Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Konsument na jednolitym rynku cyfrowym
(Consumer in the Digital Single Market)

Authors: Anna Dąbrowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Mirosława Janoś-Kresło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Keywords: digital technology the digital single market consumer information society
Year of publication:2015
Page range:10 (9-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Creation of a digital single market is an important area of activity of the European Union, which recognizes the key role of ICT and technology in the lives of economies and societies. The objective of the paper is to show the action undertaken by the EU commission aimed at creation of a digital single market. The concept is based on a multi-dimensional theoretical approach, using different explanatory factors such as documents, studies and the EU legislation, including Polish legal framework. It has been shown that the level of development of digitization is not the same in all Member States. The author pointed to the priorities of building a digital single market, which are: better access to digital products and services, creating conditions for the development of networks and digital services, creating European digital economy and digital society with long-term growth potential as well as to its key factor - the security of the Internet.
Download file

Article file

Bibliography

1.Annex – Structure of the Digital Economy and Society Index (DESI) including EU average data. pdf.
2.Bezpieczeństwo IT w 2030 roku, www.egospodarka.pl/art/galeria/89100,Bezpieczenstwo-IT-w-2030-roku,4,12,1.html (21.12.2012).
3.CNN: rosyjscy hakerzy wdarli się do komputerów Białego Domu, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/usa-atak-rosyjskich-hakerow-na-komputery-w-bialym-domu/vycsk8 (8.04.2015).
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 22.11.2011, L 304/64.
5.Jaki stopień cyfryzacji osiągnął twój kraj? Z nowych danych wynika, że niezbędny jest postęp w kierunku cyfrowej Europy, Komisja Europejska - Komunikat prasowy, Bruksela, 24 lutego 2015 r.
6.Powiedz NIE szpiegom z twojej kamery, http://plblog.kaspersky.com/powiedz-nie-szpiegom-z-twojej-kamery (30.03.2015).
7.Program przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 września 2009 r. Tekst ostateczny.
8.Strategia jednolitego rynku cyfrowego: Komisja Europejska uzgadnia obszary działania, Komisja Europejska - komunikat prasowy, Bruksela, 25 marca 2015 r., europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_pl.htm (30.03.2015).
9.www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp (30.03.2015).