Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Korzyści świadczenia usług finansowo-księgowych w MSP województwa kujawsko-pomorskiego

Autorzy: Jolanta Wiśniewska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: usługi finansowo-księgowe outsourcing małe i średnie przedsiębiorstwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (193-204)
Klasyfikacja JEL: M40 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Coraz więcej firm zleca na zewnątrz zadania z zakresu finansów i rachunkowości z uwagi na uzyskiwane korzyści, wynikające z większej wydajności i skuteczności prowadzonych działań. Zlecanie funkcji finansowo-księgowych specjalistycznym firmom przynosi nie tylko oszczędności, ale daje możliwość dostępu do wiedzy i umiejętności wysoko wykwalifikowanych kadr. Obecnie obserwuje się coraz większy rozwój outsourcingu funkcji finansowo-księgowych. Przedsiębiorstwa całkowicie wyprowadzają je na zewnątrz lub korzystają z części ich obszarów. Celem artykułu jest przedstawienie efektów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa sektora MSP województwa kujawsko-pomorskiego z korzystania z profesjonalnych usług finansowo-księgowych. Przeprowadzone badania ujawniły, że najczęściej obszar, w którym stosowany jest outsourcing funkcji finansowo-księgowych, dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w następnej kolejności, na równi – opracowywania i przygotowywania dokumentacji księgowej i sprawozdawczości finansowej. W wyniku powierzenia specjalistycznym firmom zadań z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa uzyskują wiele korzyści w każdym obszarze swojej działalności.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chrościcka, A., Płachecki, T., Stasiowski, J. (2010). Raport Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2.Ignatiuk, S. (2011). Wpływ przedsiębiorstw z sektora MSP na rozwój gospodarczy północno-wschodniego regionu kraju. Economy and Management, 2, 7–20.
3.Judkowiak, A. (2012). Istota i zakres organizacji rachunkowości. W: K. Winiarska (red.), Organizacja rachunkowości. Warszawa: PWE.
4.Kiziukiewicz, T. (2002). Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
5.KPMG (2015). Polska – Nowoczesne Centrum Usług Biznesowych w Centrum Europy. Warszawa. Pobrano z: https://www.kpmg.com/PL/pl (25.11.2015).
6.Kuźma, M. (2015). Czym jest i na czym polega outsourcing. Pobrane z: http://www.firma. egospodarka.pl/12027,Czym-jest-i-na-czym-polega-outsourcing,2,47,1.html (31.01.2015).
7.Łapiński, J., Nieć, M., Rzeźnik, G., Węcławska, D. (2015). Przedsiębiorczość i perspektywy rozwojowe sektora MSP w Polsce. W: A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014 (13–53). Warszawa: PARP. Pobrane z: http://badania.parp.gov.pl/images/badania/ ROSS_2013_2014.pdf (27.11.2015).
8.Martyniuk-Kwiatkowska, O. (2009). Wykorzystanie danych sprawozdawczości finansowej w ocenie działalności małych przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 48 (104), 113–124.
9.Michael, A. (2015). Czy to już czas na outsourcing? Rachunkowość, 7, 74–76.
10.Nwobu, O., Faboyede, S.O., Onwuelingo, A.T. (2015). The Role of Accounting Services in Small and Medium Scale Businesses in Nigeria. Journal of Accounting – Business & Management, 22 (1), 55–63.
11.Power, M.J., Desouza, K., Bonifazi, C. (2010). Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk. Warszawa: MT Biznes sp. z o.o.
12.Raluca, S. (2015). Outsourcing accounting – benefits and limits in the current economic environment in Romania. Studies in Business & Economics, 123–127.
13.Słownik języka polskiego PWN. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/szukaj/outsourcing.html (1.02.2015).
14.Trocki, M. (2001). Outsourcing. Warszawa: PWE.
15.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330, tekst jedn. z późn. zm.
16.Wojciechowski, M. (2015). Outsourcing – co to takiego? Pobrane z: http://www.egospodar-ka.pl /5805,Outsourcing-co-to-takiego,2,20,2.html (31.01.2015).
17.Zieliński, J. (2015). Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie. Pobrane z: http://abc.online.wolterskluwer.pl (2015.02.12).