Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu

Autorzy: Krystyna Mazurek-Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: nowe media city placement turystyka kulturalna wizerunek regionu komunikacja marketingowa marketing terytorialny
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (183-192)
Klasyfikacja JEL: M30 O10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zachodzące zmiany o charakterze społeczno-gospodarczym powodują, że konkurują ze sobą nie tylko przedsiębiorstwa, ale również miasta, regiony czy inne układy przestrzenne. Celem artykułu jest ukazanie nowych form komunikacji marketingowej, które służą kreowaniu wizerunku regionów. Zważywszy na obserwowane rosnące znaczenie turystyki kulturalnej i duże znaczenie przypisywane turystom, jako grupie docelowej działań z zakresu marketingu terytorialnego, szczególną uwagę w artykule poświęcono city placement. Realizacja celu artykułu wymaga prowadzenia rozważań także w kontekście roli internetu w promocji miast i regionów. Artykuł oparto na studiach literaturowych oraz analizie działań komunikacyjnych mających na celu kreowanie wizerunku wybranych regionów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Albis.
2.Ashworth, G.J., Voogd, H. (1990). Selling the city: marketing approaches in public sector urban planning. London: Belhaven Press.
3.Domański, T. (1997). Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne. W: T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Łódź: Centrum Badań i Studiów Francuskich Uniwersytetu Łódzkiego.
4.Florek, M. (2014). Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta. Źródła i pomiar. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
5.Jewtuchowicz, A. (2005). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
6.Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa. Warszawa: PWE.
7.Kępiński, Ł., Kordowski, M., Sałkowski, D., Sztubecki, K. (2015). Marketing internetowy. Nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
8.Mazurek, G. (2012). Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
9.Niezgoda, A., Zmyślony, P. (2006). Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
10.Polski Instytut Sztuki Filmowej (21.05.2016). Pobrano z: https://www.pisf.pl/rynek-filmowy/rynek-filmowy/regionalne-fundusze-filmowe.
11.Prahalad ,C.K., Ramaswamy, V. (2004). The future of competition. Co-creating unique value with customers. Boston: Harvard Business School Press.
12.Proszowska-Sala, A., Florek, M. (2010). Promocja miast. Nowa perspektywa. Warszawa: Wydawnictwo Ströer.
13.Szromnik, A. (2004). Marketing terytorialny. Problemy kształtowania strategii marketingowej miast i regionów. W: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
14.Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków: Wolter Kluwer Business.
15.Szromnik, A. (2015). Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych – cz. 2. Marketing i Rynek, 9, 4‒10.
16.Taranko, T. (2015). Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
17.Żabińska, T. (2014). Pojęcie turystyki kulturowej. W: J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej (s. 17‒19). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.