Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami

Autorzy: Bogusław Bembenek
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: konkurencyjność rozwój jakość zarządzanie współpraca klaster
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (23-38)
Klasyfikacja JEL: L22 L26 M20 P25 Q58 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zawarto rozważania dotyczące istoty oraz znaczenia jakości współpracy z partnerem publicznym w kontekście zarządzania rozwojem klastra. Wskazano w nim na wybrane działania, formy oraz narzędzia wykorzystywane przez partnera publicznego na rzecz wspierania rozwoju klastrów – głównie na poziomie regionalnym i lokalnym. Podkreślono, że partner publiczny wspierając rozwój klastrów najbardziej perspektywicznych z punktu widzenia tworzenia wartości, przyczynia się do poprawy poziomu konkurencyjności gospodarki. Kierunek, zakres i intensywność oferowanego wsparcia publicznego powinny być jednak adekwatne do indywidualnych potrzeb klastrów. Artykuł opracowano na podstawie analizy literatury ekonomicznej z zakresu klasteringu oraz analizy wyników badań benchmarkingowych polskich klastrów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz, D.M. (2013). Grona technologii w regionach Polski Wschodniej – szansa rozwoju. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 12 (261), 5‒23.
2.Brodzicki, T., Kuczewska, J. (2012). Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
3.Deloitte. (2010). Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania. Warszawa: PARP.
4.Hołub, J. (2012). Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport z badania. Warszawa: PARP.
5.Jastrzębska, W., Lechwar, M. (2009). Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego ‒ wybrane aspekty. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 15, 177‒182.
6.Kaźmierski, J. (2012). Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Kaźmierski, J. (2014). Wspieranie rozwoju struktur klastrowych przez władze samorządowe miasta i regionu. Problemy Rozwoju Miast, 1, 41‒59.
8.Knop, L. (2013). Zarządzanie klastrem: koncepcje, strategie, modele. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
9.Kogut-Jaworska, M. (2012). Partnerstwo z JST – kreowanie wartości dla klastra. W: M. Frankowska (red.), Tworzenie wartości w klastrze (s. 139). Warszawa: PARP.
10.Koszarek, M. (2011). Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój. Warszawa: PARP.
11.Nowicka, K. (2011). Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 6, 2‒8.
12.Oleksiuk, A. (2014). Mechanizmy współpracy jednostek samorządu terytorialnego subregionu radomskiego z klastrami i biznesem w świetle własnych badań. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 4 (42), 99‒109.
13.Palmen, L., Baron, M. (2011). Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. Warszawa: PARP.
14.Pełka, W. (2013). Klastry w polityce rozwoju województwa mazowieckiego. Mazowsze. Studia Regionalne, 12, 79‒93.
15.Piątyszek-Pych, A. (2013). Rola samorządu terytorialnego w realizacji polityki rozwoju opartej na klastrach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (2), 151‒158.
16.Piotrowski, M. (2015). Standardy zarządzania klastrem. Warszawa: PARP.
17.Plawgo, B. (2014). Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport z badania. Warszawa: PARP.
18.Rosenfeld, S. (2002). Creating smart systems. A guide to cluster strategies in less favoured regions. Carrboro: Regional Technology Strategies.
19.Rosenfeld, S. (2005). Industry clusters: business choice, policy outcome, or branding strategy? Journal of New Business Ideas and Trends, 3 (2), 4‒13.
20.Szewczyk, M. (2009). Kierunki wsparcia polskich inicjatyw klastrowych. Lublin: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
21.Szultka, S. (2012). Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych. Warszawa: PARP.