Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)
Stabilność prawa podatkowego a skłonność podatników do wszczynania sporów przed sądami administracyjnymi

Autorzy: Bolesław Stachura
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Słowa kluczowe: pewność podatków prawo podatkowe postępowanie przed sądami administracyjnymi
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (109-121)
Klasyfikacja JEL: H20 H21 H24 H25 K34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem niniejszego opracowania jest zbadanie czynników wpływających na skłonność podatników do wszczynania sporów z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi, a w szczególności wyjaśnienie czy zasadniczym czynnikiem na to wpływającym są częste zmiany w przepisach podatkowych. Metodologia badania – badaniu poddana została liczba zmian przepisów w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w latach 2005–2016. Dane te porównano z liczbą podatników, wysokością wpływów budżetowych, liczbą wyroków sądów administracyjnych w zakresie tych podatków oraz dodatkowymi cechami tych wyroków. Wynik – na podstawie analizy danych wyodrębniono zestaw czynników mogących potencjalnie wpływać na liczbę sporów przed sądami administracyjnymi z zakresu podatków. Przedstawione rozważania pozwalają stwierdzić, że liczba sporów nie jest zależna w pierwszym rzędzie od częstotliwości zmian przepisów. Oryginalność/wartość – stabilność podatków jest od lat podkreślana jako jedna z najistotniejszych elementów prawidłowo skonstruowanego systemu podatkowego, ważne jest zatem ustalenie czy i jakie ma ona znaczenie dla powstawania sporów z organami podatkowymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baker S., Bloom N., Davis S.(2016). Measuring economic policy uncertainty, Quarterly Journal of Economics, Volume 131, Issue 4
2.Brzeziński B. (2015). Zasady ogólne prawa podatkowego, Toruński Rocznik Podatkowy 2015
3.Gaudemet P.M. (1990). Finanse publiczne, PWE, Warszawa
4.Gliniecka J., Harasimowicz J. (1997). Z zagadnień teorii podatku, „Glosa” nr 5
5.Gomułowicz A. (2001). Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
6.Grant Thorton (2017) Podatki w Polsce, raport Grant Thornton 2017; http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2017/01/Podatki_w_Polsce_GrantThornton_up.pdf
7.Mączyński D., Sowiński R. (2005). Jasność Prawa Podatkowego Jako Warunek Poprawnej Legislacji Podatkowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, ROK LXVII - zeszyt 3
8.Kotyla C. (2014). Jakość tworzonego prawa podatkowego i jego wpływ na obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 818, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 68
9.Kulicki J. (2010). Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa podatkowego, Analizy BAS, Biuro Analiz Sejmowych nr 4 (29)
10.Smith A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Warszawa
11.Stanek B.(2016). Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, Vol. L, 1, Sectio H
12.IMF/OECD (2017). TAX CERTAINTY, IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers, March 2017
13.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018, poz. 200)
14.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018, poz. 1036)
15.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017, poz.1369 ze zm.)
16.Weralski M., (1979) Współczesne systemy podatkowe. Zarys porównawczego prawa podatkowego, WUW, Warszawa
17.Zagari E., Caiumi A., Hemmelgarn T. (2017). TAX UNCERTAINTY Economic Evidence and Policy Responses, Taxation Papers, Working Paper N. 67.