Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Society awareness, competition and cooperation with business as determinants of marketing management in non-governmental organizations
(Świadomość społeczeństwa, konkurencja i współpraca z biznesem jako determinanty zarządzania marketingowego w organizacjach pozarządowych)

Autorzy: Joanna Hernik
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: społeczeństwo mass media zarządzanie marketingowe współpraca z biznesem konkurencja polityka
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (59-72)
Klasyfikacja JEL: M30 M39 O52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W krajach rozwiniętych sfery komercyjna i non profit rozwijały się równolegle i obie miały czas, aby przejść różne fazy rozwoju. W Polsce natomiast gospodarka (uwolniona na początku lat 90.) przeobrażała się gwałtownie, aby sprostać nowym wyzwaniom, czego z kolei nie można powiedzieć o organizacjach pozarządowych (NGOs), które także zaczęły się gwałtownie rozwijać, jednak mają większe problemy związane z zarządzaniem. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie kluczowych czynników zarządzania marketingowego w przypadku takich organizacji oraz wskazanie ich wyjątkowości w przypadku działalności niekomercyjnej. Teoretyczną część artykułu wsparto własnym badaniem ankietowym, wyniki którego wykazują, że zarządzanie marketingowe zależy od czynników wewnętrznych, jak np. wykształcenie liderów i filozofia ich działania, ale głównie od czynników zewnętrznych. Dlatego w artykule świadomość społeczna na temat organizacji, konkurencja na wejściu i na wyjściu sektora non profit, a także kontraktowa i relacyjna współpraca między biznesem a NGOs przedstawiono jako główne determinanty zarządzania marketingowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andreasen, A.R., Kotler, Ph. (2007). Strategic marketing for non-profit organizations. New Jersey: Prentice Hall.
2.Basic data of associations, foundations and social entities acting in 2010 [Podstawowe dane o stowarzyszeniach, fundacjach i społecznych podmiotach wyznaniowych działających w 2010]. (2010). Warszawa: Departament Badań Społecznych GUS.
3.Corporate Income Tax Act (1992) [Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nr 21, poz. 86].
4.Drucker, P.F. (1990). Managing the non-profit organization. Oxford: Butterworth Heinemann Publ.
5.Herbst, J., Przewłocka, J., Adamiak, P. (2013). Basic facts of nongovernmental organizations. Report for 2012 [Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania w 2012], Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
6.Iwankiewicz-Rak, B. (2006). Marketing społeczny w kształtowaniu wizerunku organizacji pozarządowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 438, Ekonomiczne Problemy Usług, 5, 28‒31.
7.Kotler, Ph. (1975). Marketing for non-profit organization. New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.
8.McLeish, B.J. (1995). Successful marketing strategies for non-profit organizations. New York/Toronto: John Wiley & Sons Publ.
9.Meijer, M.M., de Bakker, F., Smit, J.H., Schuyt, T. (2006). Corporate giving in the Netherlands 1995-2003: Exploring the amounts involved and the motivations for donating. Journal of Non-profit and Voluntary Sector Marketing, 11, 13–28.
10.Smith D.H., Stebbins R.A. (2006). M.A. Dover, A dictionary of non-profits terms and concepts. Bloomington: Indiana University Press.
11.Sudoł, S. (2007). Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
12.Szczecin Municipal Program of Cooperation with NGOs for 2014 [Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego]. Retrieved from: http://bip.um.szczecin.pl.
13.Tsai, P.S. (2009). Modeling strategic management for cause-related marketing. Marketing Intelligence & Planning, 27, 5, 649–665.
14.Williams, I. (1999). The development of purpose and strategy within British charitable organisations: Historical impressions. International Journal of Non-profit and Voluntary Sector Marketing, 4 (2), 135–151.