Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia
(Prosumerism and Ethnocentric Behavior of Disabled Consumers – Selected Issues)

Authors: Magdalena Maciaszczyk
Politechnika Lubelska
Keywords: disabled consumers postmodern values ethnocentrism prosumerism consumer behavior
Year of publication:2015
Page range:12 (127-138)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Consumers' behaviors are a subject to constant transpositions. On the one side they are modeled by the constant development of teleinformatic technologies and dynamic changes observed on the market. On the other side the consumers' behaviors give a real boost and contribute to new transformations. The paper presents trends of physically disabled consumers' behaviors that appear or are increasing in the contemporary consumer society in the context of the tendency of digitization of social relations. The first phase of conducted research proved that disabled consumers more and more often demonstrated tendencies for prosumerism by expressing opinions and expectations via community portals, internet forums and web pages of producers. There is a good reason for choosing the group of disabled people as the subject of dissertations - it is a very numerous group, both in Poland, as well as in the world and this group is still not exhaustively described in the literature of the subject.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2013, GUS, Warszawa 2014.
2.Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3.Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
4.Domańska K., Kim jest prosument, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 29.
5.Falkowski A., Rożnowski B., Etnocentryzm konsumencki – nowe wyzwanie dla marketingu, „Marketing i Rynek” 1996, nr 2.
6.Figiel A., Etnocentryzm konsumencki, PWE, Warszawa 2004.
7.Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Warszawa 2001.
8.Karcz K., Kędzior Z., Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych, CBiE, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
9.Maciaszczyk M., Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo: raport z badań, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.
10.Mazurek-Łopacińska K., Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, „Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1.
11.Mitręga M., Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania” 2013, Vol. 11, nr 1 (40), t. 1.
12.Shimp T.A., Sharma S., Consumer ethnocentrism: construction and validation of the CETSCALE, „Journal of Marketing Research”, 1987, Vol. 24, Iss. 3.
13.Smyczek S., Etnocentryzm konsumencki jako efekt internacjonalizacji polskiego rynku usług finansowych, „Marketing i Rynek” 2006, nr 11.
14.Sowa I., Nowe trendy w zachowaniach młodych konsumentów wyzwaniem dla współczesnego handlu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
15.Szromnik A., Wolanin-Jarosz E., Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE, „Konsumpcja i Rozwój” 2013, nr 1.
16.Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
17.van Raaij F., Konsumpcja postmodernistyczna, w: Zachowanie konsumenta, red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
18.Wall M., Heslop L.A., Consumer attitudes towards Canadian-made versus imported products, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1986, Vol. 14.
19.Wolny R., Prosumpcja i prosument na rynku e-usług, „Konsumpcja i Rozwój” 2013, nr 1.