
35.Rifkin, J. (2012). Trzecia Rewolucja Przemysłowa. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
36.Toffler, A. (2006). Rewolucyjne bogactwo. Warszawa: Wydawnictwo KURPISZ.
37.Świecka, B. (red.) (2008). Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna
38.i społeczna. Warszawa: Difin.
39.Świecka, B. (2009). Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie.
40.Warszawa: Difin.
41.Zalega, T. (2012). Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce
42.w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału
43.Zarządzania UW.
44.Zaleśkiewicz, T. (2004). Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka. W: T. Tyszka (red.), Psychologia
45.ekonomiczna. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
46.Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele. Warszawa: PWE.