Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38

Year of publication:2015

Optional files

miz_zn_865_pzfim_nr_38_zn865-konsument-spis.pdf Pobierz
# Title Page range Authors Actions
1.

Konsument na jednolitym rynku cyfrowym


(Consumer in the Digital Single Market)
10 (9-18) Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło More
2.

Odwiedziny w centrach handlowych – zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich


(Shopping Centres Visits – the Changes in Consumers’ Aims and Preferences Structures)
10 (19-28) Marcin Gąsior More
3.

Zachowania konsumentów na rynku markowej odzieży


(Consumer Behavior on the Branded Clothes Market)
8 (29-36) Joanna Newerli-Guz More
4.

Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego


(Changes in Consumer Behaviors on Tourism Market in the Creative Society Age)
10 (37-46) Ewa Markiewicz, Agnieszka Niezgoda More
5.

Zmiany nawyków żywieniowych w zachowaniach dekonsumpcyjnych


(Changes in Eating Habits in Deconsumption Behaviors)
10 (47-56) Wanda Patrzałek More
6.

Współzależność notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej


(The Interdependance of Notifications in the New Approach from the Countries of Western and Eastern European Union)
10 (57-66) Marcin Pigłowski More
7.

Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym


(Female Consumer Behavior in the Context of Changes Occurring in Marketing Environment)
10 (67-76) Joanna Pikuła-Małachowska More
8.

Konsumpcjonizm na rynku kosmetyków


(Consumerism on the Cosmetics Market)
12 (77-88) Agnieszka Rybowska More
9.

Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów


(Architectonical Innovations in Polish Retailing and Consumer Behavior)
12 (89-100) Karolina Orzeł, Grażyna Śmigielska More
10.

Idea Fair Trade. W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji


(The Fair Trade Idea. Towards Responsible Consumption)
9 (101-109) Katarzyna Wasilik More
11.

Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce


(Seniors as the Recipients of Marketing Actions of Enterprises in Poland)
14 (113-126) Magdalena Dołhasz More
12.

Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia


(Prosumerism and Ethnocentric Behavior of Disabled Consumers – Selected Issues)
12 (127-138) Magdalena Maciaszczyk More
13.

Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań


(Gender Marketing in the Awareness of a Selected Group of Young Customers on the Basis of Research)
10 (139-148) Anna Niedzielska More
14.

Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów


(Travelling Families, or How the Company of Children Differentiates the Consumers Tourists Behaviors)
12 (149-160) Renata Seweryn More
15.

Postmodernistyczny konsument a społeczność wokół marki


(Postmodern Consumer versus Community Around the Brand)
10 (161-170) Monika Skorek More
16.

Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży


(Policy for Creating Healthy Lifestyle Among Children and Adolescents)
12 (171-182) Katarzyna Szalonka More
17.

Konsument zrównoważony jako segment odniesienia dla działań marketingowych przedsiębiorstwa


(Sustainable Consumer as a Reference Segment for the Company’s Market Activities)
10 (183-192) Iwona Wilk More
18.

Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych


(Seniors as a Consumer Segment in Gastronomic Services)
14 (193-206) Romuald Zabrocki More
19.

Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie


(The Evaluation of the Quality of Restaurant Service on the Example of Cafés in Lublin)
10 (209-218) Piotr Blicharz More
20.

Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty


(Behavior of Polish and English Consumers on the Tea Market)
10 (219-228) Joanna Dąbrowska, Przemysław Dmowski, Maria Śmiechowska More
21.

The Impact of Income and Place of Living on Health Behaviors in a Range of Oral Hygiene on the Basis of the Surveyed Patients

14 (229-242) Leszek Gracz, Jolanta Świderska More
22.

Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreujących lojalność klientów firmy telekomunikacyjnej


(Types and Impact of Marketing Activities Creating Customer Loyalty of a Telecommunication Company)
10 (243-252) Maria Grzybek, Wiesław Szopiński More
23.

Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich


(Quality of Marketing Services in Poland in the Perspective of Enterprises' Managers Who Use them)
10 (253-262) Robert Nowacki More
24.

Preferencje i motywy wyboru zakładu ubezpieczeń na życie przez klientów indywidualnych


(Preferences and Reasons for Choosing a Life Insurance Company by Individual Customers)
10 (263-272) Beata Nowotarska-Romaniak More
25.

Przyczynowość w badaniach marketingowych


(Causality in Marketing Research)
12 (273-284) Adam Sagan More
26.

Bojkotowanie produktu a preferencje wartości konsumentów


(Product Boycott and Consumer Values Preferences)
10 (285-294) Grzegorz Zasuwa More