Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego

Autorzy: Eliza Dąbrowska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Monika Matecka
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jolanta Sielska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Słowa kluczowe: usługi medyczne orientacja na pacjenta kompetencje psychospołeczne podmiot leczniczy kompetencje menedżera
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (293-304)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia kompetencji twardych i miękkich wobec konieczności pozyskiwania i utrzymania klienta usług medycznych – pacjenta. Funkcjonowanie w roli menedżera podmiotu leczniczego związane jest z racjonalnym i efektywnym zarządzaniem powierzonymi zasobami: ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. W sektorze opieki zdrowotnej cele społeczne stawiane są przy tym ponad ekonomicznymi, co prowadzi do konfliktów (np. w sytuacji, gdy menedżer nie może podjąć decyzji o zamknięciu nierentownego oddziału, bo w promieniu wielu kilometrów nie ma oddziału o tym profilu i mieszkańcy zostaliby pozbawieni dostępu do określonych usług zdrowotnych). W związku z tym, sama wiedza z ekonomii i zarządzania nie gwarantuje, że menedżer podmiotu leczniczego postrzegany będzie jako osoba budująca instytucję, której najważniejszym zadaniem jest dostarczanie pacjentom pomocy i opieki medycznej na wysokim poziomie. Menedżer powinien zatem znać mechanizmy rządzące rynkiem usług zdrowotnych i podstawowe strategie marketingowe, jednak na urzeczywistnianie opracowanych w podmiocie leczniczym koncepcji marketingowych wpływają w dużej mierze kompetencje psychospołeczne. Kompetencje te ułatwiają wprowadzenie systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej, sprzyjając utożsamianiu się pracowników z organizacją i jej celami.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
2.Borkowski J., Podstawy psychologii społecznej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
3.Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
4.Heszen I., Psychologia stresu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
5.Kalbarczyk A., Starszy pan to był kiedyś, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 11.
6.Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa 2012.
7.Kozielski R., Nadciąga „silver tsunami”, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 8.
8.Mirowski K., Cel: złoty klient, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 10.
9.Mojs E., Głowacka M.D., Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich, w: Prawo i psychologia w ochronie zdrowia, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
10.Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość. Stres a zdrowie, Difin, Warszawa 2010.
11.Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
12.Pająk K., Zduniak A., Kierownik w XXI wieku. Determinanty psychospołeczne sukcesu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa–Poznań 2003.
13.Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, a Wolters Kluwer business, Kraków, 2008.
14.Urbaniak M., Pachciarz A., Aspekty prawne pozycji dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w: Prawo i administracja, t. 7, red. K. Wojtczak, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Piła 2008.
15.Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU z 2000, nr 94, poz. 1037.
16.Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU z 2003, nr 60, poz. 535.
17.Worobjow L., Rozważania nad komunikacją marketingową w marketingu wewnętrznym i zewnętrznym, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Sz
18.Zajkowska M., Komunikacja wewnętrzna jako element systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersyt