Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Wybrane aspekty pomiaru efektywności i skuteczności jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy: Olga Szołno
Słowa kluczowe: efektywność skuteczność mierniki jednostki samorządu terytorialnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (91-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zaprezentowanie znaczenia efektywności i skuteczności oraz mierników służących do ich badania, a także dokonanie oceny stosowanych mierników w wybranej JST. Metoda badawcza – Analiza literatury przedmiotu, aktów prawnych, materiałów źródłowych. Zastosowano także metodę obserwacji oraz przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami badanej jednostki (dyrektorem wydziału budżetu oraz 4 osobami zatrudnionymi w tym wydziale). Wynik – Zdefiniowano pojęcia efektywność i skuteczność odnoszące się do JST, dokonano charakterystyki mierników służących do ich pomiaru, zidentyfikowano problemy związane z konstruowaniem mierników oraz dokonano oceny stosowanego systemu mierników w badanej JST. Oryginalność/wartość – Dokonana analiza funkcjonowania systemu mierników w badanej jednostce wskazuje na potrzebę jego poprawy tak, aby lepiej odzwierciedlał efektywność i skuteczność podejmowanych działań. Dzięki właściwie dobranym miernikom jednostka uzyskuje również informacje, które można wykorzystać dla celów zarządczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alińska, A., Woźniak, B. (red.). (2015). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
2.Bujak, A. (2008). Czynniki determinujące efektywność systemu informacyjnego rachunkowości. Annales UMCS, Sectio H, XLII, 113–127.
3.Kachniarz, M. (2012). Efektywność usług publicznych – teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
4.Lubińska, T. (2014). Ocena złożoności zadaniowego planu wydatków budżetu państwa oraz skuteczności osiągania planowanych wartości mierników efektów w latach 2011–2014. W: S. Franek, M. Będzieszak (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie efektywności zadań publicznych, benchmarking (s. 286–313). Warszawa: Difin.
5.Lubińska, T., Strąk, T., Lozano-Platonoff, A., Będzieszak, M., Godek, M. (2009). Zasady skuteczności i efektywności jako zasady pomiaru efektów z nakładów publicznych. W: T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce (s. 56–62). Warszawa: Difin.
6.Lubińska, T., Strąk, T., Lozano-Platonoff, A., Będzieszak, M., Godek, M, (2011). Paradygmat budżetowania zadaniowego. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 50–69). Warszawa: Difin.
7.Matwiejczuk, R. (2006). Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność. Warszawa: C.H. Beck.
8.Modzelewski, P. (2014). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego w zakresie pomiaru skuteczności i efektywności. W: P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Bezpieczeństwo, efektywność, budżet zadaniowy (s. 43–61). Warszawa: AON.
9.Owsiak, K. (2015). Dylematy związane z zarządzaniem finansami jednostek samorządu terytorialnego. W: T. Lubińska, M. Będzieszak, N. Marska-Dzioba (red.), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność (s. 327–339). Warszawa: Difin.
10.Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
11.Skoczylas-Tworek, A. (2014), Zarządzanie przez cele w polskim sektorze finansów publicznych – diagnoza, problemy i wyzwania w dobie kryzysu. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (s. 283–295). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
12.Świeboda, H, Borowik, M. (2014). Mierniki monitorowania celów i zadań w jednostkach sektora publicznego. W: P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Bezpieczeństwo, efektywność, budżet zadaniowy (s. 87–108). Warszawa: AON.
13.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
14.Zawadzka-Pąk, U.K. (2013). Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.
15.Zioło, M. (2015). Ekonomiczne i prawne instrumenty zapewnienia efektywności wydatków gmin. W: S. Franek, M. Będzieszak (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie efektywności zadań publicznych, benchmarking (s. 395–408). Warszawa: Difin.