Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 866 PZFiM nr 39
Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia
(Virtualization of Marketing Communication in the Context of Population and Lifestyle Changes)

Authors: Krystyna Mazurek-Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: social media virtualization marketing communication lifestyles generational changes
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (143-154)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper aims to show the changes in consumer behavior in the context of generational change accompanied by the development of forms and styles of marketing communication. Particular attention was devoted to virtualization of marketing communication and generations Y and Z, whose representatives use digital media in many areas of life. The paper is based on studies of literature and an analysis of the results of research completed within the project: „Internet marketing and the use of new technologies in the conduct of business cooperation with customers.” The survey was conducted on a sample of 152 companies. Taking into consideration ongoing generational changes, the results of the quantitative study indicate an insufficient range of Internet applications in communication activities carried out by the surveyed companies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aniszewska G., Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie, „Marketing i Rynek” 2015, nr 1.
2.Fenney C., Managing and communicating across the generations, „Singapore Business Review” 2012, http://sbr.com.sg/hr-education/commentary/managing-and-communicating-across-generations.
3.Generations defined: 50 years of change over 5 generations, Mccrindle Research, http://mccrindle.com.au/resources/Generations-Defined-Sociologically.pdf.
4.Hoffman D.L., Novak T.P., How to acquire customers on the Web?, „Harvard Business Review” 2000, Vol. 78, No. 1.
5.Jawłowska A., Styl życia a wartości, w: Styl życia. Koncepcje i propozycje, red. A. Siciński, PWN, Warszawa 1976.
6.Kępny M., Socjologia ponowoczesnych form społecznych – wspólnota struktury bez korzeni, czyli o tym, jak próbuje się uchwycić naturę relacji społecznych w świecie ruchu i mieszania się, „Kultura i Społeczeństwo” 2006, nr 1–2.
7.Kornberger M., Brand society: how brands transform management and lifestyle, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
8.Mazurek G., E-konsument jako e-sprzedawca – warunki i determinanty współpracy przedsiębiorstwa z klientem, „Handel Wewnętrzny” 2011, wrzesień–październik, część 3.
9.Mazurek-Łopacińska K., Marketing doświadczeń w kontekście ekonomii doświadczeń, w: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, PWE, Warszawa 2014.
10.Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
11.Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013.
12.Najcenniejsze marki świata 2015, www.egospodarka.pl/art/galeria/123553,Najcenniejsze-marki-swiata-2015,1,39,1.html.
13.Olcoń-Kubicka M., Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu, w: Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Wyd. SWPS „Academica”, Warszawa 2006.
14.Owyang J., The future of the social web, „Forrester Research” 2009, kwiecień, www.forrester.com.