Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4 (45) 2016
Wybrane eventy Gdyni jako instrument marketingu terytorialnego w ocenie mieszkańców miasta
(Selected Events Held by Gdynia as a Territorial Marketing Instrument in the Opinion of its Residents)

Authors: Romuald Zabrocki
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Keywords: territorial marketing event marketing city residents
Data publikacji całości:2016
Page range:11 (255-265)
Klasyfikacja JEL: M31 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

City marketing is an essential element of territorial marketing, which significantly affects the process of image building and promotion. Event marketing constitutes a very specific form of tools package to promote cities that is designed for both the external receiver and the city residents. It is very often developed on the basis of mass cultural, entertainment or sports events. The article presents attitudes of Gdynia residents towards the selected cultural and entertainment events held by the city. The residents stated that events of such type are an important form of the city promotion and they pointed out benefits and threats they bring in. Moreover, they defined values promoted by particular events and assessed their significance in the overall marketing strategy of the city.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamus, J., Paluch, M. (2012). Wydarzenia kulturalne w mieście poprzemysłowym. Przykład Łodzi. Turystyka Kulturowa, 9, 35–54. Pobrano z: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/303/289.
2.Bączek, J.B. (2011). Psychologia eventów. Warszawa: Wydawnictwo Stageman Polska.
3.Borzyszkowski, J. (2011). Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton. Turystyka Kulturowa, 6, 4–16. Pobrano z: www.turystykakulturowa.org/pdf/2011_06_01.pdf.
4.Cieślikowski, K., Kantyka, J. (2015). Wykorzystanie wielkich wydarzeń w promocji miasta – na przykładzie Katowic. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 40, 29–41.
5.Kamiński, J. (2011). Istota i etapy rozwoju marketingu terytorialnego. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 1 (4), 5–16.
6.Kizielewicz, J. (2013). Kształtowanie marki i wizerunku miasta Gdynia, jako morskiej destynacji turystycznej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 58 (9), 242‒254.
7.Kornak, A., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowościach i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
8.Marczak, M. (2015). Eventy – jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg. Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, 19, 103–120.
9.Piotrowski, P. (2012). Determinanty skuteczności wydarzeń marketingowych w tworzeniu turystycznego wizerunku miasta. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 119, 153–161.
10.Rumpel, P., Siwek, T. (2006). Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski. Przegląd Geograficzny, 78 (2), 191–205.
11.Sekuła, A. (2005). Marketing terytorialny. W: M. Daszkowska (red.), Marketing. Ujęcie systemowe (s. 218). Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
12.Smalec, A. (2012). Rola event marketingu w kształtowaniu marki regionu. W: M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura (red.), Marketing ‒ aktualne problemy i kierunki ewolucji (s. 247‒254). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
13.Szromnik, A. (2011). Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów. W: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast (s. 18–41). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.