Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju

Autorzy: Łukasz Szałata
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Kornelia Kwiecińska
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Kamil Wiśniewski
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej

Jerzy Zwoździak
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Jacek Doskocz
Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji we Wrocławiu
Słowa kluczowe: zielone dachy budownictwo pasywne odnawialne źródła energii trwały zrównoważony rozwój zielony wizerunek firmy
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (91-99)
Klasyfikacja JEL: O10 Q50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Idea rozwoju zrównoważonego wyznacza nowe priorytety, odpowiadające światowym koncepcjom ekonomicznym, ekologicznym i społecznym, stanowiąc szansę na rozkwit innowacyjności podmiotów gospodarczych. Zrównoważony rozwój oparty jest na świadomym działaniu na rzecz całego społeczeństwa i ochrony środowiska naturalnego, z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu, przyczyniając się do kreowania zielonego wizerunku podmiotów gospodarczych. Dobrą praktykę w tym zakresie stanowi budownictwo przyszłości, uwzględniające standardy budownictwa pasywnego i plusenergetycznego, a także odzyskiwanie powierzchni biologicznie czynnych z wykorzystaniem technologii zielonych dachów. Przedmiotowe rozwiązania wpływają na budowanie zielonego wizerunku firmy/podmiotu gospodarczego w ujęciu środowiskowym, stwarzając szansę na upowszechnienie idei rozwoju zrównoważonego i zmianę wizerunku wybranych podmiotów gospodarczych, co stanowi kluczowy cel przedmiotowego artykułu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Carroll, A.B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34 (4), 39‒48.
2.Czubała, A., (2013). Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 22 (1), 25‒34.
3.Ćwik, N., Grzybek, M. (2012). Analiza tematyczna. Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla Programu Partnerstwa, 1. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/02/FOB_Analiza_tematyczna_komunikat-UE_2012.pdf.
4.Glaeser, E. (2011). Motory postępu. Scientific American. Świat Nauki, 10, 36‒37.
5.Kożuchowski, P. (2012). Zielony dach odwrócony. Inżynier Budownictwa, 4.
6.Kwiecińska, K., Szałata, Ł. (2012). Zielone dachy elementem zielonych miast. W: M. Kosmala (red.), Zieleń a klimat społeczny miasta (s. 197‒209). Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
7.Odnowiona strategia Unii Europejskiej ma lata 2011‒2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2011), COM (2011) 681.Bruksela: Komisja Europejska.
8.Polakowska-Kujawa, J. (2005). Społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość jako instrument kreowania wizerunku marki. W: A. Grzegorczyk (red.), Instrumenty kształtowania wizerunku marki (s. 102‒124). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
9.Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju ‒ teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
10.Schlagowski, G. (2009). Podstawy budownictwa pasywnego. Gdańsk: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego.
11.Strumińska-Kutra, M. (2011). Świadomość ekologiczna Polaków. Analiza wyników badań ilościowych z lat 1992‒2011. Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
12.Szałata, Ł., Kwiecińska, K., Zwoździak, J. (2013). Model ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska w aspekcie odnawialnych źródeł energii i elementów budownictwa energooszczędnego. W: A. Bać, J. Kasperski (red.), Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska (s. 282‒292). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
13.Umweltbundesamt (2011). Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren. Stand 02/2012AG – Energiebilanzen e.V., Auswertungstabellen zur Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland 1990–2009, Stand 03/2011.
14.Zwoździak, J., Szałata, Ł. (2011). Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu środowiskiem. Rocznik Ochrona Środowiska, 13, 1104‒1114.