Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016
Ocena kompetencji jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania pracy w przedsiębiorstwie budowlanym
(Competence Assessment as a Tool of Guarantee the Working Safety in Construction Company)

Authors: Adam Górny

Małgorzata Sławińska

Włodzimierz Sobczak
Keywords: competences improvement working conditions
Year of publication:2016
Page range:11 (109-119)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of the study is definition the impact of the competence of employees on the work safety obtained. The assessment of the competence of reference to the specifics of construction companies. Design/Methodology/approach – The study was conducted by using an original method of evaluation based on 32 criteria for competence. Using the obtained values of the partial evaluation designate the competence index that determines the employment possibility of an employee at the workplace or need to improvement activities undertake. Findings – In this paper described problem an influence of competence on working safety. It was recognized that employee competencies are an important criterion for its employment opportunities. The specificity of the considerations referred to the construction companies. Originality/value – Methodology used to describe the conformity enables evaluation the competence of the employee with the competence required, allowing employ the employee in the work-place. Also, it can be used to indicate reasonable to make improvement activities, increasing the company's ability to carry out the tasks of construction.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach 2008–2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów (rodzaje przedsiębiorstw, zasady, czynności, ulepszenia na stanowiskach pracy), w których wypadki przy pracy powodują największe straty ekonomiczne i społeczne oraz określenie rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych (2012). Warszawa–Poznań: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Koryński Sarpata sp. j.
2.Brilman, J. (2001). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
3.Brewtron, P., Millward, L. (2001). Organizational Research Methods. A Guide for Students and Researches. London: Sage Publications Ltd.
4.Cassico, W.F. (2000). Costing Human Resources: The Financial Impact of Behavior in Organizations. Boston: PWS-Kent Publishing.
5.Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
6.Górny, A. (2013). The work environment in the structure of management system. Proceedings of the
7.International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2013 (217–220). Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka.
8.Górny, A. (2014). Application of quality shaping methods in the work environment improvement. A case of theoretical frames. Management Systems in Production Engineering, 3 (15), 106–111.
9.Górny, A. (2015). Man as Internal Customer for Working Environment Improvements. Procedia Manufacturing, 3, 4700–4707.
10.Górny, A., Sobczak, W. (2014). Informacja w kształtowaniu kompetencji zawodowych istotnych dla budowania jakości środowiska pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 808. Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 61–71.
11.Kolman, R. (1992). Inżynieria jakości. Warszawa: PWE.
12.Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Wolters Kluwer.
13.PN-ISO EN 9001:2015-10. Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN.
14.PN-ISO EN 9004:2010. Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością. Warszawa: PKN.
15.Rakowska, A. (2007). Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
16.Rembiasz, M. (2007). Proces umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 49, 71–83.
17.Rembiasz, M. (2013). Rola strategii w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W: S. Trzcieliński (red.), Chosen problems of management, Issues on present and the future (53–62).
18.Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
19.Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. (2014). Warszawa: PIP.
20.Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. (2015). Warszawa: PIP.
21.Wypadki przy pracy w 2011 r. (2012). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
22.Wypadki przy pracy w 2012 r. (2013). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
23.Wypadki przy pracy w 2013 r. (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
24.Wypadki przy pracy w 2014 r. (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.