Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-35
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia ‒ podejście konceptualne

Autorzy: E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Krystyna Iwińska-Knop
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: marketing wewnętrzny marketing relacji zarządzanie ludźmi partnerstwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (383-392)
Klasyfikacja JEL: M12 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wobec stojących przed organizacjami wyzwań wynikających z turbulencji otoczenia istnieje konieczność zredefiniowania dotychczasowego podejścia do sposobów zarządzania oraz roli zasobów w budowaniu pozycji rynkowej. Szczególne znaczenie należy przypisać zasobom ludzkim i umiejętnościom nawiązywania relacji wewnątrzorganizacyjnych. Przyjmując tę perspektywę, rozważania w artykule osadzono w koncepcji marketingu wewnętrznego. Ich celem jest wskazanie na partnerstwo wewnętrzne jako instrument tworzenia jakości oferowanej na rynku. Podstawę źródłową opracowania stanowią studia literaturowe, źródła wtórne oraz własne przemyślenia autorek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baruk, A.I. (2013). Relacje wewnątrzorganizacyjne w opiniach pracowników. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 282, 33‒42.
2.Birski, A. (2008). Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość ‒ szansą konkurencyjności. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
3.Ballantyne, D. (2000). The strengths and weaknesses of internal marketing. W: R.J. Varey, B.R. Lewis (red.), Internal marketing: Directions for Management (s. 43‒60). London: Routledge.
4.Czerska, M., Gableta, M. (2011). Przedmowa. W: M. Czerska, M. Gableta (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
5.Diasz, L.Z. (26.01.2016) Internal marketing planning. Pobrano z: https://www.linkedin.com/pulse/20140607052331-81256760-internal-marketing-planning-by-lewie-diasz.
6.Escher, I. (2007). Postawa lojalności pracownika względem organizacji ‒ jak definiować, jak badać i jak kształtować? W: S. Makarski (red.), Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
7.Kay, J. (1996). Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: PWE.
8.Kotler, Ph. (2003). Marketing Management. New Yersey: Pearson education, Upper Saddle River.
9.Koźmiński, A. (2008). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Krupski, R., Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E. (2009). Koncepcje strategii organizacji. Warszawa: PWE.
11.Lachiewicz, S. (2016). Rola otoczenia instytucjonalnego w rozwoju przedsiębiorczości technologicznej. Przegląd Organizacji, 2, 16‒21.
12.Miroński, J. (2002). Brakujące ogniwo czyli kształtowanie promarketingowych postaw i zachowań pracowników ‒ koncepcja i założenia badawcze. W: L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie. Warszawa: PWE.
13.Perenc, J., Hołub-Iwan, J. (2008). Wpływ aplikacji marketingu wewnętrznego na satysfakcję klientów przedsiębiorstwa ‒ na przykładzie banku Pekao SA. W: G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing. Strategie. Warszawa: PWE.
14.Reardon, K.K., Enis, B. (1990), Establishing a companywide customer orientation trough peruasive internal marketing. Management Communication Quarterly, 3 (3), 376‒387.
15.Sinčić, D., Pološki Vokić, N. (2007). Integrating internal communications, human resource mana-gement and marketing concepts into the new internal marketing philosophy. Zagreb: FEB Working Paper. Pobrano z: http://web.efzg.hr/repec/pdf/Clanak%2007-12.pdf (7.04.2016).
16.Stalk, G., Evans, P., Shulman, L.E. (1992). Competing on capabilities: the New rules of corporate strategy. Harvard Business Review, 1 (70), 57‒68.
17.Stańczyk-Hugiet, E., Piórkowska, K., Stańczyk, S. (2016). Ewolucyjny nurt w naukach o zarządzaniu. Stan wiedzy. Przegląd Organizacji, 2, 9.
18.Stoetzer, U. (2010). Interpersonal relationships at work. Stockholm: Karolinska Institutet.
19.Varey, R.J. (2001). Internal marketing communication. Marketing communications. Abington: Taylor & Francis Ltd.
20.Woźniak, J. (2012). Współczesne systemy motywacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Zakrzewska-Bielawska, A. (2014). Strategia kompetycji w praktyce firm high-tech. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika. Warszawa: Wydawnictwo Placet.